Användarvillkor för Pivo-tjänsten och Pivo-betalning

Läs och godkänn användarvillkoren för Pivo-tjänsten och Pivo-betalning. Jag förstår att jag genom att godkänna villkoren ändrar min telefon till ett betalningsinstrument, ifall jag anslutit mitt betalkort till tjänsten.

Innehåll:

 1. Användarvillkor för Pivo Wallet Oy:s Pivo-tjänst
 2. Användarvillkor för OP Kundtjänster Ab:s Pivo-betalning

Villkor för Pivo-tjänsten

Tjänsteleverantörer

Pivo Wallet Oy (FO-nummer 2241007-8)

och

OP Kundtjänster Ab (FO-nummer 2344162-6)

Gebhardsplatsen 1, 00101 Helsingfors

asiakaspalvelu@pivolompakko.fi

www.pivo.fi

Pivo Wallet Oy och OP Kundtjänster Ab är antecknade i handelsregistret som förs av Patent- och registerstyrelsen och de ingår i OP Gruppen. OP Kundtjänster Ab har beviljats koncession för kreditföretag av Finansinspektionen.

Definitioner

Samarbetspart

Samarbetspart är en näringsidkare som erbjuder sina tjänster via Pivo-appen.

Kredit- eller betalningsinstitut

En beviljare av betalkort och tillhandahållare av betalkonto som deltar i Pivo-tjänsten.

Kund

Kund är den innehavare av ett kort och en mobilapparat som har ingått det här avtalet med Tjänsteleverantören.

Pivo-tjänsten får användas av den som fyllt 15 år, har medel på ett bankkonto som den får förfoga över och ett personligt betalkort som beviljats för att använda kontot.

Elektronisk betalningsblankett

Elektronisk betalningsblankett är en elektronisk blankett som Kunden kan använda för att betala kontaktlöst med sitt betalkort i enlighet med kortvillkoren hos det Kredit- eller betalningsinstitut som beviljat kortet.

Pivo-appen är en app som avgiftsfritt kan laddas ner i en mobilapparat och som innehåller den Pivo-tjänst som avses i de här villkoren samt olika tjänster som Samarbetsparter tillhandahåller.

Pivo-tjänsten

En Kund som registrerat sig i Pivo-tjänsten:

 • kan följa upp t.ex. Samarbetsparters erbjudanden, poäng som samlas med stamkundsprogram, lösa in stamkundsförmåner eller granska sina inköp köpman för köpman.

En Kund som konstaterat sin identitet i Pivo-tjänsten kan dessutom:

 • i Pivo-tjänsten granska transaktionerna på sina betalkort hos de Kredit- eller betalningsinstitut som deltar i tjänsten, hur mycket outnyttjad kreditgräns som återstår på korten, transaktionerna på det betalkort som anslutits till kortet och ta emot uppgifter om inköpstransaktionerna till sin mobilapparat.
 • göra inköp på nätet och nätbetalningar med den Elektroniska betalningsblankett som möjliggör distansbetalningar
 • följa upp transaktionerna på minderåriga barns betalkonton, om Kunden med ett Kredit- eller betalningsinstitut som deltar i Pivo-tjänsten har avtalat om att Kunden har rätt att få information om betalkontot samt barnet använder sitt konto med ett betalkort och följer upp transaktionerna med tjänsten Pivo Junior
 • vid behov lämna ut information om de betalningstransaktioner som Kunden utfört till Samarbetsparter som erbjuder olika mervärdestjänster

Med de betaltjänster som Samarbetsparter erbjuder i Pivo-appen kan Kunden utföra mobilbetalningar och till exempel ta i bruk

 • ett mobilbetalkort från en bank som hör till OP Gruppen och som fungerar som kontaktlöst betalkort i Pivo-appen
 • Pivo-betalning som OP Kundtjänster Ab erbjuder.

Pivo-tjänsten, innehållet i den och kommunikationen för tjänsten kan innehålla reklam, och de är en fast del av Pivo-tjänsten.

Användningen av Pivo-tjänsten är avgiftsfri, men användningen av tjänsten kräver kommunikation i datanät. Beroende på Kundens operatör kan operatören debitera avgifter för dataöverföring av Kunden. Tjänsteleverantören ansvarar inte för avgifter som tjänsteleverantörer som tillhandahåller dataöverföring eller andra teletjänster debiterar.

Pivo-tjänsten tillhandahålls på svenska, finska och engelska.

Allmänna villkor

1. Hur avtalet träder i kraft

De här användarvillkoren innehåller föreskrifter om användningen av Pivo-tjänsten och Pivo-appen.

Då Kunden första gången registrerar sig som användare i Pivo-tjänsten förbinder sig Kunden till att iaktta de här användarvillkoren. Det här avtalet träder i kraft då Kunden har godkänt villkoren.

2. Registrering som användare av Pivo-tjänsten

Ett villkor för att registrera sig i Pivo-tjänsten är elektronisk identifiering, om Kunden behandlar information som omfattas av banksekretess i Pivo. Den elektroniska identifieringen kan ske till exempel med bankernas nätbankskoder.

I samband med registreringen ska Kunden i appen mata in ett mobiltelefonnummer och bekräfta det med en aktiveringskod som sänds med ett textmeddelande.

Efter registreringen ska Kunden fastställa en åtkomstkod (nedan “åtkomstkod”) för att skydda sina uppgifter om besök och betalningar i Pivo-tjänsten samt för att godkänna betalningar i Pivo-appen. För att skydda sina uppgifter får Kunden inte i åtkomstkoden använda talserier som är enkla att gissa såsom 2222, 1234 eller 1010 eller sin födelsetid eller sitt födelseår.

Om man behandlar information som omfattas av banksekretess i Pivo-tjänsten, t.ex. granskar korttransaktioner eller den dagliga konsumtionen, måste Kunden dessutom i appen mata in

 • namn och personbeteckning
 • de uppgifter om kundkännedom som tjänsteleverantören kräver
 • betalkortets nummer.

Kunden ansvarar för de uppgifter som Kunden gett vid registreringen i och ibruktagningen av Pivo-tjänsten samt för att de är uppdaterade och för att Kunden till tjänsten fogat rätt bankkonto och betalkort.

Tjänsteleverantören ansvarar inte för att de uppgifter som Kunden lämnat är korrekta, men Tjänsteleverantören har rätt att förhindra användningen av tjänsten, om den har skäl att misstänka att uppgifterna är felaktiga eller föråldrade.

