Pivo mobiiliopiskelijakortin käyttöehdot

Voimassa 1.2.2019 alkaen

1. Mobiiliopiskelijakortti-palvelun tarjoaa

Pivo Wallet Oy, (Y-tunnus 2241007-8), jäljempänä ”Pivo”
Gebhardinaukio 1, 00510 Helsinki
asiakaspalvelu@pivolompakko.fi
www.pivo.fi

Pivo Wallet Oy on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja se kuuluu OP Ryhmään.

2. Määritelmät

Opiskelijajärjestö
Opiskelijakunta, ylioppilaskunta tai muu opiskelijoita edustava yhteisö, joka on tehnyt Pivon kanssa sopimuksen digitaalisen opiskelijakortin tarjoamisesta opiskelijoilleen.

Palveluntarjoaja
Kolmas taho, joka hyväksyy Mobiiliopiskelijakortin osoitukseksi opiskelijastatuksesta ja joka tarjoaa tähän liittyen palveluja ja/tai etuja.

Pivo-palvelu
Mobiililaitteeseen ladattava sovellus, jossa voit käyttää Pivon, sen kumppanien tai Palveluntarjoajien tarjoamia palveluja sekä maksamisen ja taloudenhallinnan palveluja.

3. Mobiiliopiskelijakortti-palvelu

Mobiiliopiskelijakortti on Pivo-sovellukseen ladattava digitaalinen opiskelijakortti.

Mobiiliopiskelijakortilla voit osoittaa opiskelijastatuksesi Palveluntarjoajalle ja käyttää siihen perustuvia Palveluntarjoajan tarjoamia palveluita ja/tai etuja. Mobiiliopiskelijakortti-palvelu voi myös sisältää Pivon, sen Pivon kumppaneiden ja Palveluntarjoajien mainoksia tai tietoja saatavilla olevista eduista.

4. Mobiiliopiskelijakortin saatavuus ja tekniset edellytykset

Mobiiliopiskelijakortin käyttöönotto ja käyttäminen edellyttävät, että Opiskelijajärjestösi on tehnyt Pivon kanssa sopimuksen palvelusta ja että Pivo saa Opiskelijajärjestöltäsi tai oppilaitokseltasi tiedon voimassaolevasta jäsenyydestäsi ja läsnäolostasi.

Mobiiliopiskelijakortin käyttäminen edellyttää mobiililaitetta ja liittymää, jolla siirretään dataa mobiililaitteeseen. Vastaat mobiililaitteesi toiminnasta, tietoturvasta ja yhteensopivuudesta Mobiiliopiskelijakortin kanssa.

Mobiiliopiskelijakortin käyttöönotto edellyttää, että olet ottanut Pivo-sovelluksen käyttöösi.

Julkaisemme päivityksiä, joista saat tiedon mobiililaitteeseesi. Päivitysten tekemättä jättäminen voi estää Mobiiliopiskelijakortin käyttämisen.

Pivo ei takaa, että Mobiiliopiskelijakortti on jatkuvasti saatavilla. Pivo voi keskeyttää käytön mm. huoltokatkojen ajaksi.

5. Asiakkaan vastuu ja huolellinen käyttö

Asiakkaana vastaat siitä, että antamasi tiedot ovat oikeat ja aina ajan tasalla.

Mobiiliopiskelijakorttisi on henkilökohtainen. Säilytä sen käyttämiseen oikeuttavat Pivo-palvelun tunnukset huolellisesti ja siten, etteivät muut henkilöt voi väärinkäyttää Mobiiliopiskelijakorttiasi.

6. Palvelumaksut ja palkkiot

Mobiiliopiskelijakortin käyttö on maksutonta, mutta edellyttää tiedonsiirtoa verkossa.

Operaattorisi saattaa veloittaa tiedonsiirrosta mobiilidataan liittyviä maksuja ja vastaat Mobiiliopiskelijakortin käytöstä aiheutuvista kustannuksista. Pivo ei vastaa tiedonsiirrosta tai muista telepalveluista veloitettavista maksuista. Palveluntarjoajien palveluiden ja/tai etujen käyttämiseen liittyvistä mahdollisista maksuista tai palkkioista sovit erikseen Palveluntarjoajan kanssa.

