Pivo-palvelun ja Pivo-maksun käyttöehdot

Pivo-palvelun ehdot

Voimassa 17.5.2022 alkaen

1. Palveluntarjoaja

Pivo Wallet Oy, (Y-tunnus 2241007-8), jäljempänä ”Pivo”

Gebhardinaukio 1, 00510 Helsinki asiakaspalvelu@pivolompakko.fi ; www.pivo.fi

Pivo Wallet Oy on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja se kuuluu OP Ryhmään.

2. Määritelmät

Kumppani
Yritys tai yhteisö, joka tarjoaa palvelujaan Pivo-sovelluksessa Palveluntarjoajan kanssa tekemänsä sopimuksen perusteella.

Luotto- tai maksulaitos
Pivo-palvelussa mukana oleva maksukortin myöntäjä ja maksutilin tarjoaja.

Palvelu
Palveluntarjoajan tai sen Kumppanin Pivo-palvelussa kulloinkin tarjoama palvelu, hyödyke, etuus tai alennus.

3. Pivo-palvelu

Pivo-palvelu on mobiililaitteeseen ladattava sovellus, jossa voit käyttää Palveluntarjoajan tai sen Kumppanien tarjoamia Palveluja sekä maksamisen ja taloudenhallinnan palveluja.

Pivo-sovellus, sen sisältö ja Palvelut voivat sisältää Palveluntarjoajan, Kumppanin tai kolmannen osapuolen mainoksia.

4. Käyttöönotto

Kun lataat Pivo-sovelluksen sovelluskaupasta ja hyväksyt sovelluksessa käyttöehdot, syntyy sopimus Pivo-palvelusta.

Käyttöönoton yhteydessä annat matkapuhelinnumerosi ja määrittelet pääsykoodisi, jolla kirjaudut Pivo-palveluun ja suojaat Pivo-palvelussa olevat henkilökohtaiset tietosi. Koodi ei saa olla syntymäpäiväsi tai -vuotesi taikka muu helposti arvattava numerosarja.

Otat sovelluksessa tarjottavat Palvelut käyttöösi käyttämällä kyseistä Palvelua ja tarvittaessa hyväksymällä kyseisen Palvelun ehdot. Maksu- ja taloudenhallinnan ja mahdollisesti muiden Palvelujen käyttö edellyttää vahvaa sähköistä tunnistamista.

Et saa käyttää Palveluja ammatillisessa tai kaupallisessa toiminnassa.

5. Pivo-palvelun saatavuus ja tekniset edellytykset

Pivo-palvelun käyttäminen edellyttää mobiililaitetta ja liittymää, jolla siirretään dataa mobiililaitteeseen. Vastaat mobiililaitteesi toiminnasta, tietoturvasta ja yhteensopivuudesta.

Julkaisemme Pivo-sovellukseen päivityksiä, päivitysten tekemättä jättäminen voi estää Pivo-palvelun tai Palvelujen käytön.

Palveluntarjoaja ei takaa, että Pivo-palvelu tai Palvelut ovat jatkuvasti saatavilla. Palveluntarjoaja tai Kumppanimme voi keskeyttää käytön mm. huoltokatkojen ajaksi.

6. Asiakkaan vastuu ja huolellinen käyttö

Vastaat siitä, että antamasi tiedot ovat oikeat ja aina ajan tasalla.

Pääsykoodisi on henkilökohtainen. Säilytä se huolellisesti, etteivät muut henkilöt voi väärinkäyttää Pivo-palvelua. Pääsykoodia ei saa kertoa muille henkilöille tai kirjoittaa muistiin helposti tunnistettavaan muotoon eikä säilyttää mobiililaitteessa.

Suojaa näppäimistö pääsykoodiasi näppäillessä esim. kädelläsi siten, ettei joku muu saa pääsykoodia tietoonsa. Lukitse mobiililaite henkilökohtaisella tunnusluvulla tai näyttölukituksella ja säilytä mobiililaitetta siten, etteivät ulkopuoliset pääse käyttämään Pivo-palvelua. Jos luovutat puhelimesi toiselle henkilölle, poista Pivo sovellus puhelimesta väärinkäytösten estämiseksi.

Huomatessasi Pivo-sovelluksen sisältävän mobiililaitteen kadonneen tai joutuneen sivullisen haltuun sinun tulee välittömästi estää maksut tekemällä katoamisilmoitus Pivo-maksujen ehdoissa kuvatulla tavalla. Pelkkä operaattorin tarjoaman puhelinliittymän sulkeminen ei riitä estämään Pivo –palvelun käyttöä ja maksutapahtumien tekemistä.

Väärinkäytöksissä vastaat Palvelujen käytöstä ja Palveluissa tehdyistä maksuista, kunnes olet tehnyt katoamisilmoituksen Pivo-sovellukseen liitetyn kortin myöntäneelle Luotto- tai maksulaitokselle ja Pivo–palvelun sulkuilmoituksen Pivon asiakaspalveluun tai sulkupalveluun. Pivo-maksujen sulkuilmoituksen voit tehdä myös palveluntarjoajana toimivalle OP Vähittäisasiakkaat Oy:lle.