Kunden ger genom att registrera sig Pivo-appen tillstånd att av det Kredit- eller betalningsinstitut som öppnat kontot och beviljat kortet och som deltar i Pivo-tjänsten skaffa kort- och kontonummer för att underlätta inmatningen av uppgifter.

3. Mervärdestjänst som en Samarbetspart tillhandahåller

Pivo-appen erbjuder Kunden möjligheter att överföra uppgifterna om enskilda betalningstransaktioner till Samarbetsparter som erbjuder mervärdestjänster. Mervärdestjänsterna kan bestå av till exempel arkivering av data eller delning och förmedling av betalningsuppgifter till andra personer eller appar. För att uppgifter om betalningstransaktioner som omfattas av banksekretess ska kunna överföras krävs en uttrycklig begäran av Kunden.

4. Användning av Pivo-tjänsten och Kundens ansvar

Pivo-tjänsten används, betalningstransaktionerna godkänns och uppgifterna om betalningar och besök i tjänsten skyddas då Kunden registrerat sig själv i Pivo-appen genom att välja en fyrsiffrig åtkomstkod eller genom att senare ta i bruk en biometrisk identifikator (fingeravtryck).

Den personliga åtkomstkoden till Pivo-appen ska hållas hemlig. Det här är speciellt viktigt då det är möjligt att betala med Pivo-appen (t.ex. då ett mobilbetalkort eller Pivo-betalning fungerar i Pivo-appen).

Kunden förbinder sig till att

 • använda Pivo-tjänsten endast för privata, icke kommersiella syften
 • förvara sin åtkomstkod omsorgsfullt så att andra personer inte kan missbruka Pivo-tjänsten eller Pivo-appen. Åtkomstskoden får inte lämnas ut åt någon annan, inte ens någon som hör till samma familj eller sparas i en lättidentifierbar form eller lagras i mobilapparaten. Då man matar in åtkomstkoden måste man skydda tangenterna t.ex. med handen så att andra inte kan få koden i besittning.
 • förvara mobilapparaten så att utomstående inte kommer åt att använda Pivo-tjänsten. Det är bäst att låsa mobilapparaten med en personlig kod eller tangentlåsning, om det är möjligt.

Kunden är personligt ansvarig för användningen av Pivo-tjänsten och kortinköp som skett med mobilkortet samt för Pivo-betalningar tills Kunden har

 • anmält att kortet försvunnit till det Kredit- eller betalningsinstitut som beviljat kortet eller
 • gett Tjänsteleverantören ett meddelande om spärrning av Pivo-tjänsten.

5. Spärrning av Pivo-tjänsten och förhindrande av obehöriga betalningstransaktioner

Då Kunden upptäcker att mobilapparaten försvunnit, ska Kunden omedelbart spärra betalningar med de betalsätt som fungerar i Pivo-appen genom att i enlighet med villkoren för betalkortet anmäla att alla betalkort som fungerar i Pivo-appen försvunnit. Någon kan ha lurat åt sig åtkomstkoden utan att Kunden märkt det och endast en anmälan om att kortet har försvunnit förhindrar obehöriga betalningar med mobilapparaten.

Det Kredit- eller betalningsinstitut som beviljat kortet spärrar kortet med stöd av anmälan och kortet går inte att använda på något sätt.

Kunden kan också anmäla att en mobilapparat försvunnit till Tjänsteleverantören, varvid Tjänsteleverantören förhindrar användningen av Pivo helt och hållet. Anmälan kan göras per telefon genom att ringa Pivo-kundtjänsten på numret 0203-56789 må–sö under öppettiden kl. 6–23. Utanför öppettiderna ska anmälan ske i enlighet med kortets villkor för anmälan av försvunna kort. Då spärrningsanmälan görs ska man uppge Kundens namn och telefonnummer.

Då en mobilapparat har försvunnit, räcker det inte med att enbart stänga operatörens telefonabonnemang för att förhindra att Pivo-appen används och betalningstransaktioner görs med den.

Då Kunden upptäcker att endast åtkomstkoden kommit i tredjemans besittning eller då Kunden misstänker att Pivo-tjänsten används obehörigt, ska Kunden byta åtkomstkod under Säkerhetsinställningar i Pivo-tjänstens meny för inställningar.

6. Hur avtalet och Pivo-tjänsten upphör eller villkor ändras

Kunden kan säga upp avtalet och avbryta användningen av Pivo-tjänsten när som helst genom att ta bort Pivo-koden via tjänstens meny för inställningar genom att välja “Ta bort Pivo-koden”.

Om Kunden endast tar bort Pivo-appen från sin mobilapparat, upphör inte avtalet eller användningen av Pivo-tjänsten.

Tjänsteleverantören kan säga upp avtalet och användningen av Pivo-tjänsten med ett meddelande till Kundens mobilapparat två (2) månader innan avtalet ska upphöra.

Tjänsteleverantören kan säga upp avtalet och användningen av Pivo-tjänsten med omedelbar verkan eller begränsa Kundens tillträde till vissa delar av Pivo-tjänsten, om Tjänsteleverantören har skäl att misstänka att Kunden har brutit mot användarvillkoren eller misstänker att Kundens mobilapparat äventyrar datasäkerheten i Pivo-tjänsten.

Tjänsteleverantören har rätt att ändra de här villkoren, Pivo-tjänstens innehåll och de krav som ställts på den utrustning som Pivo-tjänsten kan användas med genom ett meddelande till Kundens mobilapparat. Ändringen träder i kraft vid en tidpunkt som meddelas av Tjänsteleverantören, dock tidigast två (2) månader efter det att Kunden enligt de här villkoren anses ha fått kännedom om meddelandet.

Avtalet fortsätter att gälla med ändrat innehåll, om Kunden inte före den dag då ändringarna uppgetts träda i kraft skriftligt underrättar Tjänsteleverantören om att Kunden motsätter sig ändringen. Kunden har rätt att fram till den dag då ändringarna uppgetts träda i kraft skriftligt säga upp avtalet med omedelbar verkan. Kunden ska sända ett uppsägningsmeddelande till Tjänsteleverantören per e-post på adressen asiakaspalvelu@pivolompakko.fi. Tjänsteleverantören har rätt att säga upp avtalet att upphöra två (2) månader efter uppsägningen.

Tjänsteleverantören ansvarar inte för att uppgifter eller innehåll som kunden lagt in i Pivo-tjänsten tas bort eller försvinner ur Pivo-tjänsten.

