Användarvillkor för Pivo-tjänsten och Pivo-betalning

Pivo-tjänstens användarvillkor

Gäller från 2.1.2019.

1. Tjänsteleverantör

Pivo Wallet Oy, (FO-nummer 2241007-8), nedan ”Pivo”

Gebhardsplatsen 1, 00510 Helsingfors

asiakaspalvelu@pivolompakko.fi

www.pivo.fi

Pivo Wallet Oy är antecknad i handelsregistret som förs av Patent- och registerstyrelsen. Tjänsteleverantören ingår i OP Gruppen.

2. Definitioner

Samarbetspart
Ett företag som erbjuder sina tjänster i Pivo-appen på basis av ett avtal som ingås med Pivo.

Kredit- eller betalningsinstitut
En beviljare av betalkort och tillhandahållare av betalkonto som deltar i Pivo-tjänsten.

Tjänst

En tjänst, nyttighet, förmån eller rabatt som Pivo eller dess Samarbetspart vid respektive tidpunkt erbjuder i Pivo-tjänsten.

3. Pivo-tjänsten

Pivo-tjänsten är en app som laddas ned i en mobilapparat. Med appen kan du använda Tjänster som Pivo eller dess Samarbetsparter erbjuder samt tjänster för betalning och ekonomiförvaltning.

Pivo-appen, innehållet i den och Tjänsterna kan innehålla reklam från Pivo, Samarbetsparter eller tredje part.

4. Ibruktagning

Då du laddar ner Pivo-appen från appbutiken och godkänner användarvillkoren i appen, uppkommer ett avtal om Pivo-tjänsten.

Vid ibruktagningen ska du uppge ditt mobiltelefonnummer och bestämma en åtkomstkod som du kan använda för att logga in i Pivo-tjänsten och skydda dina personliga uppgifter i Pivo-tjänsten. Koden får inte vara din födelsedag eller ditt födelseår eller någon annan sifferserie som är lätt att räkna ut.

Du börjar anlita Tjänster som erbjuds i appen genom att använda Tjänsten i fråga och i enskilda fall genom att godkänna villkoren för respektive Tjänst. Stark autentisering är ett krav för du ska kunna anlita Tjänster för betalningar och ekonomiförvaltning samt eventuella andra Tjänster.

Du får inte använda Tjänster i yrkesmässig eller kommersiell verksamhet.

5. Pivo-tjänstens tillgänglighet och tekniska krav

En förutsättning för att du ska kunna använda Pivo-tjänsten är att du har en mobilapparat och ett abonnemang som kan användas för att överföra data till mobilapparaten. Du ansvarar för att mobilapparaten fungerar samt för dess dataskydd och kompatibilitet.

Då vi publicerar uppdateringar, informeras du om dem i din mobilapparat. Om du låter bli att uppdatera, kan det förhindra tillgången till Pivo-tjänsten eller Tjänster.

Pivo garanterar inte att Pivo-tjänsten eller Tjänster fortlöpande är tillgängliga. Pivo eller en Samarbetspart kan avbryta användningen bl.a. för service.

6. Kundens ansvar och omsorgsfull användning

Du ansvarar för att de uppgifter som du gett är korrekta och alltid tidsenliga.

Din åtkomstkod är personlig. Förvara den omsorgsfullt så att inte andra personer kan missbruka Pivo-tjänsten. Åtkomstskoden får inte lämnas ut åt någon annan eller sparas i en lättidentifierbar form eller lagras i mobilapparaten.

Skydda tangenterna då du matar in din åtkomstkod t.ex. med handen så att någon annan inte får reda på åtkomstkoden. Lås mobilapparaten med ditt personliga lösenord eller tangentlåset och förvara mobilapparaten så att utomstående inte kommer åt att använda Pivo-tjänsten.

Då du upptäcker att en mobilapparat som innehåller Pivo-appen har försvunnit eller kommit i utomstående händer, förhindra omedelbart betalningar genom att anmäla om försvinnande i enlighet med det som beskrivs i villkoren för Pivo-betalningar. Det räcker inte med att enbart stänga operatörens telefonabonnemang för att förhindra att Pivo-appen används och betalningstransaktioner görs med den.

Vid missbruk ansvarar du för användningen av Tjänster och betalningar som gjorts i Tjänsterna tills du har anmält försvinnandet till det Kredit- eller betalningsinstitut som har beviljat det kort som anslutits till Pivo och gjort en anmälan om spärrning av Pivo-tjänsten till Pivo. Du kan också göra en spärrningsanmälan för Pivo-betalningar till OP Detaljkunder Abp som är tjänsteleverantör.

Om någon annan har fått reda på din åtkomstkod, byt omedelbart kod i Pivo-tjänstens inställningar.

7. Serviceavgifter och provisioner

Användningen av Pivo-tjänsten är avgiftsfri, men den kräver kommunikation i datanät.

Din operatör debiterar eventuellt avgifter i anslutning till mobildata för dataöverföringen. Du ansvarar för kostnaderna för användningen av Pivo-tjänsten och Tjänster. Pivo ansvarar inte för dataöverföringen eller andra avgifter som debiteras för teletjänster. Du ska avtala separat med en Samarbetspart eller Pivo om eventuella avgifter eller provisioner som anknyter till Tjänster som erbjuds i Pivo-tjänsten.