Jos pääsykoodisi on paljastunut muille, vaihda koodi välittömästi Pivo-palvelun asetuksissa kohdassa “Vaihda pääsykoodi”.

7. Palvelumaksut ja palkkiot

Pivo-palvelun käyttö on maksutonta, mutta edellyttää tiedonsiirtoa verkossa.

Operaattorisi saattaa veloittaa tiedonsiirrosta mobiilidataan liittyviä maksuja. Vastaat Pivo-palvelun ja Palveluiden käytöstä aiheutuvista kustannuksista. Palveluntarjoaja ei vastaa tiedonsiirrosta tai muista telepalveluista veloitettavista maksuista. Pivo-palvelussa tarjottavien Palveluiden käyttämiseen liittyvistä mahdollisista maksuista tai palkkioista sovit erikseen Kumppanin tai Palveluntarjoajan kanssa.

8. Pivon oikeus sulkea Pivo-palvelu

Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea Pivo-palvelu ja estää sen käyttö kokonaan tai osittain, jos:

 • olet antanut rekisteröitymisen yhteydessä tai myöhemmin vääriä tietoja;
 • olet joutunut kansainvälisten tai kansallisten pakotteiden kohteeksi;
 • Pivo-palvelun tai Pivo-sovelluksen käytön turvallisuus on vaarantunut;
 • on syytä epäillä, että Pivo-sovellusta tai Pivo-palvelua käytetään oikeudettomasti tai
  vilpillisesti;
 • on syytä epäillä, että mobiililaitteesi vaarantaa Pivo-sovelluksen tai Pivo-palvelun tietoturvallisuuden; tai
 • Palveluntarjoajalla on tarve muuttaa Pivo-palvelua tai sen ehtoja siten, että käytön jatkaminen uusin ehdoin tai ominaisuuksin edellyttää sinun hyväksyntääsi.

Kansainvälisillä pakotteilla tarkoitetaan Suomen valtion, Yhdistyneiden Kansakuntien, Euroopan Unionin, Amerikan Yhdysvaltojen ja Yhdistyneiden Kuningaskuntien taikka näiden toimivaltaisten viranomaisten tai toimielinten asettamaa, hallinnoimaa, hyväksymää tai toimeenpanemaa pakotetta, taloudellista sanktiota, vienti- tai tuontikieltoa, kauppasaartoa tai muuta rajoittavaa toimenpidettä.

9. Vahingonkorvausvastuu

Palvelu tarjotaan sellaisena kuin se on emmekä takaa, että se on virheetön tai käytettävissä keskeytyksettä. Jos aiheutamme vahinkoa toimimalla sopimuksen vastaisesti, korvaamme vain välittömän vahingon, ellemme ole aiheuttaneet vahinko tahallisesti, törkeällä tuottamuksella tai pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

Palveluntarjoaja ei vastaa Pivo-palveluun mukaan liittyneiden Kumppaneiden tarjoamien Palveluiden, kanta-asiakasohjelmien tai Luotto- ja maksulaitosten palveluiden sisällöstä, ehdoista, maksuista, toimivuudesta tai tietoturvasta.

Palveluntarjoaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai muusta vastaavasta siihen verrattavaan syyhyn perustuvasta Palveluntarjoajan toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. Palveluntarjoajaa tai sen käyttämää alihankkijaa kohtaava ylivoimainen este oikeuttaa Palveluntarjoajan keskeyttämään Pivo-palvelun tarjoamisen.

10. Sopimuksen, sopimusehtojen ja palvelun ominaisuuksien muutokset

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa näitä ehtoja, Pivo-palvelun sisältöä ja Pivo-palvelun käyttöön tarkoitetuille laitteille asetettuja vaatimuksia ilmoittamalla siitä viestinä sinun mobiililaitteeseesi. Muutokset, jotka eivät lisää velvollisuuksiasi tai heikennä oikeuksiasi tulevat voimaan välittömästi. Jos muutos lisää velvollisuuksiasi tai heikentää oikeuksiasi, muutos tulee voimaan aikaisintaan kuukauden kuluttua ilmoituksesta.

Sopimus jatkuu muutetun sisältöisenä, ellet irtisano Pivo-palveluasi ennen muutoksen voimaan tuloa. Sinulla on oikeus muutosten ilmoitettuun voimaantulopäivään saakka irtisanoa sopimus päättymään heti kohdassa 15 kuvatulla tavalla.

Tarvittaessa voimme edellä kuvatun menettelyn sijasta edellyttää, että hyväksyt uusitut ehdot kohdan 8 mukaisesti ennen Pivo-palvelun käytön jatkamista.

11. Henkilötietojen käsittely

Palveluntarjoaja käsittelee henkilötietojasi kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti sekä tietosuojaselosteessa tarkemmin kerrotuin tavoin. Suosittelemme, että tutustut viitattuun tietosuojainformaatioon.

Tietosuojaseloste on saatavilla osoitteessa www.pivo.fi

Palveluntarjoaja voi tallentaa asiointiasi ja tapahtumia koskevia tietoja sekä nauhoittaa asiakaspalveluun tulevia puheluja. Tallenteita ja nauhoitteita voidaan käyttää tietosuojaselosteella kuvattuihin käyttötarkoituksiin.

