Användarvillkor för Pivo-tjänsten och Pivo-betalning

Pivo-tjänstens användarvillkor

Gäller från 17.5.2022

1. Tjänsteleverantör

Pivo Wallet Oy, (FO-nummer 2241007-8), nedan ”Pivo”

Gebhardsplatsen 1, 00510 Helsingfors asiakaspalvelu@pivolompakko.fi http://www.pivolompakko.fi/; www.pivo.fi

Pivo Wallet Oy är antecknad i handelsregistret som förs av Patent- och registerstyrelsen. Tjänsteleverantören ingår i OP Gruppen.

2. Definitioner

Samarbetspartner
Ett företag eller samfund som erbjuder sina tjänster i Pivo-appen utgående från ett avtal som ingås med Tjänsteleverantören.

Kredit- eller betalningsinstitut
En beviljare av betalkort och tillhandahållare av betalkonto som deltar i Pivo-tjänsten.

Tjänst
En tjänst, nyttighet, förmån eller rabatt som Tjänsteleverantören eller dess Samarbetspartner vid respektive tidpunkt erbjuder i Pivo-tjänsten.

3. Pivo-tjänsten

Pivo-tjänsten är en app som laddas ned i en mobilapparat. Med appen kan du använda Tjänster som Tjänsteleverantören eller dess Samarbetspartner erbjuder samt tjänster för betalning och ekonomiförvaltning.

Pivo-appen, innehållet i den och Tjänsterna kan innehålla reklam från Tjänsteleverantören, Samarbetspartner eller tredje part.

4. Ibruktagning

Då du laddar ner Pivo-appen från appbutiken och godkänner användarvillkoren i appen, uppkommer ett avtal om Pivo-tjänsten.

Vid ibruktagningen ska du uppge ditt mobiltelefonnummer och bestämma en åtkomstkod som du kan använda för att logga in i Pivo-tjänsten och skydda dina personliga uppgifter i Pivo-tjänsten. Koden får inte vara din födelsedag eller ditt födelseår eller någon annan sifferserie som är lätt att räkna ut.

Du börjar anlita Tjänster som erbjuds i appen genom att använda Tjänsten i fråga och i enskilda fall genom att godkänna villkoren för respektive Tjänst. Stark autentisering är ett krav för du ska kunna anlita Tjänster för betalningar och ekonomiförvaltning samt eventuella andra Tjänster.

Du får inte använda Tjänster i yrkesmässig eller kommersiell verksamhet.

5. Pivo-tjänstens tillgänglighet och tekniska krav

En förutsättning för att du ska kunna använda Pivo-tjänsten är att du har en mobilapparat och ett abonnemang som kan användas för att överföra data till mobilapparaten. Du ansvarar för att mobilapparaten fungerar samt för dess dataskydd och kompatibilitet.

Vi publicerar uppdateringar av Pivo-appen. Om du låter bli att uppdatera, kan det förhindra tillgången till Pivo-tjänsten eller Tjänster.

Tjänsteleverantören garanterar inte att Pivo-tjänsten eller Tjänster fortlöpande är tillgängliga. Tjänsteleverantören eller vår Samarbetspartner kan avbryta användningen bland annat för service.

6. Kundens ansvar och omsorgsfull användning

Du ansvarar för att de uppgifter som du gett är korrekta och alltid tidsenliga.

Din åtkomstkod är personlig. Förvara den omsorgsfullt så att inte andra personer kan missbruka Pivo-tjänsten. Åtkomstskoden får inte lämnas ut åt någon annan eller sparas i en lättidentifierbar form eller lagras i mobilapparaten.

Skydda tangenterna då du matar in din åtkomstkod till exempel med handen så att någon annan inte får reda på åtkomstkoden. Lås mobilapparaten med ditt personliga lösenord eller skärmlåset och förvara mobilapparaten så att utomstående inte kommer åt att använda Pivo-tjänsten. Om du ger din telefon till någon annan person, ta bort Pivo-appen från telefonen för att förhindra missbruk.

Då du upptäcker att en mobilapparat som innehåller Pivo-appen har försvunnit eller kommit i utomstående händer, förhindra omedelbart betalningar genom att anmäla om försvinnande i enlighet med det som beskrivs i villkoren för Pivo-betalningar. Det räcker inte med att enbart stänga operatörens telefonabonnemang för att förhindra att Pivo-tjänsten används och betalningstransaktioner görs med den.