8. Pivos rätt att spärra Pivo-tjänsten

Pivo har rätt att spärra Pivo-tjänsten och förhindra att den används helt eller delvis, om:

 • du har uppgett oriktiga uppgifter vid registreringen eller senare,
 • du blir föremål för internationella sanktioner,
 • säkerheten vid användningen av Pivo-tjänsten eller Pivo-appen har äventyrats,
 • det finns skäl att misstänka att Pivo-appen eller Pivo-tjänsten använts obehörigt eller bedrägligt,
 • det finns skäl att misstänka att din mobilapparat äventyrar datasäkerheten i Pivo-appen eller Pivo-tjänsten, eller
 • Pivo behöver ändra Pivo-tjänsten eller villkoren för den på ett sätt som kräver att du måste godkänna de nya villkoren eller funktionerna för att kunna fortsätta använda den.

Pivo meddelar dig att Pivo-tjänsten spärras med ett meddelande till din mobilapparat.

Internationella sanktioner är sanktioner, finansiella sanktioner, export- eller importförbud, handelsblockader eller någon annan restriktiv åtgärd som fastställts, administreras, godkänts eller verkställts av finska staten, Förenta nationerna, Europeiska unionen, Förenta staterna, Förenade kungadömet eller behöriga myndigheter eller organ i de här staterna.

9. Skadeståndsansvar

En Tjänst tillhandahålls ”i befintligt skick” och vi garanterar inte att den är felfri eller tillgänglig utan avbrott. Om vi förorsakar en skada genom att handla i strid med avtalet, ersätter vi endast direkta skador, om vi inte har förorsakat skadan genom uppsåt, grovt vållande eller om inte något annat följer av tvingande lagstiftning.

Pivo ansvarar inte för innehåll, villkor, avgifter, funktionen eller dataskyddet hos tjänster och stamkundsprogram från Samarbetsparter som anslutit sig till Pivo-tjänsten samt tjänster från Kredit- eller betalningsinstitut.

Pivo ansvarar inte för skada som förorsakas av ett oöverstigligt hinder eller av att Pivos verksamhet oskäligt försvåras på grund av någon motsvarande orsak. Ett oöverstigligt hinder som drabbat Pivo eller en underleverantör som Pivo anlitar ger Pivo rätt att avbryta tillhandahållandet av Pivo-tjänsten.

10. Hur avtalet, avtalsvillkoren och tjänstens funktioner kan ändras

Pivo har rätt att ändra de här villkoren, Pivo-tjänstens innehåll och de krav som ställts på den utrustning som Pivo-tjänsten kan användas med genom ett meddelande till din mobilapparat. Ändringar som inte ökar dina skyldigheter eller försvagar dina rättigheter träder i kraft omedelbart. Om en ändring ökar dina skyldigheter eller försvagar dina rättigheter, träder ändringen tidigast i kraft en månad efter meddelandet.

Avtalet fortsätter att gälla med ändrat innehåll, om du inte säger upp din Pivo-tjänst innan ändringen träder i kraft. Du har rätt att fram till den dag då ändringarna uppgetts träda i kraft skriftligt säga upp avtalet med omedelbar verkan på det sätt som beskrivs i punkt 15.

Vid behov kan vi i stället för det förfarande som beskrivs ovan kräva att du godkänner de förnyade villkoren i enlighet med punkt 8 innan du kan fortsätta att använda Pivo-tjänsten.

11. Behandling av personuppgifter

Pivo ska behandla dina personuppgifter i enlighet med den lagstiftning som gäller vid respektive tidpunkt samt på det sätt som närmare beskrivs i dataskyddsbeskrivningen. Vi rekommenderar att du tar del av den här dataskyddsinformationen.

Dataskyddsbeskrivningen finns på adressen www.pivo.fi

Pivo kan spara uppgifter som gäller din kommunikation och dina transaktioner samt spela in telefonsamtal. Upptagningar och inspelningar kan användas för syften som beskrivits i dataskyddsbeskrivningen.

12. Immateriella rättigheter

Samtliga rättigheter i anslutning till Pivo-tjänsten och dess innehåll, inklusive äganderätt, upphovsrätt, patent, varumärken och alla andra immateriella rättigheter hör till Pivo och/eller Samarbetsparter och/eller tredje part, om inte annat särskilt har avtalats.

Du har rätt att använda Pivo-tjänsten endast på det sätt som beskrivs i de här villkoren. I samband med användningen av Pivo-tjänsten eller Tjänster får du inte handla på ett sätt som kränker Pivos eller dess Samarbetspartners immateriella rättigheter. Du får inte bearbeta eller kopiera Pivo-tjänsten eller dess innehåll och inte heller ens delvis som sådan eller i bearbetad form dela, sprida, offentligt framföra eller på något annat sätt offentliggöra Pivo-tjänsten eller dess innehåll.