12. Immateriaalioikeudet

Kaikki Pivo-palveluun ja sen sisältöön liittyvät oikeudet, mukaan lukien omistusoikeus, tekijänoikeudet, patentit, tavaramerkit ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat Palveluntajoajalle ja/tai Kumppaneille ja/tai kolmannelle osapuolelle, ellei joltain osin ole erityisesti toisin sovittu.

Sinulla on oikeus käyttää Pivo-palvelua ainoastaan näissä ehdoissa kuvatulla tavalla. Pivo-palvelun tai Palveluiden käytön yhteydessä ei saa toimia Palveluntarjoajan tai sen Kumppaneiden immateriaalioikeuksia loukkaavalla tavalla. Pivo-palvelua tai sisältöä ei saa muokata tai jäljentää millään tavoin eikä osittainkaan sellaisenaan tai muokattuna jakaa, levittää, siirtää, esittää julkisesti tai muulla tavoin julkistaa.

13. Sopimuksen siirtäminen

Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää tämä sopimus siihen perustuvine oikeuksineen ja velvollisuuksineen kokonaan tai osittain määräämälleen taholle. Sinulla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta kolmannelle.

14. Pivo-palvelu sopimuksen peruuttaminen

Sinulla on oikeus peruuttaa Pivo-palvelun käyttöönotto ja sopimuksen tekeminen 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä ilmoittamalla siitä Palveluntarjoajalle sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@pivolompakko.fi tai Pivon asiakaspalveluun Pivon verkkosivuilla mainittuun numeroon asiakaspalvelun aukioloaikoina.

15. Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen

Sopimus on voimassa toistaiseksi.

Voit irtisanoa sopimuksen päättymään heti joko lopettamalla Pivo-palvelun käytön poistamalla Pivo-tunnuksen palvelun Asetukset-valikon kautta valitsemalla ”Poista Pivo-tunnus” tai lähettämällä irtisanomisilmoituksen Palveluntarjoajalle sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@pivolompakko.fi.

Pelkkä Pivo-sovelluksen poisto mobiililaitteesta ei päätä sopimusta eikä Pivo-palvelun käyttöä.

Pivo-tunnus tulee erityisesti muistaa poistaa silloin, kun matkapuhelinnumerosi siirretään toisen henkilön nimiin tai lakkautat puhelinliittymän.

Palveluntarjoajalla on oikeus irtisanoa tämä sopimus päättymään kahden (2) kuukauden kuluttua irtisanomisesta.

Palveluntarjoajalla on oikeus purkaa sopimus päättymään heti, mikäli olet olennaisesti rikkonut näitä sopimusehtoja tai käytät Pivo-palvelua lain tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan.

16. Sovellettava lainsäädäntö, tuomioistuimen ulkopuoliset oikaisukeinot ja oikeuspaikka

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä, riippumatta siitä mistä maasta Pivo-palvelua käytetään.

Ota ensin yhteyttä meihin, yritetään ratkaista asia yhdessä.

Jos olet eri mieltä Palveluntarjoajan tekemästä päätöksestä, voit saattaa asian kirjallisesti OP Ryhmän asiakasasiamiehen (www.op.fi/asiakasasiamies) käsiteltäväksi. Asiakasasiamieskäsittely on aikaisemmasta päätöksenteosta riippumaton, nopea ja maksuton muutoksenhakukanava.

Voit saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. www.kuluttajariita.fi. Voit myös nostaa kanteen Suomessa olevan kotipaikkasi käräjäoikeudessa tai Helsingissä. Jos Sinulla ei ole kotipaikkaa Suomessa, oikeuspaikka on Helsingin käräjäoikeus.

Pivo-maksun ehdot

Voimassa 27.1.2023 alkaen

1. Palveluntarjoaja

OP Vähittäisasiakkaat Oyj (0751699-0)
Gebhardinaukio 1, 00510 HELSINKI
PL 909, 00013 OP
www.op.fi
www.pivo.fi
Palveluntarjoaja on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja se kuuluu OP Ryhmään.

Finanssivalvonta ja kuluttaja-asioissa myös Kuluttaja-asiamies valvovat Palveluntarjoajan toimintaa: Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki (www.fiva.fi) ja Kuluttaja-asiamies, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Haapaniemenkatu 4 A, 7 krs, PL 5 00531 Helsinki (www.kuluttajavirasto.fi)

2. Pivo-maksut

Pivo-maksu on maksutapa, jossa voit Pivo-sovelluksella maksaa verkkokaupassa ostoksia ja palveluita tilisiirtona tililtä tai korttimaksuna kortiltasi. Voit siirtää Pivo-maksulla rahaa saajan puhelinnumeron avulla.

Voit seurata mukana olevien Luotto- tai maksulaitosten myöntämien maksukorttien ja maksutilien tapahtumia ja vastaanottaa ostotapahtumien tiedot viestinä mobiililaitteellasi sekä tarkastella OP Ryhmän myöntämällä kortilla olevaa käyttövaraa ja seurata OP Ryhmän Luotto- tai maksulaitosten tarjoamien tilien maksutapahtumia.

Pivo-maksut on tarkoitettu ainoastaan yksityistä käyttöä varten. Pivo-maksujen käyttö ammatilliseen tai kaupalliseen toimintaan on kielletty.