7. Pivon oikeus sulkea Mobiiliopiskelijakortti

Pivolla on oikeus sulkea Mobiiliopiskelijakortti ja estää sen käyttö kokonaan tai osittain, jos:

  • olet antanut rekisteröitymisen yhteydessä tai myöhemmin vääriä tietoja;
  • olet joutunut kansainvälisten pakotteiden kohteeksi;
  • Mobiiliopiskelijakortin käytön turvallisuus on vaarantunut;
  • on syytä epäillä, että Mobiiliopiskelijakorttia käytetään oikeudettomasti tai vilpillisesti;
  • Pivo ei saa Opiskelijajärjestöltä tai oppilaitoksesta tietoa jäsenyydestäsi tai läsnäolostasi;
  • Pivon ja Oppilaitoksen välinen sopimus digitaalisen opiskelijakortin tarjoamisesta on päättynyt; tai
  • Pivolla on tarve muuttaa Mobiiliopiskelijakorttia tai sen ehtoja siten, että käytön jatkaminen uusin ehdoin tai ominaisuuksin edellyttää sinun hyväksyntääsi.

Pivo ilmoittaa sinulle Mobiiliopiskelijakortin sulkemisesta Pivo-sovelluksessa tai viestillä mobiililaitteeseesi.

Kansainvälisillä pakotteilla tarkoitetaan Suomen valtion, Yhdistyneiden Kansakuntien, Euroopan Unionin, Amerikan Yhdysvaltojen ja Yhdistyneiden Kuningaskuntien taikka näiden toimivaltaisten viranomaisten tai toimielinten asettamaa, hallinnoimaa, hyväksymää tai toimeenpanemaa pakotetta, taloudellista sanktiota, vienti- tai tuontikieltoa, kauppasaartoa tai muuta rajoittavaa toimenpidettä.

8. Vahingonkorvausvastuu

Mobiiliopiskelijakortti tarjotaan sellaisena kuin se on emmekä takaa, että se on virheetön tai käytettävissä keskeytyksettä. Jos aiheutamme vahinkoa toimimalla sopimuksen vastaisesti, korvaamme vain välittömän vahingon, ellemme ole aiheuttaneet vahinkoa tahallisesti, törkeällä tuottamuksella tai pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

Pivo ei vastaa Palvelutarjoajien palveluista tai eduista, niiden ehdoista, maksuista, toimivuudesta tai tietoturvasta.

Pivo ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai muusta vastaavasta siihen verrattavaan syyhyn perustuvasta Pivon toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. Pivoa tai sen käyttämää alihankkijaa kohtaava ylivoimainen este oikeuttaa Pivon keskeyttämään Mobiiliopiskelijakortin tarjoamisen.

9. Sopimuksen, sopimusehtojen ja palvelun ominaisuuksien muutokset

Pivolla on oikeus muuttaa näitä ehtoja, Mobiiliopiskelijakortti -palvelun sisältöä ja Mobiiliopiskelijakortti -palvelun käyttöön tarkoitetuille laitteille asetettuja vaatimuksia ilmoittamalla siitä viestinä sinun mobiililaitteeseesi. Muutokset, jotka eivät lisää velvollisuuksiasi tai heikennä oikeuksiasi tulevat voimaan välittömästi. Jos muutos lisää velvollisuuksiasi tai heikentää oikeuksiasi, muutos tulee voimaan aikaisintaan kuukauden kuluttua ilmoituksesta.

Sopimus jatkuu muutetun sisältöisenä, ellet irtisano Mobiiliopiskelijakorttiasi ennen muutoksen voimaan tuloa. Sinulla on oikeus muutosten ilmoitettuun voimaantulopäivään saakka irtisanoa sopimus päättymään heti kohdassa 15 kuvatulla tavalla.

Tarvittaessa voimme edellä kuvatun menettelyn sijasta edellyttää, että hyväksyt uusitut ehdot kohdan 8 mukaisesti ennen Mobiiliopiskelijakortin käytön jatkamista.