13. Hur avtalet kan överföras

Pivo har rätt att överföra det här avtalet med alla rättigheter och skyldigheter helt eller delvis till order. Du har inte rätt att överföra det här avtalet till tredjeman.

14. Frånträde av avtalet om Pivo-tjänsten

Du har rätt att frånträda ibruktagningen av Pivo-tjänsten och det ingångna avtalet om Pivo-tjänsten inom 14 dagar från det att du ingick avtalet genom att underrätta Pivo om det per e-post under adressen asiakaspalvelu@pivolompakko.fi eller till Pivo Kundtjänst på numret 0203-56789 må–fre kl. 8–21 och lö-sön kl. 8–16.

15. Hur avtalet gäller och sägs upp

Avtalet gäller tills vidare.

Du kan säga upp avtalet att upphöra med omedelbar verkan antingen genom att sluta använda Pivo-tjänsten genom att i menyn Inställningar välja ”Ta bort Pivo-koden” eller genom att sända ett uppsägningsmeddelande med e-post till Pivo under adressen asiakaspalvelu@pivolompakko.fi.

Om du endast tar bort Pivo-appen från mobilapparaten, upphör inte avtalet eller användningen av Pivo-tjänsten.

Du måste i synnerhet komma ihåg att ta bort Pivo-koden då du överför ditt mobiltelefonnummer i en annan persons namn eller avslutar telefonabonnemanget.

Pivo har rätt att säga upp det här avtalet att upphöra två (2) månader efter uppsägningen.

Pivo har rätt att häva avtalet med omedelbar verkan, om du väsentligt har brutit mot de här avtalsvillkoren eller använt Pivo-tjänsten i strid med lag eller god sed.

Pivo sänder dig ett meddelande om uppsägningen eller hävningen med ett meddelande till din mobilapparat.

16. Tillämplig lag, rättelsemedel utanför domstol och forum

På det här avtalet tillämpas finsk lag med undantag för dess lagvalsbestämmelser och oberoende från vilket land Pivo-tjänsten används.

Kontakta först oss, så försöker vi tillsammans finna en lösning i frågan.

Om du är av annan åsikt om ett beslut som Pivo har fastställt, kan du skriftligt föra ärendet till OP Gruppens kundombudsman (www.uusi.op.fi/kundombudsmannen) för behandling. Behandlingen hos kundombudsmannen är en snabb och avgiftsfri kanal för ändringssökning som är oberoende av det tidigare beslutsfattandet.

Du kan föra ärendet till konsumenttvistenämnden för behandling: www.kuluttajariita.fi/sv. Du kan också väcka talan i tingsrätten på ditt hemvist i Finland eller i Helsingfors. Om du saknar hemvist i Finland, är forumet Helsingfors tingsrätt.

Villkor för Pivo-betalning

Gäller från 2.1.2019.

1. Tjänsteleverantör

OP Detaljkunder Abp (FO-nummer 0751699-0)
Gebhardsplatsen 1, 00510 HELSINGFORS
PB 909, 00013 OP

www.op.fi
www.pivo.fi

Tjänsteleverantören är antecknad i handelsregistret som förs av Patent- och registerstyrelsen. Tjänsteleverantören ingår i OP Gruppen.

Tjänsteleverantörens verksamhet övervakas av Finansinspektionen samt i konsumentfrågor dessutom av Konsumentombudsmannen: Finansinspektionen, Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors (www.fiva.fi) och Konsumentombudsmannen, Konsumentverket, Aspnäsgatan 4 A, 7 vån., PB 5 00531 Helsingfors (www.kuluttajavirasto.fi)

2. Pivo-betalningar

Pivo Betalning är en form av betalning där du med Pivo-appen kan betala inköp och tjänster i en nätbutik med gireringar från konto, som kortbetalningar från ditt kort eller med en eventuell kreditgräns som en Samarbetspart tillhandahåller. Du kan också överföra penningbetalningar med telefonnummer och betala kortbaserade betalningar med din mobilapparat i betalterminaler som accepterar kontaktlösa betalningar.

Du kan granska transaktionerna på dina betalkort och betalkonton hos de Kredit- eller betalningsinstitut som deltar i tjänsten, hur mycket outnyttjad kreditgräns som återstår på korten, och ta emot uppgifter om inköpstransaktionerna med meddelanden till din mobilapparat och granska transaktionerna på betalkonton tillhandahålls av en Kredit- eller betalningsinstitut som ingår i OP Gruppen.

Pivo-betalningar är avsedda endast för privat bruk. Det är förbjudet att använda Pivo-betalningar för yrkesmässig eller kommersiell verksamhet.

3. Definitioner

Kund är de som innehar en smarttelefon eller någon annan mobilapparat och som har ingått det här avtalet med Tjänsteleverantören och ett avtal om användningen av Pivo-tjänsten med Pivo Wallet. Pivo-betalningar får användas av den som fyllt 15 år och som har medel på ett bankkonto som han eller hon har rätt att förfoga över.

Kredit- eller betalningsinstitut är den beviljare av betalkort och tillhandahållare av betalkonto som deltar i Pivo-tjänsten.