Också efter det att material eller uppgifter som gäller Kunden eller användningen av tjänsten tagits bort från Pivo-tjänsten antingen av Kunden eller av något annat skäl, kan det i Pivo-tjänsten eller på någon annan plats bli kvar spår eller kopior av dem.

7. Tjänsteleverantörens rätt att spärra Pivo-tjänsten

Tjänsteleverantören har rätt att spärra tjänsten och förhindra att den används helt eller delvis, om:

 1. Kunden har lämnat oriktiga uppgifter vid registreringen till tjänsten.
 2. ett betalsätt som en Samarbetspart tillhandahåller fungerar i Pivo-tjänsten och Kunden har blivit föremål för internationella sanktioner.
 3. säkerheten vid användningen av Pivo-appen har äventyrats
 4. det finns skäl att misstänka att Pivo-appen och Pivo-betalning använts obehörigt eller bedrägligt.

Tjänsteleverantören ska underrätta Kunden om att tjänsten spärras med ett meddelande till Kundens mobilapparat.

Internationella sanktioner är sanktioner, finansiella sanktioner, export- eller importförbud, handelsblockader eller någon annan restriktiv åtgärd som fastställts, administreras, godkänts eller verkställts av finska staten, Förenta nationerna, Europeiska unionen, Förenta staterna, Förenade kungadömet eller behöriga myndigheter eller organ i de här staterna.

8. Hur användningen av Pivo-tjänsten återställs

Kunden kan när som helst börja använda Pivo-tjänsten på nytt genom att igen registrera sig som användare av tjänsten, om villkoren för att bli kund uppfylls.

9. Hur personuppgifter och uppgifter om besök används och lämnas ut

Tjänsteleverantören behandlar personuppgifter i enlighet med den lagstiftning som gäller vid respektive tidpunkt och utgör registerförare för personregistret. Kunduppgifterna behandlas och lämnas ut på det sätt som beskrivs i registerbeskrivningen.

Kundregistrets registerbeskrivning finns på adressen www.pivo.fi

Tjänsteleverantören kan samla in uppgifter om Kundens mobilapparat och användningen av Pivo-tjänsten för kundbetjäningen, för skötseln av kundrelationer, för marknadsföringen och för att hantera risker samt för att säkerställa datasäkerheten och kvaliteten på Pivo-tjänsten, utveckla den övriga affärsrörelsen samt för att spela in telefonsamtal.

Inspelade telefonsamtal kan användas för att säkerställa kvaliteten på kundbetjäningen och uppdragens riktighet. Dessutom kan Tjänsteleverantören använda dem för riskhantering och som bevis för avgörande av eventuella tvister.

Kunden kan uppge sin position i Pivo-appen, varvid Kunden till exempel via Pivo-tjänsten kan ta emot erbjudanden från Samarbetsparter, vilkas affärer finns i närheten. Kunden godkänner att Tjänsteleverantören kan lämna ut sådana upplysningar till Samarbetsparter för att tillhandahålla tjänster som baserar sig på positioneringsdata.

Kunden godkänner att Tjänsteleverantören i den omfattning som krävs för användningen av Pivo-tjänsten får överföra uppgifter som gäller användningen av Pivo-tjänsten till samarbetsparter med vilkas system uppgifterna förmedlas till Kundens mobilapparat.

Tjänsteleverantören och Kredit- eller betalningsinstitut som är anslutna till Pivo-tjänsten samt Samarbetsparter har rätt att inbördes byta ut uppgifter som gäller individualisering av Kunden och Kundens betalningar i den omfattning som krävs för användningen av Pivo-tjänsten.

10. Ansvarsbegränsningar

Tjänsteleverantören garanterar inte att Pivo-tjänsten kan användas utan avbrott eller att den är felfri.

Tjänsteleverantören ansvarar inte för innehåll, avgifter, funktionen eller dataskyddet hos tjänster och stamkundsprogram från Samarbetsparter som anslutit sig till Pivo-tjänsten samt tjänster från Kredit- eller betalningsinstitut.

11. Skadestånd

Tjänsteleverantören är skyldig att ersätta Kunden endast den direkta skada som orsakats genom att Tjänsteleverantören handlat på ett sätt som strider mot avtalet. Till sådana direkta skador hör till exempel utredningskostnader som förorsakas Tjänsteleverantören för utredning av felet.

Tjänsteleverantören ansvarar inte för indirekta skador som följer av användningen av Pivo-tjänsten.

12. Immateriella rättigheter

Alla rättigheter i anslutning till Pivo-tjänsten och innehållet i tjänsten är sådana tillgångar som tillhör Tjänsteleverantören och/eller dess Samarbetsparter och som skyddas av upphovsrätt, varumärken eller andra immateriella rättigheter.

Tjänsteleverantören beviljar Kunden rätt att använda Pivo-tjänsten endast på det sätt som beskrivs i de här villkoren. Kunden får inte i samband med användningen av Pivo-tjänsten handla på ett sätt som kränker Tjänsteleverantörens eller dess Samarbetspartners immateriella rättigheter. Kunden får inte bearbeta eller kopiera Pivo-tjänsten eller dess innehåll och inte heller ens delvis som sådan eller i bearbetad form dela, sprida, offentligt framföra eller på något annat sätt offentliggöra Pivo-tjänsten eller innehållet i den.

13.Pivo-tjänstens tillgänglighet och tekniska krav

En förutsättning för användningen av Pivo-tjänsten är en mobilapparat och ett abonnemang som kan användas för att överföra data till mobilapparaten.

Kunden ansvarar för att mobilapparaten fungerar, för dess dataskydd och kompatibilitet samt för de kostnader som det samt användningen av tjänsten medför.

Tjänsteleverantören offentliggör tidvis uppdateringar som Kunden rekommenderas ladda ner i sin mobilapparat efter det att kunden fått vetskap om dem. Om Kunden inte laddar ner uppdateringar, kan det leda till att Pivo-tjänsten inte längre kan användas.

Tjänsteleverantören garanterar inte att Pivo-tjänsten fortlöpande är tillgänglig. Tjänsteleverantören kan enligt sin prövning avbryta användningen av Pivo-tjänsten bl.a. för serviceavbrott. Tjänsteleverantören ansvarar inte för skador och förluster som det här förorsakar Kunden.