Vid missbruk ansvarar du för användningen av Tjänster och betalningar som gjorts i Tjänsterna tills du har anmält försvinnandet till det Kredit- eller betalningsinstitut som har beviljat det kort som anslutits till Pivo-tjänsten och gjort en anmälan om spärrning till Pivos kundtjänst eller spärrtjänst. Du kan också göra en anmälan om spärrning för Pivo-betalningar till OP Detaljkunder Ab som är tjänsteleverantör.

Om någon annan har fått reda på din åtkomstkod, byt omedelbart kod i Pivo-tjänstens inställningar under “Byt åtkomstkod”.

7. Serviceavgifter och provisioner

Användningen av Pivo-tjänsten är avgiftsfri, men den kräver kommunikation i datanät.

Din operatör debiterar eventuellt avgifter i anslutning till mobildata för dataöverföringen. Du ansvarar för kostnaderna för användningen av Pivo-tjänsten och Tjänster. Tjänsteleverantören ansvarar inte för dataöverföringen eller andra avgifter som debiteras för teletjänster. Du ska avtala separat med Samarbetspartnern eller Tjänsteleverantören om eventuella avgifter eller provisioner som anknyter till Tjänster som erbjuds i Pivo-tjänsten.

8. Pivos rätt att spärra Pivo-tjänsten

Tjänsteleverantören har rätt att spärra Pivo-tjänsten och förhindra att den används helt eller delvis, om:

 • du har uppgett oriktiga uppgifter vid registreringen eller senare,
 • du blir föremål för internationella eller nationella sanktioner,
 • säkerheten vid användningen av Pivo-tjänsten eller Pivo-appen har äventyrats,
 • det finns skäl att misstänka att Pivo-appen eller Pivo-tjänsten använts obehörigt eller
  bedrägligt,
 • det finns skäl att misstänka att din mobilapparat äventyrar datasäkerheten i Pivo-appen eller Pivo-tjänsten, eller
 • Tjänsteleverantören behöver ändra Pivo-tjänsten eller villkoren för den på ett sätt som kräver att du måste godkänna de nya villkoren eller funktionerna för att kunna fortsätta använda den.

Internationella sanktioner är sanktioner, finansiella sanktioner, export- eller importförbud, handelsblockader eller någon annan restriktiv åtgärd som fastställts, administreras, godkänts eller verkställts av finska staten, Förenta nationerna, Europeiska unionen, Förenta staterna, Förenade kungadömet eller behöriga myndigheter eller organ i de här staterna.

9. Skadeståndsansvar

En Tjänst tillhandahålls ”i befintligt skick” och vi garanterar inte att den är felfri eller tillgänglig utan avbrott. Om vi förorsakar en skada genom att handla i strid med avtalet, ersätter vi endast direkta skador, om vi inte har förorsakat skadan genom uppsåt, grovt vållande eller om inte något annat följer av tvingande lagstiftning.

Tjänsteleverantören ansvarar inte för innehåll, villkor, avgifter, funktionen eller dataskyddet hos tjänster och stamkundsprogram från Samarbetspartner som anslutit sig till Pivo-tjänsten samt tjänster från Kredit- eller betalningsinstitut.

Tjänsteleverantören ansvarar inte för skada som förorsakas av ett oöverstigligt hinder eller av att Tjänsteleverantörens verksamhet oskäligt försvåras på grund av någon motsvarande orsak. Ett oöverstigligt hinder som drabbat Tjänsteleverantören eller en underleverantör som Tjänsteleverantören anlitar ger Tjänsteleverantören rätt att avbryta tillhandahållandet av Pivo-tjänsten.

10. Hur avtalet, avtalsvillkoren och tjänstens funktioner kan ändras

Tjänsteleverantören har rätt att ändra de här villkoren, Pivo-tjänstens innehåll och de krav som ställts på den utrustning som Pivo-tjänsten kan användas med genom ett meddelande till din mobilapparat. Ändringar som inte ökar dina skyldigheter eller försvagar dina rättigheter träder i kraft omedelbart. Om en ändring ökar dina skyldigheter eller försvagar dina rättigheter, träder ändringen tidigast i kraft en månad efter meddelandet.