Kreditgräns är en konsumentkredit som ett företag som utgör samarbetspart till Pivo Wallet Oy har beviljat Kunden och som har anslutits till Pivo-betalningar.

Kontaktlös mobilbetalning är en betalningsfunktion hos ett betalkort som betalaren kan använda för att med en mobilapparat eller någon annan separat apparat godkänna kontaktlösa betalningar i kontaktlösa kortläsare.

Betalningar som överförs med telefonnummer är en tjänst som betalaren kan använda för att med ett mobiltelefonnummer överföra penningbetalningar i euro till en betalningsmottagares bankkonto.

Bankkonto är ett betalkonto som tillhandahålls av en finländsk bank, från vilket betalningar debiteras och/eller till vilket Kunden tar emot Betalningar som överförs med telefonnummer.

Pivo-appen är en avgiftsfri applikation som laddats ned i en mobilapparat.

Siirto-betalning är en betalning i realtid som på basis av ett telefonnummer förmedlas från betalarens bankkonto till mottagarens bankkonto i Automatia Pankkiautomaatit Oy:s Siirto-system. Beskrivningen av betalningssystemet är tillgänglig och de tjänsteleverantörer som vid respektive tidpunkt deltar i systemet anges på adressen www.mobiilisiirto.fi.

4. Hur Pivo-betalningar tas i bruk samt tekniska krav

Då du laddar ner Pivo-appen från appbutiken och godkänner villkoren för Pivo-tjänsten och Pivo-betalningar i appen, uppkommer ett avtal om Pivo-tjänsten och Pivo-betalningar.

Du kan sända de här villkoren till den e-postadress som du uppgett vid registreringen. Dessutom kan du avgiftsfritt be Tjänsteleverantören att sända samtliga avtalsvillkor som tillämpats under avtalsförhållandet till dig.

För att använda Pivo-betalningar behöver du

 • en finländsk personbeteckning,
 • en smarttelefon eller annan mobilapparat som har ett telefonabonnemang (för närvarande Android eller iOS),
 • ett mobiltelefonnummer,
 • ett finländskt Bankkonto,
 • ett identifieringsverktyg för stark autentisering,
 • ett betalkort som kan användas för inköp på nätet (t.ex. Visa Debit, Visa Credit, Visa Electron eller Master Card) och
 • en giltig e-postadress.

Detaljerade anvisningar för Pivo-betalningar finns på adressen www.pivo.fi och www.op.fi.

5. Hur man initierar Pivo-betalningar

Du kan utföra Pivo-betalningar med ett telefonnummer, Kontaktlös mobilbetalning eller i en nätbutik eller annan butik som tar emot Pivo betalningar.

Då du utför en Pivo-betalning som Kontaktlös mobilbetalning, initieras ditt betalningsuppdrag som en kortbetalning. Du utför en Kontaktlös mobilbetalning genom att mata in åtkomstkoden och föra din mobilapparat i närheten av en betalterminal som tar emot kontaktlösa betalningar. På betalningen tillämpas kortvillkoren mellan kortbeviljaren och kortinnehavaren.

Då du utför en annan Pivo-betalning, initieras ditt betalningsuppdrag på det sätt som beskrivs nedan i den här punkt 5 antingen som girering, kortbetalning, Siirto-betalning eller eventuellt ur Kreditgränsen, om Pivo-tjänsten erbjuder en sådan.

Beloppet av den betalning debiteras från det Bankkonto, betalkort eller Kreditgräns som du registrerat i tjänsten, då betalningen godkänts med godkännande som du gett i mobilapparaten eller med biometriska identifikator tjänsteleverantören godkänner.

5.1 Pivo-betalning som girering
Om du har ett Bankkonto i OP Gruppen, sänds medlen som girering från Bankkonto. Betalningen genomförs i enlighet med de Allmänna villkor för betalningsförmedling som gäller Bankkontot.

5.2 Pivo-betalning som kortbetalning
Om du har registrerat betalkortet till tjänsten, sänds medlen som en kortbetalning från betalkortet i enlighet med kortvillkoren. På betalningen tillämpas kortvillkoren mellan kortbeviljaren och kortinnehavaren.

5.3 Pivo-betalning som Siirto-betalning
Betalningarna förmedlas via Automatia Pankkiautomaatit Oy:s Siirto-betalningssystem endast mellan de tjänsteleverantörer som deltar i systemet.

Vid en Siirto-betalning förmedlas betalarens och betalningsmottagarens namn, personbeteckning, bankkontonummer och telefonnummer till övriga tjänsteleverantörer som deltar i Siirto-betalningssystemet. Uppgifterna förmedlas till andra tjänsteleverantörer endast för att användas för att genomföra en Siirto-betalning mellan tjänsteleverantörerna.

5.4 Pivo-betalning från Kreditgräns
Vid en Pivo-betalning kan en Samarbetspart erbjuda en Kreditgräns som kan utnyttjas för Pivo-betalningar med Pivo Betalknappen. I sådana fall kan du välja att låta betalningen debiteras från Kreditgränsen. På Kreditgränsen tillämpas villkoren för kreditavtalet mellan dig och Samarbetsparten.