14. Anmärkningar

Pivo Wallet Oy svarar på frågor som gäller Pivo-tjänsten. Det Kredit- eller betalningsinstitut som beviljat kortet svarar på frågor som gäller kortets bruksgräns och korttransaktioner. Ifrågavarande Samarbetspart svarar på frågor som gäller Samarbetspartens tjänster.

15. Hur villkoren tillämpas

Villkoren begränsar inga rättigheter eller skyldigheter som parterna har enligt tvingande lagstiftning. Vid konflikter mellan de här villkoren och kundregistrets registerbeskrivning ska de här användarvillkoren tillämpas i första hand.

16. Överföring av Pivo-tjänstens användaravtal

Tjänsteleverantören kan överföra sina rättigheter och skyldigheter enligt användarvillkoren till vilket som helst moderföretag, dotterföretag, koncernföretag, gruppföretag eller annat företag som står under samma bestämmande inflytande som Tjänsteleverantören.

Dessutom kan Tjänsteleverantören överföra sina rättigheter enligt de här användarvillkoren till tredjeman i samband med fusion, företagsköp eller överlåtelse av affärsverksamhet.

17. Tillämplig lag, rättelsemedel utanför domstol och forum

På det här avtalet tillämpas finsk lag med undantag för dess lagvalsbestämmelser och oberoende från vilket land Pivo-tjänsten används.

Tvister i anslutning till det här avtalet och de här villkoren ska alltid i första hand avgöras genom förhandlingar mellan avtalsparterna.

Kunden kan föra en meningsskiljaktighet som gäller de här villkoren för behandling till Försäkrings- och finansrådgivningen (www.fine.fi) eller Banknämnden som verkar i samband med den eller till Konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi).

Kunden kan väcka talan på grund av tvister som härrör ur det här avtalet mot Tjänsteleverantören i den tingsrätt i Finland inom vars domkrets Kunden har sitt hemvist eller sin vanliga vistelseort eller i den tingsrätt inom vars domkrets Tjänsteleverantören har sitt hemvist eller sin huvudsakliga förvaltning. Om Kunden saknar vistelseort i Finland, ska tvisterna behandlas i Helsingfors tingsrätt.

Tjänsteleverantören har rätt att väcka talan på grund av tvister som härrör ur det här avtalet i den tingsrätt i Finland inom vars domkrets Kunden har sitt hemvist eller vanliga vistelseort. Om Kunden saknar vistelseort i Finland, ska tvisterna behandlas i Helsingfors tingsrätt.

Användarvillkor för Pivo-betalning

Pivo-betalning består av betalningar som överförs med telefonnummer samt betalningar av inköp på nätet med Pivo Betalknappen. En Pivo-betalning som överförs med telefonnummer kan ha formen av en kortbetalning, girering eller Siirto-betalning.

Tjänsteleverantör

OP Kundtjänster Ab (FO-nummer 2344162-6)
Gebhardsplatsen 1, 00510 HELSINGFORS
PB 909, 00013 OP
asiakaspalvelu@pivolompakko.fi
www.op.fi
www.pivo.fi

Tjänsteleverantören är antecknad i handelsregistret som förs av Patent- och registerstyrelsen. Tjänsteleverantören ingår i OP Gruppen.

Tjänsteleverantörens verksamhet övervakas av Finansinspektionen samt i konsumentfrågor dessutom av Konsumentombudsmannen.

Finansinspektionen, Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors. (www.fiva.fi)

Konsumentombudsmannen, Konsumentverket, Aspnäsgatan 4 A, 7 vån., PB 5 00531 Helsingfors (www.kuluttajavirasto.fi)

Kund

Kund är den innehavare av en smarttelefon eller någon annan mobilapparat som har ingått det här avtalet med Tjänsteleverantören.

Pivo-betalning får användas av den som fyllt 15 år och som har medel på ett bankkonto som han eller hon har rätt att förfoga över.

Definitioner

Betalningar som överförs med telefonnummer är en tjänst som betalaren kan använda för att med ett mobiltelefonnummer överföra penningbetalningar i euro till en betalningsmottagares bankkonto från sitt betalkort eller bankkonto.

Bankkonto är ett betalkonto som tillhandahålls av en finländsk bank, från vilket betalningar debiteras och till vilket Kunden tar emot Betalningar som överförs med telefonnummer.

Pivo-appen är en avgiftsfri applikation som laddats ned i en mobilapparat.

Pivo Betalknappen är en form av nätbetalning där betalaren med Pivo-appen kan betala inköp och tjänster i en nätbutik med gireringar från sitt konto eller som kortbetalningar från sitt kort.

Siirto-betalning är en betalning i realtid som på basis av ett telefonnummer förmedlas från betalarens bankkonto till mottagarens bankkonto i Automatia Pankkiautomaatit Oy:s Siirto-system.

Elektronisk betalningsblankett är en blankett som Kunden kan använda för distansbetalning med sitt betalkort i enlighet med kortvillkoren hos det Kredit- eller betalningsinstitut som beviljat kortet.

Kommunikation mellan Tjänsteleverantören och Kunden

Kunden kan kontakta Tjänsteleverantören per e-post (asiakaspalvelu@pivolompakko.fi) eller skriftligt på Tjänsteleverantörens postadress.

Tjänsteleverantören ska sända Kunden alla meddelanden om ändringar i det här avtalet eller villkoren för det med ett meddelande till Kundens mobilapparat. Kunden anses ha fått information eller ett meddelande senast på den sjunde dagen efter det att informationen eller meddelandet avsänts.

Betjäningsspråken för Pivo-betalning är svenska, finska och engelska.

Hur avtalet träder i kraft

Då Kunden registrerar sig första gången som användare av Pivo-betalning ger Kunden de uppgifter som Tjänsteleverantören kräver och förbinder sig att följa de här villkoren genom att godkänna dem.

Kunden kan sända de här villkoren till den e-postadress som Kunden uppgett i samband med registreringen. Dessutom kan Kunden avgiftsfritt be Tjänsteleverantören att sända samtliga avtalsvillkor som tillämpats under avtalsförhållandet till Kunden.

För användningen av Pivo-betalning behövs

 • en finländsk personbeteckning
 • en smarttelefon eller annan mobilapparat som har ett telefonabonnemang (för närvarande Android, iOS eller Windows Phone)
 • ett finländskt mobiltelefonnummer
 • ett finländskt bankkonto
 • ett identifieringsverktyg för stark autentisering
 • ett betalkort som kan användas för inköp på nätet (t.ex. Visa Debit, Visa Credit, Visa Electron eller Master Card)
 • en giltig e-postadress.