3. Määritelmät

Asiakas on älypuhelimen tai muun mobiililaitteen haltija, joka on tehnyt tämän sopimuksen Palveluntarjoajan kanssa sekä sopimuksen Pivo-palvelun käyttämisestä Pivo Walletin kanssa. Pivo-maksuja saavat käyttää 15 vuotta täyttäneet, joilla on omassa määräysvallassa olevia varoja pankkitilillä.

Luotto- tai maksulaitos tarkoittaa Pivo-palvelussa mukana olevaa maksukortin myöntäjää ja maksutilin tarjoajaa.

Puhelinnumerolla siirrettävillä maksuilla tarkoitetaan palvelua, jolla maksaja voi matkapuhelinnumeron avulla siirtää euromääräisiä rahasuorituksia maksun saajan pankkitilille.

Pankkitilillä tarkoitetaan suomalaisen pankin tarjoamaa maksutiliä, jolta maksut veloitetaan ja/tai jolle Asiakas vastaanottaa Puhelinnumerolla siirrettäviä maksuja.

Pivo-sovelluksella tarkoitetaan mobiililaitteeseen ladattua sovellusta.

Siirto-maksulla tarkoitetaan Automatia Pankkiautomaatit Oy:n Siirto-järjestelmässä puhelinnumeron perusteella maksajan pankkitililtä saajan pankkitilille välitettävää reaaliaikaista maksua. Maksujärjestelmän kuvaus on saatavissa ja järjestelmässä kulloinkin mukana olevat palveluntarjoajat on kerrottu osoitteessa www.siirto.fi.

4. Pivo-maksujen käyttöönotto ja tekniset edellytykset

Kun lataat Pivo-sovelluksen sovelluskaupasta ja hyväksyt sovelluksessa Pivo-palvelun ja Pivo-maksujen ehdot, syntyy sopimus Pivo-palvelusta ja Pivo-maksuista.

Voit maksutta pyytää Palveluntarjoajaa lähettämään kaikki sopimussuhteen aikana käytetyt sopimusehdot itsellesi.

Pivo-maksujen käyttöä varten tarvitset

 • suomalaisen henkilötunnuksen,
 • älypuhelimen tai puhelinliittymällä varustetun muun mobiililaitteen, (tällä hetkellä Android ja iOS),
 • suomalaisen matkapuhelinnumeron,
 • suomalaisen Pankkitilin,
 • vahvan sähköisen tunnistusvälineen,
 • maksukortin, jolla voi tehdä verkko-ostoksia

Pivo-maksujen yksityiskohtaiset ohjeet löytyvät osoitteesta www.pivo.fi.

5. Pivo-maksujen käynnistäminen

Pivo-maksuja voit tehdä puhelinnumerolla, tai verkko- ja muissa kaupoissa, jotka vastaanottavat Pivo-maksuja.

Pivo-maksut käynnistetään jäljempänä tässä kohdassa 5 kuvatulla tavalla joko tilisiirtona, korttimaksuna tai Siirto-maksuna.

Summa veloitetaan palveluun rekisteröimältäsi Pankkitililtä tai maksukortilta, kun maksu on hyväksytty mobiililaitteessa antamallasi hyväksynnällä tai palveluntarjoajan kulloinkin hyväksymällä biometrisella tunnisteella.

5.1 Tilisiirtona tehtävä Pivo-maksu

Jos sinulla on OP Ryhmän Pankkitili, varat lähtevät tilisiirtona Pankkitililtä. Maksu toteutetaan Pankkitiliin liittyvien Maksujenvälityksen yleisten ehtojen mukaisesti.

5.2 Korttimaksuna tehtävä Pivo-maksu

Jos olet rekisteröinyt palveluun palveluntarjoajan hyväksymän maksukortin, varat lähtevät korttiehtojen mukaisena korttimaksuna maksukortilta. Maksuun sovelletaan kortin myöntäjän ja kortinhaltijan välisiä korttiehtoja.

5.3 Siirto-maksuna tehtävä Pivo-maksu

Maksut välitetään Automatia Pankkiautomaatit Oy:n Siirto-maksujärjestelmän kautta vain järjestelmässä mukana olevien palveluntarjoajien välillä.
Siirto-maksussa maksajan ja maksun saajan nimi, henkilötunnus, pankkitilin numero ja puhelinnumero välitetään muille Siirto-maksujärjestelmässä mukana oleville palveluntarjoajille. Tiedot välitetään toisille palveluntarjoajille käytettäväksi vain Siirto-maksun toteuttamiseen palveluntarjoajien välillä.

6. Puhelinnumerolla tehtävään Pivo-maksuun liittyvät muut ehdot

6.1 Puhelinnumerolla siirrettävien maksujen käyttörajat

Puhelinnumerolla siirrettäviä maksuja rajoittaa Palveluntarjoajan kulloinkin asettamat vuorokautiset ja vuosittaiset käyttörajat, jotka ilmoitetaan Pivo-palvelun asetuksissa.
Valitsemastasi maksutavasta riippuen mahdolliset kortin tai Pankkitilin käyttö- tai turvarajat ovat käytössä myös Puhelinnumerolla siirrettävissä maksuissa.