6. Övriga villkor för Pivo-betalningar med telefonnummer

6.1 Bruksgränser för Betalningar som överförs med telefonnummer
De Betalningar som överförs med telefonnummer begränsas av de bruksgränser per dygn och år som Tjänsteleverantören fastställt vid respektive tidpunkt och anmälas i Pivo-tjänstens inställningar.

Beroende på vilket betalsätt du valt tillämpas också de eventuella bruksgränser och säkerhetsgränser som gäller kortet eller Bankkontot på Betalningar som överförs med telefonnummer.

Tjänsteleverantören ska meddela om ändringar i bruksgränser två (2) månader innan ändringen träder i kraft på de sätt som avtalats i punkten Hur avtalet, avtalsvillkoren och tariffen kan ändras.

6.2 Pivo-betalningar som överförs med telefonnummer har följande funktioner:

 • Namnet på betalaren och det mobiltelefonnummer som matats in i tjänsten visas för betalningsmottagaren.
 • Betalaren kan välja en bild från sin mobilapparat och foga den till sin betalning.
 • En täckningsreservering kan göras för betalningen, men medlen debiteras först då Tjänsteleverantören har vetskap om betalningsmottagarens kontonummer och betalningen kan genomföras.

6.3 Siirto-betalningar har följande funktioner:

 • För betalaren visas betalningsmottagarens namn och telefonnummer i samband med en betalning och för betalningsmottagaren visas betalarens namn och telefonnummer.
 • Betalaren kan välja en bild från sin mobilapparat och foga den till sin betalning. Bilden överförs till mottagaren i enlighet med villkoren och egenskaperna för den egna tjänsteleverantörens tjänst.

6.4 Överföring av pengar med telefonnummer
Du ansvarar för att mobiltelefonnumret som pengar ska sändas till är betalningsmottagarens mobiltelefonnummer och att beloppet matats in korrekt. Beloppet debiteras det Bankkonto eller det betalkort som registrerats i tjänsten, om betalningen har godkänts med godkännande som du gett i mobilapparaten eller med biometriska identifikator som tjänsteleverantören godkänner.

Du kan inte längre återkalla eller ändra en betalning efter att den godkänts.

Pengarna överförs till betalningsmottagarens bankkonto senast följande bankdag.

Med bankdag avses vardagarna från måndag till fredag med undantag av de finländska helgdagarna, självständighetsdagen, första maj, jul- och midsommarafton samt sådana dagar som annars inte ska betraktas som bankdagar.

Ett betalningsuppdrag återkallas, om den som beviljat betalkortet inte ger tillstånd till att beloppet debiteras. Du får ett meddelande i samband med betalningstransaktionen, om betalningen inte kan genomföras.

Då du utfört betalningar, men betalningarna fortfarande väntar som betalningsuppdrag på att betalningen genomförs, ska betalningarna genomföras trots att det här avtalet upphör.

6.5 Överföring av pengar med Siirto-betalning
Du ansvarar för att mobiltelefonnumret som pengar ska sändas till är betalningsmottagarens mobiltelefonnummer och att beloppet matats in korrekt.

Beloppet ska debiteras det Bankkonto som registrerats i tjänsten, om betalningen har godkänts med godkännande som du gett i mobilapparaten eller med biometriska identifikator som tjänsteleverantören godkänner.

Du kan inte längre återkalla eller ändra en betalning efter att den godkänts.

Pengarna överförs varje dag i realtid till betalningsmottagarens bankkonto.

6.6 Begäran om penningöverföring

Du kan be att en annan person överför pengar till dig med en begäran om penningöverföring. Du kan göra en begäran om penningöverföring högst 100 gånger per dygn.

6.7 Mottagning av pengar i Betalningar som överförs med telefonnummer

Vid Betalningar som överförs med telefonnummer överförs medlen till det bankkonto som är registrerat i tjänsten. Du kan byta bankkonto i Pivo-appens inställningar.

7. Information om betalningstransaktioner och kontoinformation

Betalningstransaktioner, dvs. penningbelopp som sänts och tagits emot samt betalningsuppdrag som avgetts visas på Bankkontots kontoutdrag eller kortkreditens eller Kreditgränsens faktura liksom även andra betalningstransaktioner. Kunden kan också granska betalningstransaktionerna i Pivo-appens transaktioner.

I Pivo betalningar visas också betalningstransaktioner av betalkonton som tillhandahålls av en Kredit- eller betalningsinstitut som ingår i OP Gruppen.

Vid behov kan du överlämna uppgifter om de betalningstransaktioner som du gjort i Pivo-tjänsten till Samarbetsparter som erbjuder olika mervärdestjänster.

8. Fotografier

I Pivo-betalningar får inte sparas och genom tjänsten får inte delas fotografier som är olämpliga eller som strider mot god sed. Du ansvarar för att du har tillräckliga rättigheter till de fotografier som sparats i tjänsten. Om det på fotografierna finns andra personer än dig, ansvarar du också för att personerna har gett dig tillstånd att sända fotografierna med betalningen.

De fotografier som du fogat till penningöverföringen visas inte för andra än de betalningsmottagare som du valt.