Pivo-betalning är avsett endast för privat bruk.

Detaljerade anvisningar för Pivo-betalning finns på adressen www.pivo.fi och www.op.fi.

Ångerrätt enligt konsumentskyddslagen

Då Kunden är konsument har Kunden rätt att frånträda avtalet i enlighet med 6 a kap. 12 § i konsumentskyddslagen inom 14 dagar efter det Kunden godkänt villkoren och sänt dem till sin e-postadress.

Då betalaren utfört Betalningar som överförs med telefonnummer, men betalningarna eventuellt fortfarande väntar som betalningsuppdrag på att betalningsmottagarens kontonummer uppges och att betalningen genomförs, ska betalningarna genomföras trots att avtalet frånträds.

Om avtalet frånträds, ska det skriftligt meddelas till Tjänsteleverantörens e-postadress. I meddelandet ska ingå Kundens namn och personbeteckning samt en begäran om att frånträda avtalet om Pivo-betalning.

2.1 Betalningar som överförs med telefonnummer

Vid Betalningar som överförs med telefonnummer kan betalaren med ett mobiltelefonnummer överföra penningbetalningar i euro till en betalningsmottagares bankkonto från sitt betalkort eller bankkonto.

Om betalningsmottagaren inte ännu har registrerat sig som användare av Pivo-betalning, kan betalaren med ett textmeddelande sända mottagaren en begäran om att ta i bruk Pivo-betalning. En täckningsreservering görs för en betalning, men medlen debiteras betalarens bankkonto eller kort först då Tjänsteleverantören har vetskap om betalningsmottagarens kontonummer och betalningen kan genomföras. Om betalningsmottagaren inte uppger sitt kontonummer inom två (2) dagar, återkallas betalningsuppdraget. Betalaren kan kontrollera om betalningen har genomförts i Pivo-appens transaktioner.

Ett betalkorts uppgifter lagras inte i mobilapparaten eller i Tjänsteleverantörens system.

Pivo-betalning som girering

Om betalaren finns i OP Gruppen, sänds medlen som en girering från bankkontot. Betalningen genomförs i enlighet med de Allmänna villkor för betalningsförmedling som gäller bankkontot.

Pivo-betalning som kortbetalning

Om betalaren finns i en annan bank, sänds medlen som en kortbetalning från betalkortet i enlighet med kortvillkoren. På betalningen tillämpas kortvillkoren mellan kortbeviljaren och kortinnehavaren.

Pivo-betalning som Siirto-betalning

Siirto-betalning är en tjänst med vilken betalaren med ett telefonnummer kan överföra betalningar i euro från sitt bankkonto till betalningsmottagarens bankkonto i realtid mellan bankgrupperna.

Betalningarna förmedlas via Automatia Pankkiautomaatit Oy:s Siirto-betalningssystem endast mellan de tjänsteleverantörer som deltar i systemet. Beskrivningen av betalningssystemet är tillgänglig och de tjänsteleverantörer som vid respektive tidpunkt deltar i systemet anges på adressen www.mobiilisiirto.fi.

Kunden godkänner att betalarens och betalningsmottagarens namn, personbeteckning, bankkontonummer och telefonnummer vid en Siirto-betalning förmedlas till övriga tjänsteleverantörer som deltar i Siirto-betalningssystemet. Uppgifterna förmedlas till andra tjänsteleverantörer endast för att användas för att genomföra en Siirto-betalning mellan tjänsteleverantörerna.

I samband med Pivo-betalning uppges huruvida betalningen förmedlas som en Siirto-betalning i Siirto-betalningssystemet.

Bruksgränser för Betalningar som överförs med telefonnummer

De Betalningar som överförs med telefonnummer begränsas av de bruksgränser per dygn och år som Tjänsteleverantören fastställt.

De eventuella bruksgränser och säkerhetsgränser som gäller kortet tillämpas också på Betalningar som överförs med telefonnummer då betalningen debiterats ett betalkort.

Tjänsteleverantören meddelar om ändringar i bruksgränser två (2) månader innan ändringen träder i kraft på så sätt som avtalats i punkten Ändringar i avtalet.

Pivo-betalning som överförs med telefonnummer som gireringar och kortbetalningar har följande funktioner:

 • Namnet på betalaren och det mobiltelefonnummer som matats in i tjänsten visas för betalningsmottagaren.
 • Betalaren kan välja en bild från sin mobilapparat och foga den till sin betalning.
 • Betalaren kan till betalningsmottagaren sända en begäran om att registrera sig som användare av Pivo-betalning, om Tjänsteleverantören inte ännu känner till mottagarens kontonummer.

Siirto-betalningar har följande funktioner:

 • För betalaren visas betalningsmottagarens namn och telefonnummer i samband med en betalning och för betalningsmottagaren visas betalarens namn och telefonnummer.
 • Betalaren kan välja en bild från sin mobilapparat och foga den till sin betalning. Bilden överförs till mottagaren i enlighet med villkoren och egenskaperna för den egna tjänsteleverantörens tjänst.
 • Betalaren kan till betalningsmottagaren sända en begäran om att registrera sig som användare av Pivo-betalning, om Tjänsteleverantören inte ännu känner till mottagarens kontonummer.

Överföring av pengar med telefonnummer som girering och kortbetalning

Betalaren ansvarar för att mobiltelefonnumret som pengar ska sändas till är betalningsmottagarens mobiltelefonnummer och att beloppet matats in korrekt.

Beloppet ska debiteras det bankkonto eller det betalkort som registrerats i tjänsten, om betalningen har godkänts med Pivo-appens åtkomstkod eller biometriska identifikator (fingeravtryck).

Betalaren kan inte längre återkalla eller ändra betalningen efter att den godkänts.

Pengarna överförs i regel från betalarens bankkonto eller betalkort till betalningsmottagarens bankkonto samma dag, men senast följande bankdag.

Med bankdag avses vardagarna från måndag till fredag med undantag av de finländska helgdagarna, självständighetsdagen, första maj, jul- och midsommarafton samt sådana dagar som annars inte ska betraktas som bankdagar.

Ett betalningsuppdrag återkallas också, om den som beviljat betalkortet inte ger tillstånd till att beloppet debiteras på betalkortet. Betalaren får ett meddelande i samband med betalningstransaktionen, om betalningen inte kan genomföras.

Då betalaren utfört betalningar, men betalningarna fortfarande väntar som betalningsuppdrag på att betalningsmottagarens kontonummer uppges och att betalningen genomförs, ska betalningarna genomföras trots att avtalet upphör.