Palveluntarjoaja ilmoittaa käyttörajojen muutoksista kahta (2) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa Sopimuksen muutokset -kohdassa sovituin tavoin.

6.2 Puhelinnumerolla tehtyihin Pivo-maksuihin kuuluvat seuraavat ominaisuudet:

 • Maksajan nimi ja palveluun syötetty matkapuhelinnumero näytetään maksunsaajalle.
 • Maksaja voi liittää maksuun valitsemansa kuvan ja/tai viestin mobiililaitteeltaan.
 • Maksusta voidaan tehdä katevaraus, mutta varat veloitetaan vasta, kun maksunsaajan tilinumero on Palveluntarjoajan tiedossa ja maksu voidaan toteuttaa.

6.3 Siirto-maksuun kuuluvat seuraavat ominaisuudet:

 • Maksajalle näytetään maksun yhteydessä maksun saajan nimi ja puhelinnumero ja maksunsaajalle puolestaan maksajan nimi ja puhelinnumero.
 • Maksaja voi liittää maksuun valitsemansa kuvan ja/tai viestin mobiililaitteeltaan. Kuva ja/tai viesti siirtyy saajalle hänen oman palveluntarjoajansa palvelun ehtojen ja ominaisuuksien mukaisesti.

6.4 Rahan siirtäminen puhelinnumerolla

Vastaat siitä, että matkapuhelinnumero, johon rahaa lähetetään, on maksunsaajan matkapuhelinnumero ja että summa on näppäilty oikein. Summa veloitetaan palveluun rekisteröidyltä Pankkitililtä tai maksukortilta, kun maksu on hyväksytty mobiililaitteessa antamallasi hyväksynnällä tai palveluntarjoajan kulloinkin hyväksymällä biometrisellä tunnisteella.

Maksua ei voi enää peruuttaa tai muuttaa sen jälkeen, kun se on hyväksytty.

Pyrkimyksenä on, että maksu tapahtuu reaaliaikaisesti.

Maksutoimeksianto peruutetaan, jos maksukortin myöntäjä ei anna lupaa summan veloittamiseen. Sinulle ilmoitetaan maksutapahtuman yhteydessä, jos maksua ei voida toteuttaa.

Tekemäsi, mutta maksun toteuttamista yhä maksutoimeksiantona odottavat maksut toteutetaan tämän sopimuksen päättymisestä huolimatta.

6.5 Rahan siirtäminen Siirto-maksulla

Vastaat siitä, että matkapuhelinnumero, johon rahaa lähetetään, on maksunsaajan matkapuhelinnumero ja että summa on näppäilty oikein.

Summa veloitetaan palveluun rekisteröidyltä Pankkitililtä, kun maksu on hyväksytty mobiililaitteessa antamallasi hyväksynnällä tai palveluntarjoajan kulloinkin hyväksymällä biometrisellä tunnisteella.

Maksua ei voi enää peruuttaa tai muuttaa sen jälkeen, kun se on hyväksytty.
Pyrkimyksenä on, että Siirto-maksu tapahtuu reaaliaikaisesti.

6.6 Rahansiirtopyyntö

Voit pyytää toista henkilöä lähettämään sinulle rahaa rahansiirtopyynnöllä. Rahansiirtopyyntöjä voit tehdä enintään 100 kpl vuorokaudessa.

6.7 Rahan vastaanottaminen puhelinnumerolla siirrettävissä maksuissa

Puhelinnumerolla siirrettävissä maksuissa varat siirretään palveluun rekisteröidylle pankkitilille. Pankkitilin voi vaihtaa Pivo-sovelluksen asetuksista.

7. Tiedot maksutapahtumista

Maksutapahtumat eli lähetetyt ja vastaanotetut rahasummat ja annetut maksutoimeksiannot näkyvät Pankkitilin tiliotteella tai korttiluoton laskulla kuten muutkin maksutapahtumat. Voit katsella maksutapahtumia myös Pivo-sovelluksen tapahtumista.
Pivo-maksut-palvelussa näet OP Ryhmään kuuluvien luotto- tai maksulaitosten tarjoamien maksutilien tilitapahtumat.

Voit halutessasi luovuttaa tiedot tekemistäsi maksutapahtumista Pivo-palvelussa erilaisia lisäarvopalveluja kulloinkin tarjoaville Kumppaneille.

8. Valokuvat

Pivo-maksuihin ei saa tallettaa eikä palvelun kautta jakaa sopimattomia ja hyvän tavan vastaisia valokuvia. Vastaat siitä, että sinulla on riittävät oikeudet palveluun tallettamiisi valokuviin. Jos kuvat esittävät muita henkilöitä, vastaat myös siitä, että sinulla on kuvan kohteen lupa valokuvan lähettämiseen maksun mukana.

Rahan siirtoon liitettyjä valokuvia ei näytetä muille kuin valitsemillesi maksunsaajille.

Palveluntarjoaja ei vastaa valokuvista tai niiden käytöstä.