Tjänsteleverantören ansvarar inte för fotografier eller hur de används.

9. Kundens ansvar

Du ansvarar för de uppgifter som du gett vid registreringen och ibruktagningen av Pivo-betalningar samt för att uppgifterna är uppdaterade och i synnerhet för att du till tjänsten fogat rätt Bankkonto och betalkort. Tjänsteleverantören ansvarar inte för att de uppgifter som du gett är korrekta.

Pivo-betalningar är en personlig tjänst, som inte får användas av någon annan än den Kund som själv registrerat sig i tjänsten.

Pivo-appens personliga åtkomstkod som används för att godkänna betalningar får inte yppas för någon annan, inte skrivas ner i en lätt identifierbar form och inte förvaras i en mobilapparat. Du ska förvara åtkomstkoden omsorgsfullt så att ingen annan, inte ens någon som hör till samma familj, kan få koden i besittning. Då du matar in åtkomstkoden måste du skydda tangenterna t.ex. med handen så att andra inte kan få koden i besittning.

För att förhindra missbruk av Pivo-betalningar ska du förvara mobilapparaten så att inte utomstående kan använda Pivo-betalningar i Pivo-appen. Det är bäst att låsa mobilapparaten med en personlig kod eller tangentlåsning, om det är möjligt.

10. Anmälan av oriktig betalningstransaktion

Du måste regelbundet granska de betalningar du gjort i Pivo-tjänsten eller Bankkontots transaktioner eller på fakturan för kortkrediten eller Kreditgränsen. Du måste anmäla en obehörig betalningstransaktion till tjänsteleverantören utan dröjsmål per e-post och senast inom 13 månader från det att transaktionen debiterats från Bankkontot, betalkortet eller Kreditgränsen.

Ifråga om felaktigt verkställda betalningsuppdrag ska du kontakta den bank, vars Bankkonto eller betalkort som du har fogat till tjänsten Pivo-betalningar, eller den samarbetspart som utgör kreditbeviljare.

Du har inte rätt till ersättning, om du inte gör anmälan inom en skälig tid.

11. Anmälan om att en mobilapparat försvunnit och förhindrande av obehöriga betalningar

Anmälan till spärrnumret – 24 timmar / 7 dagar

 1. Då du upptäcker att en mobilapparat som innehåller Pivo-appen och tjänsten Pivo-betalningar har försvunnit eller kommit i någon utomståendes besittning, måste du omedelbart spärra betalningarna genom att i enlighet med villkoren för betalkortet anmäla att alla betalkort som fungerar i Pivo-tjänsten försvunnit. Någon kan ha lurat åt sig åtkomstkoden utan att du märkt det och endast en anmälan om att koden har försvunnit förhindrar obehöriga betalningar med mobilapparaten. Den bank som beviljat kortet spärrar kortet med stöd av anmälan och kortet går inte att använda på något sätt.
 2. Dessutom måste du anmäla att mobilapparaten försvunnit till numret 020 333 (från utlandet +358 20 333 och reservnummer +358 800 1 2400) för att spärra Siirto-betalningar.

Anmälan till Pivo Kundtjänst – må–fre kl. 8–21, lö–sön kl. 8–16

Du kan anmäla att en mobilapparat försvunnit också till Tjänsteleverantören, varvid Tjänsteleverantören förhindrar alla betalningar. Anmälan kan göras per telefon genom att ringa Pivo Kundtjänst på numret 0203-56789 må–fre kl. 8–21, lö–sön kl. 8–16. Utanför kundtjänstens öppettid ska anmälan göras på det sätt som beskrivs ovan i avsnittet Anmälan till spärrnumret. Då du gör spärrningsanmälan ska du uppge ditt namn och telefonnummer.

Då en mobilapparat har försvunnit, räcker det inte med att enbart stänga operatörens telefonabonnemang för att förhindra att Pivo-betalningar används och betalningstransaktioner görs med den.

Om någon annan har fått reda på din åtkomstkod eller om du misstänker att appen har använts obehörigt, byt omedelbart kod i Pivo-tjänstens inställningar.

12. Betalarens ansvar då Pivo-appen och Pivo-betalningar använts obehörigt

Du svarar för obehöriga betalningar endast om:

 1. du har överlåtit mobilapparaten, den Pivo-app som laddats ned i apparaten samt åtkomstkoden till någon obehörig, vilket innebär att den obehöriga kan betala med den,
 2. det att mobilapparaten, den Pivo-app som laddats ned i apparaten samt åtkomstkoden har försvunnit, kommit i någon obehörig persons besittning eller använts på ett obehörigt sätt beror på att du har handlat vårdslöst, eller
 3. du inte har gjort de anmälningar som nämns i föregående villkorspunkt om att en mobilapparat försvunnit eller inte till den bank som har beviljat kortet anmält att kortets betalningsuppgifter som laddats i mobilapparaten försvunnit, kommit i någon obehörig persons besittning eller använts på ett obehörigt sätt utan onödigt dröjsmål efter upptäckten eller omedelbart efter det att den obehöriga användningen borde ha upptäckts sedan du underrättats om de betalningstransaktioner som utförts.