Överföring av pengar med Siirto-betalning

Betalaren ansvarar för att mobiltelefonnumret som pengar ska sändas till är betalningsmottagarens mobiltelefonnummer och att beloppet matats in korrekt.

Beloppet ska debiteras det bankkonto som registrerats i tjänsten, om betalningen har godkänts med Pivo-appens åtkomstkod eller biometriska identifikator (fingeravtryck).

Betalaren kan inte längre återkalla eller ändra betalningen efter att den godkänts.

Pengarna överförs varje dag i realtid till betalningsmottagarens bankkonto.

Begäran om penningöverföring med Siirto-betalning

Kunden kan begära att en annan person överför pengar till Kunden med en begäran om penningöverföring. Kunden kan göra en begäran om penningöverföring högst 100 gånger per dygn.

Mottagning av pengar i Betalningar som överförs med telefonnummer

Vid Betalningar som överförs med telefonnummer överförs medlen till ett bankkonto som är registrerat i tjänsten. Kontot kan bytas i Pivo-appens inställningar.

Namnet på den kund som tar emot betalningen och det mobiltelefonnummer som matats in i tjänsten visas för betalaren.

2.2 Pivo Betalknappen

Pivo Betalknappen är en tjänst i Pivo-appen, med vilken betalaren kan betala inköp på nätet som girering från sitt konto eller som kortbetalning från sitt kort genom att godkänna betalningen i Pivo-appen.

Om betalaren finns i OP Gruppen godkänner betalaren med Pivo Betalknappen att en girering sker från sitt bankkonto till en betalningsförmedlares eller nätbutiks konto. Betalningen genomförs i enlighet med de Allmänna villkor för betalningsförmedling som gäller bankkontot.

Om betalaren finns i en annan bank, godkänner betalaren med en Elektronisk betalningsblankett att en kortbetalning sker i enlighet med kortvillkoren till en nätbutik eller betalningsförmedlare. Blanketten innehåller de betalningsuppgifter för kortet som behövs för distansbetalningar. På betalningen tillämpas kortvillkoren mellan kortbeviljaren och kortinnehavaren.

Betalaren kan inte längre återkalla eller ändra betalningen efter att den godkänts.

2.3 Allmänna villkor

Information om betalningstransaktioner

Betalningstransaktioner, dvs. penningbelopp som sänts och tagits emot visas på bankkontots kontoutdrag eller kortkreditens faktura liksom också andra betalningstransaktioner.

Kunden kan också granska betalningstransaktionerna i Pivo-appens transaktioner.

Fotografier

I Pivo-betalningar får inte sparas och genom tjänsten får inte delas fotografier som är olämpliga eller som strider mot god sed. Kunden svarar för att Kunden har tillräckliga rättigheter till de fotografier som sparats i tjänsten. Om det på fotografierna finns andra personer än Kunden, ansvarar Kunden också för att personerna har gett Kunden tillstånd att sända fotografiet med betalningen.

De fotografier som fogats till penningöverföringen visas inte för andra än de betalningsmottagare som Kunden valt.

Tjänsteleverantören ansvarar inte för fotografier eller hur de används.

Serviceavgifter

För användningen av Pivo-betalning tas för närvarande inte ut någon separat avgift. Eventuella ändringar i serviceavgifterna meddelas med en ändring av avtalsvillkoren samt i tjänsten innan betalningstransaktionen godkänns.

Den som beviljar betalkortet har rätt att ta ut en avgift för användningen av kortet.

Nedladdning av Pivo-appen och användningen av den kräver dataöverföring. Kundens operatör debiterar för dataöverföringen enligt sin tariff.

Kundens ansvar för lämnade uppgifter

Kunden ansvarar för de uppgifter som Kunden gett vid registreringen och ibruktagningen av Pivo-betalning samt för att uppgifterna är uppdaterade och i synnerhet för att Kunden till tjänsten fogat rätt bankkonto och betalkort.

Tjänsteleverantören ansvarar inte för att de uppgifter som Kunden lämnat är korrekta, men Tjänsteleverantören har rätt att förhindra användningen av tjänsten, om den har skäl att misstänka att uppgifterna är felaktiga eller föråldrade.

Kundens skyldigheter

Pivo-betalning är en personlig tjänst, som inte får användas av någon annan än den Kund som själv registrerat sig i tjänsten.

Pivo-appens personliga åtkomstkod som används för att godkänna betalningar får inte yppas för någon annan, inte skrivas ner i en lätt identifierbar form och inte förvaras i en mobilapparat. Kunden ska förvara åtkomstkoden omsorgsfullt så att ingen annan, inte ens någon som hör till samma familj, kan få koden i besittning. Då Kunden matar in åtkomstkoden måste Kunden skydda tangenterna t.ex. med sin hand så att andra inte kan få koden i besittning.

För att förhindra missbruk av Pivo-betalning ska Kunden förvara mobilapparaten så att inte utomstående kan använda Pivo-betalning i Pivo-appen. Det är bäst att låsa mobilapparaten med en personlig kod eller tangentlåsning, om det är möjligt.

Anmälan av oriktig betalningstransaktion

Kunden är skyldig att regelbundet i Pivo-appen, bankkontots kontotransaktioner eller kortkreditens faktura kontrollera de betalningar Kunden gjort. Kunden ska anmäla en obehörig betalningstransaktion till Tjänsteleverantören utan dröjsmål per e-post och senast inom 13 månader från det att transaktionen debiterats från Kundens betalkonto eller betalkort.

Ifråga om felaktigt verkställda betalningsuppdrag ska Kunden kontakta den bank, vars betalkonto eller betalkort Kunden har fogat till Pivo-tjänsten. Banken utreder felaktigt verkställda betalningstransaktioner.

Betalaren har inte rätt till ersättning, om inte anmälan görs inom en skälig tid.

Anmälan om att en mobilapparat försvunnit och förhindrande av obehöriga betalningar

Anmälan till spärrnumret 24 timmar / 7 dagar

 1. Då Kunden upptäcker att en mobilapparat som innehåller Pivo-appen har försvunnit eller kommit i någon utomståendes besittning, ska Kunden omedelbart spärra betalningarna genom att i enlighet med villkoren för betalkortet anmäla att alla betalkort som fungerar i Pivo-appen försvunnit. Någon kan ha lurat åt sig åtkomstkoden utan att Kunden märkt det och endast en anmälan om att koden har försvunnit förhindrar obehöriga betalningar med mobilapparaten. Den bank som beviljat kortet spärrar kortet med stöd av anmälan och kortet går inte att använda på något sätt.
 2. Dessutom ska Kunden anmäla att mobilapparaten försvunnit till numret 020 333 (från utlandet +358 20 333 och reservnummer +358 800 1 2400) för att spärra Siirto-betalningar.