9. Asiakkaan vastuu

Vastaat Pivo-maksujen rekisteröitymisen ja käyttöönoton yhteydessä antamistasi tiedoista ja niiden ajantasaisuudesta sekä erityisesti siitä, että olet liittänyt oikean Pankkitilin ja maksukortin palveluun. Palveluntarjoaja ei vastaa antamiesi tietojen oikeellisuudesta.

Pivo-maksut on henkilökohtainen palvelu, jota ei saa käyttää kukaan muu kuin palveluun rekisteröitynyt Asiakas itse.

Maksujen hyväksymisessä käytettävää henkilökohtaista Pivo-sovelluksen pääsykoodia ei saa kertoa toiselle, ei kirjoittaa muistiin helposti tunnistettavaan muotoon eikä säilyttää mobiililaitteessa. Pääsykoodia on säilytettävä huolellisesti niin, ettei kenelläkään muulla, ei edes samaan perheeseen kuuluvalla ole mahdollisuutta saada sitä tietoonsa. Pääsykoodia näppäillessäsi näppäimistö on suojattava esim. kädellä siten, ettei muilla ole mahdollista saada pääsykoodia tietoonsa.

Pivo-maksujen väärinkäytön estämiseksi sinun on säilytettävä mobiililaitetta siten, etteivät ulkopuoliset pääse käyttämään Pivo-sovelluksessa toimivia Pivo-maksuja. Mobiililaite suositellaan lukittavaksi henkilökohtaisella tunnusluvulla tai näppäinlukituksella, jos se on mahdollista.

10. Ilmoitus virheellisestä maksutapahtumasta

Sinun tulee säännöllisesti tarkistaa tekemäsi maksut Pivo-palvelusta, Pankkitilin tilitapahtumista tai korttiluoton laskulta. Oikeudettomasta maksutapahtumasta tulee ilmoittaa palveluntarjoajalle sähköpostilla viivytyksettä ja viimeistään 13 kuukauden kuluessa siitä, kun tapahtuma on veloitettu Pankkitililtä tai maksukortilta.

Virheellisesti toteutettujen maksutoimeksiantojen osalta sinun tulee ottaa yhteyttä siihen pankkiin, jonka Pankkitilin tai maksukortin olet liittänyt Pivo-maksut-palveluun tai luotonmyöntäjänä toimivaan Kumppaniin.

Sinulla ei ole oikeutta saada korvausta, jos et tee ilmoitusta kohtuullisessa ajassa.

11. Ilmoitus mobiililaitteen katoamisesta ja oikeudettomien maksujen estäminen

Ilmoitus sulkunumeroon – 24 tuntia / 7 päivänä

 1. Huomatessasi Pivo-sovelluksen ja Pivo-maksut-palvelun sisältävän mobiililaitteen kadonneen tai joutuneen sivullisen haltuun sinun tulee välittömästi estää maksut tekemällä kortin katoamisilmoitus maksukortin ehtojen mukaisesti kaikista Pivo –palvelussa toimivista maksukorteista. Pääsykoodi on voitu urkkia huomaamattasi ja vain katoamisilmoitus estää oikeudettomat maksut mobiililaitteella. Katoamisilmoituksen perusteella kortin myöntänyt pankki sulkee kortin, jolloin sen käyttö on kokonaisuudessaan estetty.
 2. Lisäksi sinun tulee ilmoittaa mobiililaitteen katoamisesta OP:n Sulkupalvelun numeroon 0100 0555 Siirto-maksujen sulkemiseksi.

Ilmoitus Pivon asiakaspalveluun

Voit tehdä katoamisilmoituksen Palveluntarjoajalle, jolloin Palveluntarjoaja estää maksujen tekemisen. Ilmoituksen voi tehdä myös puhelimitse soittamalla Pivon asiakaspalveluun asiakaspalvelun aukioloaikoina. Asiakaspalvelun aukioloajat ja puhelinnumeron löydät pivo.fi verkkosivuilta. Palveluajan ulkopuolella ilmoitus on tehtävä edellä kohdassa Ilmoitus sulkunumeroon sovitulla tavalla. Sulkuilmoitusta tehtäessä sinun on ilmoitettava nimesi ja puhelinnumerosi.

Mobiililaitteen kadotessa pelkkä operaattorin tarjoaman puhelinliittymän sulkeminen ei riitä estämään Pivo-maksujen käyttöä ja maksutapahtumien tekemistä.

Jos pääsykoodisi on paljastunut muille tai epäilet sovelluksen oikeudetonta käyttöä, vaihda koodi välittömästi Pivo-palvelun asetuksista.

12. Maksajan vastuu Pivo-sovelluksen ja Pivo-maksujen oikeudettomasta käytöstä

Vastaat oikeudettomista maksuista vain, jos:

 1. olet luovuttanut mobiililaitteen ja siihen ladatun Pivo-sovelluksen sekä pääsykoodin niiden käyttöön oikeudettomalle, jolloin maksujen tekeminen on mahdollista;
 2. mobiililaitteen ja siihen ladatun Pivo-sovelluksen sekä pääsykoodin katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu siitä, että olet toiminut huolimattomasti, tai
 3. et ole tehnyt edellisessä ehtokohdassa mainittuja ilmoituksia mobiililaitteen katoamisesta tai kortin myöntäneelle pankille mobiililaitteeseen ladattujen kortin maksutietojen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä ilman aiheetonta viivytystä sen havaittuasi tai välittömästi sen jälkeen, kun oikeudeton käyttö olisi tullut havaita saatuasi tiedot toteutuneista maksutapahtumista.