10. Henkilötietojen käsittely

Pivo käsittelee henkilötietojasi kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti sekä Pivo Walletin tietosuojaselosteessa tarkemmin kerrotuin tavoin. Suosittelemme, että tutustut viitattuun tietosuojainformaatioon.

Tietosuojaseloste on saatavilla osoitteessa www.pivo.fi

Voimme tallentaa asiointiasi ja tapahtumia koskevia tietoja sekä nauhoittaa puheluja. Tallenteita ja nauhoitteita voidaan käyttää tietosuojaselosteella kuvattuihin käyttötarkoituksiin.

11. Immateriaalioikeudet

Kaikki Mobiiliopiskelijakorttiin ja sen sisältöön liittyvät oikeudet, mukaan lukien omistusoikeus, tekijänoikeudet, patentit, tavaramerkit ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat Pivolle ja/tai kolmannelle osapuolelle, ellei joltain osin ole erityisesti toisin sovittu.

Sinulla on oikeus käyttää Mobiiliopiskelijakorttia ainoastaan näissä ehdoissa kuvatulla tavalla. Mobiiliopiskelijakortin käytön yhteydessä ei saa toimia Pivon immateriaalioikeuksia loukkaavalla tavalla. Mobiiliopiskelijakorttia tai sisältöä ei saa muokata tai jäljentää millään tavoin eikä osittainkaan sellaisenaan tai muokattuna jakaa, levittää, siirtää, esittää julkisesti tai muulla tavoin julkistaa.

12. Sopimuksen siirtäminen

Pivolla on oikeus siirtää tämä sopimus siihen perustuvine oikeuksineen ja velvollisuuksineen kokonaan tai osittain määräämälleen. Sinulla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta kolmannelle.

13. Pivo-palvelu sopimuksen peruuttaminen

Sinulla on oikeus peruuttaa Mobiiliopiskelijakortin käyttöönotto ja sopimuksen tekeminen 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä ilmoittamalla siitä Pivolle sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@pivolompakko.fi tai Pivo Asiakaspalveluun numeroon 0203-56789 ma–su palveluaikoina klo 6-23.

14. Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen

Sopimus on voimassa toistaiseksi.

Voit irtisanoa sopimuksen poistamalla Pivo-sovelluksen tai poistamalla opiskelijakortti-palvelun käytöstä Pivossa. Pivolla on oikeus irtisanoa tämä sopimus päättymään yhden (1) kuukauden kuluttua irtisanomisesta.

Tämä sopimus päättyy myös, jos Pivo ei 12 kuukauteen saa Opiskelijajärjestöltä tai oppilaitokselta tietoa jäsenyydestäsi tai läsnäolostasi.

Pivolla on oikeus purkaa sopimus päättymään heti, mikäli olet olennaisesti rikkonut näitä sopimusehtoja tai käytät Mobiiliopiskelijakorttia lain tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan.

Pivo lähettää irtisanomista tai purkamista koskevan ilmoituksen viestinä mobiililaitteeseesi.

15. Sovellettava lainsäädäntö, tuomioistuimen ulkopuoliset oikaisukeinot ja oikeuspaikka

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä, riippumatta siitä mistä maasta palvelua käytetään.

Ota ensin yhteyttä meihin, yritetään ratkaista asia yhdessä.

Jos olet eri mieltä Pivon tekemästä päätöksestä, voit saattaa asian kirjallisesti OP Ryhmän asiakasasiamiehen (www.op.fi/asiakasasiamies) käsiteltäväksi. Asiakasasiamieskäsittely on aikaisemmasta päätöksenteosta riippumaton, nopea ja maksuton muutoksenhakukanava.

Voit saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. www.kuluttajariita.fi. Voit myös nostaa kanteen Suomessa olevan kotipaikkasi käräjäoikeudessa tai Helsingissä. Jos Sinulla ei ole kotipaikkaa Suomessa, oikeuspaikka on Helsingin käräjäoikeus.