Anmälan till Pivo Kundtjänst – må–sö kl. 6–23

Kunden kan anmäla att en mobilapparat försvunnit också till Tjänsteleverantören, varvid Tjänsteleverantören förhindrar alla Pivo-betalningar. Anmälan kan göras per telefon genom att ringa Pivo Kundtjänst på numret 0203-56789 må–sö kl. 6–23. Utanför kundtjänstens öppettid ska anmälan göras på det sätt som beskrivs ovan i avsnittet Anmälan till spärrnumret. Då spärrningsanmälan görs ska man uppge Kundens namn och telefonnummer.

Om Kunden upptäcker att åtkomstkoden till Pivo-appen kommit i någon obehörig persons besittning eller misstänker att den använts på ett obehörigt sätt, ska Kunden byta åtkomstkod till Pivo-appen.

Betalarens ansvar vid obehörig användning av Pivo-appen

Kunden svarar för obehöriga betalningar endast om:

 1. Kunden har överlåtit mobilapparaten, den Pivo-app som laddats ned i apparaten samt åtkomstkoden till någon obehörig, vilket innebär att den obehöriga kan betala med Betalningsappen.
 2. det att mobilapparaten, den Pivo-app som laddats ned i apparaten samt åtkomstkoden har försvunnit, kommit i någon obehörig persons besittning eller använts på ett obehörigt sätt beror på att Kunden har handlat vårdslöst.
 3. Kunden inte har gjort de anmälningar som nämns i föregående villkorspunkt om att en mobilapparat försvunnit eller till den bank som beviljat kortet anmält att de betalningsuppgifter för kortet som laddats i mobilapparaten försvunnit, kommit i någon obehörig persons besittning eller använts på ett obehörigt sätt utan onödigt dröjsmål efter upptäckten eller omedelbart efter det att den obehöriga användningen borde ha upptäckts sedan Tjänsteleverantören lämnat uppgifter om de betalningstransaktioner som skett.

Betalaren ansvarar i de fall som avses ovan i punkterna 2 och 3 för obehöriga betalningar till ett belopp om högst 150 euro. Den här begränsningen tillämpas dock inte, om Kunden har förfarit med uppsåt eller grov oaktsamhet.

Kunden ansvarar däremot inte för obehöriga betalningar till den del som tjänsten har använts efter det att Kunden gjort de anmälningar som nämns i föregående villkorspunkt.

Kunden ansvarar dock alltid till fullt belopp, om Kunden uppsåtligt har gjort en oriktig anmälan eller handlat bedrägligt på något annat sätt.

Tjänsteleverantörens ansvar för obehöriga betalningar

Då en betalningstransaktion genomförts obehörigt och det har klargjorts att Kunden inte på det sätt som beskrivs ovan ansvarar för att Pivo-appen och Pivo-betalning använts obehörigt, ska Tjänsteleverantören återbetala betalningstransaktionens penningbelopp till Kunden. Kunden har dock inte rätt till återbetalning av penningbeloppet eller någon annan gottgörelse, om Kunden inte anmäler en obehörig transaktion inom skälig tid från det att Kunden upptäckt eller borde upptäckt felet.

Force majeure

En avtalspart ansvarar inte för skada, om parten kan styrka att skyldigheten inte kunde uppfyllas på grund av sådana osedvanliga eller oförutsägbara omständigheter som parten inte har något inflytande över och vars konsekvenser hade varit omöjliga att avvärja ens med iakttagande av största möjliga omsorgsfullhet.

Tjänsteleverantörens rätt att spärra Pivo-betalning

Tjänsteleverantören har rätt att spärra tjänsten, ändra säkerhetsgränserna i Pivo-betalning eller förhindra användningen av Pivo-betalning helt eller delvis, om:

 1. Kunden har lämnat oriktiga uppgifter i samband med att tjänsten togs i bruk eller senare.
 2. Kunden blir föremål för internationella sanktioner.
 3. säkerheten vid användningen av Pivo-appen har äventyrats
 4. det finns skäl att misstänka att Pivo-appen och Pivo-betalning använts obehörigt eller bedrägligt.

Tjänsteleverantören ska underrätta Kunden om att tjänsten spärras med ett meddelande till Kundens mobilapparat.

Internationella sanktioner är sanktioner, finansiella sanktioner, export- eller importförbud, handelsblockader eller någon annan restriktiv åtgärd som fastställts, administreras, godkänts eller verkställts av finska staten, Förenta nationerna, Europeiska unionen, Förenta staterna, Förenade kungadömet eller behöriga myndigheter eller organ i de här staterna.

Hur användningen av Pivo-betalning återställs

Kunden kan när som helst börja använda Pivo-betalning på nytt genom att igen registrera sig som användare av tjänsten, om villkoren för att bli kund uppfylls.

Tjänsteleverantörens rätt att avbryta eller begränsa tillhandahållandet av tjänsten

Tjänsteleverantören har rätt att avbryta eller begränsa användningen av Pivo-betalning för service och reparationer. Tjänsteleverantören garanterar inte att tjänsterna kan användas utan avbrott och ansvarar inte för skador som avbrotten eventuellt förorsakar.

Tjänsteleverantören är inte skyldig att underrätta Kunden, om användningen av Pivo-betalning förhindras och ett enskilt uppdrag som Kunden gett avbryts eller lämnas outfört av en anledning som nämnts ovan.

Tjänsteleverantörens skadeståndsansvar och begränsning av det

Tjänsteleverantören är skyldig att ersätta Kunden endast den direkta skada som har uppkommit på grund av ett fel eller en försummelse på Tjänsteleverantörens sida. Till sådana direkta skador hör till exempel nödvändiga utredningskostnader för utredning av felet.

Tjänsteleverantören ansvarar för indirekta skador som den orsakat av oaktsamhet endast när det är fråga om ett förfarande som strider mot skyldigheterna enligt betaltjänstlagen.

Betalaren ska vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. Om betalaren försummar det här, får betalaren själv bära en motsvarande del av förlusten.