Vastaat edellä 2- ja 3-kohdissa tarkoitetuissa tapauksissa oikeudettomista maksuista enintään 50 euroon saakka. Tätä rajoitusta ei kuitenkaan sovelleta, mikäli olet toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

Et kuitenkaan vastaa oikeudettomista maksuista siltä osin kuin palvelua on käytetty sen jälkeen, kun olet tehnyt mainitut katoamisilmoitukset.

Olet kuitenkin aina täysimääräisessä vastuussa, jos olet tahallasi tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.

13. Palvelumaksut

Pivo-maksujen käytöstä ei tällä hetkellä peritä erillistä maksua. Mahdollisista muutoksista palvelumaksuihin ilmoitetaan sopimusehtojen muutoksella.

Maksukortin myöntäjä voi periä maksun kortin käytöstä.

Palvelun käyttö edellyttää tiedonsiirtoa verkossa. Operaattoristasi riippuen operaattori saattaa veloittaa tiedonsiirrosta mobiilidataan liittyviä maksuja. Palveluntarjoaja ei vastaa tiedonsiirron tai muiden telepalveluiden tarjonneiden palveluntarjoajien veloittamista maksuista.

14. Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välinen viestintä

Voit ottaa yhteyttä Pivon asiakaspalveluun sähköpostilla (asiakaspalvelu@pivolompakko.fi) .

Palveluntarjoaja lähettää kaikki viestit sekä ilmoitukset tämän sopimuksen tai sen ehtojen muutoksista viestinä mobiililaitteeseesi.

Pivo-maksujen asiointikieliä ovat suomi, ruotsi ja englanti.

15. Palveluntarjoajan oikeus keskeyttää tai rajoittaa palvelun tarjoamista

Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää tai rajoittaa Pivo-maksuja käyttöä huolto- ja korjaustoimenpiteitä varten. Palveluntarjoaja ei takaa, että palvelut ovat käytettävissä keskeytyksittä eikä vastaa katkosten aiheuttamista vahingoista.

Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta ilmoittaa sinulle, mikäli Pivo-maksujen käyttö estyy ja yksittäinen asiakkaan antama toimeksianto keskeytyy tai jää hoitamatta edellä mainitun syyn vuoksi.

16. Palveluntarjoajan oikeus sulkea Pivo-maksut

Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea palvelu, muuttaa Pivo-maksujen turvarajoja ja estää sen käyttö kokonaan tai osittain, jos:

 • olet antanut palvelun käyttöönoton yhteydessä tai myöhemmin vääriä tietoja;
 • olet joutunut kansainvälisten tai kansallisten pakotteiden kohteeksi;
 • Pivo-sovelluksen käytön turvallisuus on vaarantunut;
 • on syytä epäillä, että Pivo-sovellusta ja Pivo-maksuja käytetään oikeudettomasti tai vilpillisesti.

Kansainvälisillä pakotteilla tarkoitetaan Suomen valtion, Yhdistyneiden Kansakuntien, Euroopan Unionin, Amerikan Yhdysvaltojen ja Yhdistyneiden Kuningaskuntien taikka näiden toimivaltaisten viranomaisten tai toimielinten asettamaa, hallinnoimaa, hyväksymää tai toimeenpanemaa pakotetta, taloudellista sanktiota, vienti- tai tuontikieltoa, kauppasaartoa tai muuta rajoittavaa toimenpidettä.

17. Vahingonkorvausvastuu ja sen rajoittaminen

Jos aiheutamme vahinkoa virheellämme tai laiminlyönnillämme, korvaamme vain välittömän vahingon, ellemme ole aiheuttaneet vahinkoa tahallisesti, törkeällä tuottamuksella tai pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

Sinun on ryhdyttävä kohtuullisiin toimenpiteisiin vahinkosi rajoittamiseksi. Jos laiminlyöt tämän, vastaat itse vahingoista tältä osin.

Emme vastaa vahingosta, jos voimme osoittaa, että meille kuuluvan velvoitteen täyttämisen on estänyt sellainen epätavallinen ja ennalta arvaamaton syy, johon emme olisi voinut vaikuttaa ja jonka seurauksia emme kaikkea huolellisuutta noudattaen olisi voinut välttää.

18. Sopimuksen, sopimusehtojen ja hinnaston muutokset

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa näitä ehtoja ja palvelusta perittäviä hintoja ilmoittamalla siitä viestinä mobiililaitteeseesi vähintään kaksi (2) kuukautta ennen muutosten ehdotettua voimaantulopäivää.

Sopimus jatkuu muutetun sisältöisenä, jollet muutosten ilmoitettuun voimaantulopäivään mennessä ilmoita kirjallisesti Palveluntarjoajalle vastustavasi muutosta. Sinulla on oikeus muutosten ilmoitettuun voimaantulopäivään saakka irtisanoa sopimus päättymään heti. Sinun tulee lähettää irtisanomisilmoitus Palveluntarjoajalle sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@pivolompakko.fi. Palveluntarjoajalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään kahden (2) kuukauden kuluttua irtisanomisesta.