Du ansvarar i de fall som avses ovan i punkterna 2 och 3 för obehöriga betalningar till ett belopp om högst 50 euro. Den här begränsningen tillämpas dock inte, om du har förfarit med uppsåt eller grovt vårdslöst.

Du ansvarar däremot inte för obehöriga betalningar till den del som tjänsten har använts efter det att du gjort de anmälningar som nämnts.

Du ansvarar dock alltid till fullt belopp, om du uppsåtligt har gjort en oriktig anmälan eller handlat bedrägligt på något annat sätt.

13. Serviceavgifter

För användningen av Pivo-betalningar tas för närvarande inte ut någon separat avgift. Eventuella ändringar i serviceavgifterna meddelas med en ändring av avtalsvillkoren.

Den som beviljat ett Betalkort eller en Kreditgräns kan ta ut en avgift för användningen av kortet eller Kreditgränsen.

Användningen av Tjänsten förutsätter kommunikation i datanät. Beroende på din operatör kan operatören debitera avgifter för dataöverföring av dig. Tjänsteleverantören ansvarar inte för avgifter som tjänsteleverantörer som tillhandahåller dataöverföring eller andra teletjänster debiterar.

14. Kommunikation mellan Tjänsteleverantören och Kunden

Du kan kontakta Tjänsteleverantören per e-post (asiakaspalvelu@pivolompakko.fi) eller skriftligt på Tjänsteleverantörens postadress.

Tjänsteleverantören ska sända dig alla meddelanden om ändringar i det här avtalet eller villkoren för det med ett meddelande till din mobilapparat.

Betjäningsspråken för Pivo-betalningar är svenska, finska och engelska.

15. Tjänsteleverantörens rätt att avbryta eller begränsa tillhandahållandet av tjänsten

Tjänsteleverantören har rätt att avbryta eller begränsa användningen av Pivo-betalningar för service och reparationer. Tjänsteleverantören garanterar inte att tjänsterna kan användas utan avbrott och ansvarar inte för skador som avbrotten eventuellt förorsakar.

Tjänsteleverantören är inte skyldig att underrätta dig, om användningen av Pivo-betalningar förhindras och ett enskilt uppdrag som du gett avbryts eller lämnas outfört av en anledning som nämnts ovan.

16. Tjänsteleverantörens rätt att spärra Pivo-betalningar

Tjänsteleverantören har rätt att spärra tjänsten, ändra säkerhetsgränserna i Pivo-betalningar eller förhindra användningen av Pivo-betalningar helt eller delvis, om:

 • du har lämnat oriktiga uppgifter i samband med att tjänsten togs i bruk eller senare,
 • du blir föremål för internationella sanktioner,
 • säkerheten vid användningen av Pivo-appen har äventyrats,
 • det finns skäl att misstänka att Pivo-appen och Pivo-betalningar använts obehörigt eller bedrägligt.

Tjänsteleverantören meddelar dig att tjänsten spärras med ett meddelande till din mobilapparat.

Internationella sanktioner är sanktioner, finansiella sanktioner, export- eller importförbud, handelsblockader eller någon annan restriktiv åtgärd som fastställts, administreras, godkänts eller verkställts av finska staten, Förenta nationerna, Europeiska unionen, Förenta staterna, Förenade kungadömet eller behöriga myndigheter eller organ i de här staterna.

17. Tjänsteleverantörens skadeståndsansvar och begränsning av det

Om vi förorsakar en skada genom ett fel eller en försummelse, ersätter vi endast direkta skador, om vi inte har förorsakat skadan genom uppsåt, grovt vållande eller om inte något annat följer av tvingande lagstiftning.

Du måste vidta skäliga åtgärder för att begränsa din skada. Om du försummar det, får du själv bära en motsvarande del av skadan.

Vi ansvarar inte för skada, om vi kan visas att vi inte kunde uppfylla våra skyldigheter på grund av sådana osedvanliga eller oförutsägbara omständigheter som vi inte hade något inflytande över och vars konsekvenser hade varit omöjliga att avvärja för oss ens med största möjliga omsorgsfullhet.

18. Hur avtalet, avtalsvillkoren och tariffen kan ändras

Tjänsteleverantören har rätt att ändra de här villkoren och de avgifter som tas ut för tjänsten genom att sända ett meddelande om det till din mobilapparat minst två (2) månader innan den föreslagna ikraftträdelsedagen för ändringarna.

Avtalet fortsätter att gälla med ändrat innehåll, om du inte före den dag då ändringarna uppgetts träda i kraft skriftligt underrättar Tjänsteleverantören om att du motsätter dig ändringen. Du har rätt att fram till den dag då ändringarna uppgetts träda i kraft skriftligt säga upp avtalet med omedelbar verkan. Du måste sända ett uppsägningsmeddelande till Tjänsteleverantören per e-post på adressen asiakaspalvelu@pivolompakko.fi. Tjänsteleverantören har rätt att säga upp avtalet att upphöra två (2) månader efter uppsägningen.