Hur avtalet, avtalsvillkoren och tariffen kan ändras

Tjänsteleverantören har rätt att ändra villkoren i det här avtalet samt avgifterna för tjänsterna genom att underrätta Kunden om det med ett meddelande i Kundens mobilapparat. Ändringen träder i kraft vid en tidpunkt som meddelas av Tjänsteleverantören, dock tidigast två månader efter det att Kunden enligt de här villkoren anses ha fått kännedom om meddelandet.

Avtalet fortsätter att gälla med ändrat innehåll, om Kunden inte före den dag då ändringarna uppgetts träda i kraft skriftligt underrättar Tjänsteleverantören om att Kunden motsätter sig ändringen. Kunden har rätt att fram till den dag då ändringarna uppgetts träda i kraft skriftligt säga upp avtalet med omedelbar verkan. Kunden ska sända ett uppsägningsmeddelande till Tjänsteleverantören per e-post på adressen asiakaspalvelu@pivolompakko.fi. Tjänsteleverantören har rätt att säga upp avtalet att upphöra två (2) månader efter uppsägningen.

Hur avtalet kan överföras

Tjänsteleverantören har rätt att överföra det här avtalet med alla rättigheter och skyldigheter helt eller delvis till order.

De rättigheter och skyldigheter som baserar sig på avtalet mellan Kunden och Tjänsteleverantören gäller i förhållande till mottagaren av affärsrörelsen, om Tjänsteleverantören fusioneras eller delas eller helt eller delvis överlåter sin affärsrörelse.

Kunden har inte rätt att överföra det här avtalet till tredjeman.

Hur personuppgifter och uppgifter om besök används

Tjänsteleverantören behandlar personuppgifter i enlighet med den lagstiftning som gäller vid respektive tidpunkt och utgör registerförare för personregistret. Kundens uppgifter behandlas och lämnas ut på det sätt som beskrivs i kundregistrets registerbeskrivning.

Kundregistrets registerbeskrivning finns på adressen www.pivo.fi

Tjänsteleverantören har rätt att lämna ut upplysningar om Kunden i enlighet med den lagstiftning som gäller vid respektive tidpunkt.

Tjänsteleverantören har rätt att lagra information om kundens besök och transaktioner i sina datasystem samt att spela in telefonsamtal.

Inspelade telefonsamtal kan användas för att säkerställa kvaliteten på kundbetjäningen och uppdragens riktighet. Tjänsteleverantören kan använda dem för riskhantering och dessutom kan Kunden och Tjänsteleverantören använda dem som bevis för avgörande av eventuella tvister.

Tidpunkten för ett uppdrag, en ansökan och ett avtalsslut jämte övriga besök i tjänsten verifieras ur Tjänsteleverantörens datasystem och/eller telefonsamtal som Tjänsteleverantören spelat in.

Tjänsteleverantören kan samla in uppgifter om användning av Pivo-betalningar för kundbetjäningen, för skötseln av kundrelationer, för marknadsföringen och för att hantera risker samt för att säkerställa datasäkerheten och kvaliteten på tjänsten samt för att utveckla affärsrörelsen.

Hur avtalet upphör

Det här avtalet gäller tills vidare.

Kunden kan avsluta sitt avtal när som helst genom att avlägsna Pivo-appens kod i appens inställningar.

Kunden kan börja använda Pivo-appen och Pivo-tjänsten på nytt genom att igen registrera sig som användare av tjänsten.

Betalaren svarar emellertid för Betalningar som överförs med telefonnummer, som har gjorts innan Tjänsteleverantören tagit emot anmälan om uppsägning.

Om Kunden endast tar bort Pivo-appen från sin mobilapparat, upphör inte avtalet eller användningen av Pivo-betalning.

I synnerhet ska Kunden komma ihåg att ta bort Pivo-appens kod, då Kunden överför sitt mobiltelefonnummer i en annan persons namn eller avslutar telefonabonnemanget.

Tjänsteleverantören har rätt att säga upp det här avtalet att upphöra två (2) månader efter uppsägningen.

Tjänsteleverantören har rätt att häva avtalet med omedelbar verkan, om Kunden väsentligt har brutit mot de här avtalsvillkoren eller använt Pivo-betalning i strid med lag eller god sed.

Pivo-betalning kan inte användas, om Kunden inte längre har ett sådant bankkonto eller betalkort som tjänsten förutsätter.

Tjänsteleverantören ska sända Kunden ett meddelande om uppsägningen eller hävningen med ett meddelande till Kundens mobilapparat.

Immateriella rättigheter

Samtliga rättigheter i anslutning till Pivo-betalning, inklusive äganderätt, upphovsrätt, patent, varumärken och andra immateriella rättigheter hör till Tjänsteleverantören eller tredje part, om inte annat särskilt har avtalats. Alla former av lånande, kopiering, inspelning, ändring, omvandling, överföring, överlåtelse, annat tillgodogörande eller annat motsvarande utnyttjande av det material som nämns ovan helt eller delvis är ovillkorligen förbjudet, om Tjänsteleverantören inte på förhand gett sitt skriftliga tillstånd för det.

Kundrådgivning och rättelsemedel utanför domstol

I frågor som gäller det här avtalet och de här villkoren ska Kunden alltid i första hand ta kontakt med Tjänsteleverantören. Eventuella krav ska läggas fram skriftligt.

Kunden kan föra en meningsskiljaktighet som gäller de här villkoren för behandling till Försäkrings- och finansrådgivningen (www.fine.fi) eller Banknämnden som verkar i samband med den eller till Konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi).

Tillämplig lag och forum

På det här avtalet tillämpas finsk lag.

Kunden kan väcka talan på grund av tvister som härrör ur det här avtalet mot Tjänsteleverantören i den tingsrätt i Finland inom vars domkrets Kunden har sitt hemvist eller sin vanliga vistelseort eller i den tingsrätt inom vars domkrets Tjänsteleverantören har sitt hemvist eller sin huvudsakliga förvaltning. Om Kunden saknar vistelseort i Finland, ska tvisterna behandlas i Helsingfors tingsrätt.

Tjänsteleverantören har rätt att väcka talan på grund av tvister som härrör ur det här avtalet i den tingsrätt i Finland inom vars domkrets Kunden har sitt hemvist eller vanliga vistelseort. Om Kunden saknar vistelseort i Finland, ska tvisterna behandlas i den tingsrätt inom vars domkrets Tjänsteleverantören har sitt hemvist eller sin huvudsakliga förvaltning eller i Helsingfors tingsrätt.