19. Henkilö- ja asiointitietojen käyttö

Palveluntarjoaja käsittelee henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti sekä tietosuojaselosteessa tarkemmin kerrotuin tavoin. Suosittelemme, että tutustut viitattuun tietosuojainformaatioon

Tietosuojaseloste on saatavilla osoitteessa www.op.fi

Palveluntarjoaja voi tallentaa asiointiasi ja tapahtumiasi koskevia tietoja sekä nauhoittaa asiakaspalveluun tulevia puheluja. Tallenteita ja nauhoitteita voidaan käyttää tietosuojaselosteella kuvattuihin käyttötarkoituksiin.

Pivo-maksuja käyttämällä annat Palveluntarjoajalle suostumuksen käsitellä henkilötietoja, jotka ovat tarpeen maksupalvelun tarjoamiseksi.

20. Sopimuksen siirtäminen

Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää tämä sopimus siihen perustuvine oikeuksineen ja velvollisuuksineen kokonaan tai osittain määräämälleen. Sinulla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta kolmannelle.

21. Kuluttajansuojalain mukainen sopimuksen peruutusoikeus

Jos olet kuluttajan asemassa, sinulla on oikeus peruuttaa sopimus kuluttajansuojalain 6 a luvun 12 §:n mukaisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun olet hyväksynyt ehdot.
Sopimuksen peruuttamisesta on ilmoitettava Palveluntarjoajan sähköpostiosoitteeseen kirjallisesti. Mainitse ilmoituksessa nimesi ja henkilötunnuksesi sekä pyyntö peruuttaa Pivo-maksuja koskeva sopimus.

Sopimus peruuntuu ilman eri toimenpiteitä, jos peruutat Pivo-palvelua koskevan sopimuksen.
Tekemäsi, mutta maksun toteuttamista mahdollisesti yhä maksutoimeksiantona odottavat Puhelinnumerolla siirrettävät maksut toteutetaan sopimuksen peruuttamisesta huolimatta.

22. Sopimuksen päättyminen

Sopimus on voimassa toistaiseksi.

Voit irtisanoa tämän sopimuksen päättymään heti lähettämällä irtisanomisilmoituksen Palveluntarjoajalle sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@pivolompakko.fi.

Pivo-palvelun voit irtisanoa poistamalla Pivo-tunnuksen palvelun Asetukset-valikon kautta valitsemalla ”Poista Pivo-tunnus” tai lähettämällä irtisanomisilmoituksen Palveluntarjoajalle sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@pivolompakko.fi. Pivo-palvelun irtisanominen päättää samalla Pivo-maksuja koskevan sopimuksen.

Vastaat kuitenkin niistä Puhelinnumeroilla tehdyistä maksuista, jotka on tehty ennen kuin Palveluntarjoaja on vastaanottanut irtisanomisilmoituksen.

Pelkkä Pivo-sovelluksen poisto mobiililaitteestasi ei päätä sopimusta eikä Pivo-palvelun käyttöä.

Pivo-tunnus tulee erityisesti muistaa poistaa silloin, kun matkapuhelinnumerosi siirretään toisen henkilön nimiin tai lakkautat puhelinliittymän.

Palveluntarjoajalla on oikeus irtisanoa tämä sopimus päättymään kahden (2) kuukauden kuluttua irtisanomisesta.

Palveluntarjoajalla on oikeus purkaa sopimus päättymään heti, mikäli olet olennaisesti rikkonut näitä sopimusehtoja tai käyttänyt Pivo-maksuja lain tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan.
Palveluntarjoaja lähettää irtisanomista tai purkamista koskevan ilmoituksen viestinä mobiililaitteeseesi.

Pivo-maksuja ei voi käyttää, jos sinulla ei enää ole palvelun edellyttämää Pankkitiliä tai maksukorttia.

23. Asiakasneuvonta ja tuomioistuimen ulkopuoliset oikaisukeinot

Ota ensin yhteyttä meihin, yritetään ratkaista asia yhdessä.

Jos olet eri mieltä Palveluntarjoajan tekemästä päätöksestä, voit saattaa asian kirjallisesti OP Ryhmän asiakasasiamiehen (www.op.fi/asiakasasiamies) käsiteltäväksi.

Asiakasasiamieskäsittely on aikaisemmasta päätöksenteosta riippumaton, nopea ja maksuton muutoksenhakukanava.

Voit saattaa näitä ehtoja koskevan erimielisyyden Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan (www.fine.fi) tai sen yhteydessä toimivan Pankkilautakunnan tai Kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) käsiteltäväksi.

24. Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Voit nostaa tästä sopimuksesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen Palveluntarjoajaa vastaan sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä sinulla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka tai siinä käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä Palveluntarjoajalla on kotipaikka tai sen hallintoa pääasiallisesti hoidetaan. Jollei sinulla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.

Palveluntarjoajalla on oikeus nostaa tästä sopimuksesta aiheutuvia riitaisuuksia koskeva kanne sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä sinulla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Jollei sinulla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä Palveluntarjoajalla on kotipaikka tai sen hallintoa pääasiallisesti hoidetaan tai Helsingin käräjäoikeudessa.