19. Hur personuppgifter och uppgifter om besök används

Tjänsteleverantören ska behandla personuppgifter i enlighet med den lagstiftning som gäller vid respektive tidpunkt samt på det sätt som närmare beskrivs i dataskyddsbeskrivningen. Vi rekommenderar att du tar del av den här dataskyddsinformationen.

Dataskyddsbeskrivningen finns på adressen www.op.fi

Tjänsteleverantören kan spara uppgifter som gäller din kommunikation och dina transaktioner samt spela in telefonsamtal. Upptagningar och inspelningar kan användas för syften som beskrivits i dataskyddsbeskrivningen.

Genom att använda Pivo-betalningar ger du Tjänsteleverantören ditt samtycke till att Tjänsteleverantören behandlar de personuppgifter som behövs för att tillhandahålla betaltjänsten.

20. Hur avtalet kan överföras

Tjänsteleverantören har rätt att överföra det här avtalet med alla rättigheter och skyldigheter helt eller delvis till order. Du har inte rätt att överföra det här avtalet till tredjeman.

21. Ångerrätt enligt konsumentskyddslagen

Om du är en konsument, har du rätt att frånträda avtalet i enlighet med 6 a kap. 12 § i konsumentskyddslagen inom 14 dagar efter det att du godkänt villkoren.

Om du frånträder avtalet, måste du meddela det skriftligt till Tjänsteleverantörens e-postadress. Uppge i meddelandet ditt namn och din personbeteckning samt en begäran om att frånträda avtalet om Pivo-betalning.

Avtalet upphör utan separata åtgärder, om du frånträder avtalet om Pivo-tjänsten.

Då du utfört Betalningar som överförs med telefonnummer, men betalningarna eventuellt fortfarande väntar att betalningen genomförs, ska betalningarna genomföras trots att avtalet frånträtts.

22. Hur avtalet upphör

Avtalet gäller tills vidare.

Du kan säga upp det här avtalet att upphöra med omedelbar verkan genom att sända ett uppsägningsmeddelande till Tjänsteleverantören per e-post under adressen asiakaspalvelu@pivolompakko.fi.

Du kan säga upp Pivo-tjänsten genom att i menyn Inställningar välja ”Ta bort Pivo-koden” eller genom att sända ett uppsägningsmeddelande med e-post till Tjänsteleverantören under adressen asiakaspalvelu@pivolompakko.fi. Då Pivo-tjänsten sagts upp, upphör samtidigt avtalet om Pivo-betalningar.

Du ansvarar emellertid för Betalningar som överförs med telefonnummer, som har gjorts innan Tjänsteleverantören tagit emot anmälan om uppsägning.

Om du endast tar bort Pivo-appen från din mobilapparat, upphör inte avtalet eller användningen av Pivo-tjänsten.

Du måste i synnerhet komma ihåg att ta bort Pivo-koden då du överför ditt mobiltelefonnummer i en annan persons namn eller avslutar telefonabonnemanget.

Tjänsteleverantören har rätt att säga upp det här avtalet att upphöra två (2) månader efter uppsägningen.

Tjänsteleverantören har rätt att häva avtalet med omedelbar verkan, om du väsentligt har brutit mot de här avtalsvillkoren eller använt Pivo-betalningar i strid med lag eller god sed.

Tjänsteleverantören sänder dig ett meddelande om uppsägningen eller hävningen med ett meddelande till din mobilapparat.

Du kan inte använda Pivo-betalningar, om du inte längre har ett sådant Bankkonto eller betalkort som tjänsten förutsätter.

23. Kundrådgivning och rättelsemedel utanför domstol

Kontakta först oss, så försöker vi tillsammans finna en lösning i frågan.

Om du är av annan åsikt om ett beslut som Tjänsteleverantören har fastställt, kan du skriftligt föra ärendet till OP Gruppens kundombudsman (www.uusi.op.fi/kundombudsmannen) för behandling. Behandlingen hos kundombudsmannen är en snabb och avgiftsfri kanal för ändringssökning som är oberoende av det tidigare beslutsfattandet.

Kunden kan föra en meningsskiljaktighet som gäller de här villkoren för behandling till Försäkrings- och finansrådgivningen (www.fine.fi) eller Banknämnden som verkar i samband med den eller till Konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi/sv).

24. Tillämplig lag och forum

På det här avtalet tillämpas finsk lag.

Du kan väcka talan mot Tjänsteleverantören på grund av tvister som beror på det här avtalet i den tingsrätt i Finland inom vars domkrets du har ditt hemvist eller din vanliga vistelseort eller i den tingsrätt inom vars domkrets Tjänsteleverantören har sitt hemvist eller sin huvudsakliga förvaltning. Om du saknar vistelseort i Finland, ska tvisterna behandlas i Helsingfors tingsrätt.

Tjänsteleverantören har rätt att väcka talan på grund av tvister som beror på det här avtalet i den tingsrätt i Finland inom vars domkrets du har ditt hemvist eller din vanliga vistelseort. Om du saknar vistelseort i Finland, ska tvisterna behandlas i den tingsrätt inom vars domkrets Tjänsteleverantören har sitt hemvist eller sin huvudsakliga förvaltning eller i Helsingfors tingsrätt.