Avtalet fortsätter att gälla med ändrat innehåll, om du inte säger upp din Pivo-tjänst innan ändringen träder i kraft. Du har rätt att fram till den dag då ändringarna uppgetts träda i kraft skriftligt säga upp avtalet med omedelbar verkan på det sätt som beskrivs i punkt 15.

Vid behov kan vi i stället för det förfarande som beskrivs ovan kräva att du godkänner de förnyade villkoren i enlighet med punkt 8 innan du kan fortsätta att använda Pivo-tjänsten.

11. Behandling av personuppgifter

Tjänsteleverantören ska behandla dina personuppgifter i enlighet med den lagstiftning som gäller vid respektive tidpunkt samt på det sätt som närmare beskrivs i dataskyddsbeskrivningen. Vi rekommenderar att du tar del av den här dataskyddsinformationen.

Dataskyddsbeskrivningen finns på adressen www.pivo.fi

Tjänsteleverantören kan spara uppgifter som gäller din kommunikation och transaktioner samt spela in telefonsamtal som kommer in till kundtjänsten. Upptagningar och inspelningar kan användas för syften som beskrivits i dataskyddsbeskrivningen.

12. Immateriella rättigheter

Samtliga rättigheter i anslutning till Pivo-tjänsten och dess innehåll, inklusive äganderätt, upphovsrätt, patent, varumärken och alla andra immateriella rättigheter hör till Tjänsteleverantören och/eller Samarbetspartner och/eller tredje part, om inte annat särskilt har avtalats.

Du har rätt att använda Pivo-tjänsten endast på det sätt som beskrivs i de här villkoren. I samband med användningen av Pivo-tjänsten eller Tjänster får du inte handla på ett sätt som kränker Tjänsteleverantörens eller dess Samarbetspartners immateriella rättigheter. Du får inte bearbeta eller kopiera Pivo-tjänsten eller dess innehåll och inte heller ens delvis som sådan eller i bearbetad form dela, sprida, offentligt framföra eller på något annat sätt offentliggöra Pivo-tjänsten eller dess innehåll.

13. Hur avtalet överförs

Tjänsteleverantören har rätt att överföra det här avtalet med alla rättigheter och skyldigheter helt eller delvis till order. Du har inte rätt att överföra det här avtalet till tredjeman.

14. Frånträde av avtalet om Pivo-tjänsten

Du har rätt att frånträda ibruktagningen av Pivo-tjänsten och det ingångna avtalet om Pivo-tjänsten inom 14 dagar från det att du ingick avtalet genom att underrätta Tjänsteleverantören om det per e-post under adressen asiakaspalvelu@pivolompakko.fi eller till Pivos kundtjänst på det nummer som nämns på Pivos webbplats under kundtjänstens öppettid.

15. Avtalets giltighet och uppsägning av Avtalet

Avtalet gäller tills vidare.

Du kan säga upp avtalet att upphöra med omedelbar verkan antingen genom att sluta använda Pivo-tjänsten genom att i menyn Inställningar välja ”Ta bort Pivo-koden” eller genom att sända ett uppsägningsmeddelande med e-post till Tjänsteleverantören under adressen asiakaspalvelu@pivolompakko.fi.

Om du endast tar bort Pivo-appen från mobilapparaten, upphör inte avtalet eller användningen av Pivo-tjänsten.

Du måste i synnerhet komma ihåg att ta bort Pivo-koden då du överför ditt mobiltelefonnummer i en annan persons namn eller avslutar telefonabonnemanget.

Tjänsteleverantören har rätt att säga upp det här avtalet att upphöra två (2) månader efter uppsägningen.

Tjänsteleverantören har rätt att häva avtalet med omedelbar verkan, om du väsentligt har brutit mot de här avtalsvillkoren eller använt Pivo-tjänsten i strid med lag eller god sed.

16. Tillämplig lag, rättelsemedel utanför domstol och forum

På det här avtalet tillämpas finsk lag med undantag för dess lagvalsbestämmelser och oberoende från vilket land Pivo-tjänsten används.

Kontakta först oss, så försöker vi tillsammans finna en lösning i frågan.

Om du är av annan åsikt om ett beslut som Tjänsteleverantören har fastställt, kan du skriftligen föra ärendet till OP Gruppens kundombudsman (www.op.fi/kundombudsmannen) för behandling. Behandlingen hos kundombudsmannen är en snabb och avgiftsfri kanal för ändringssökning som är oberoende av det tidigare beslutsfattandet.

Du kan föra ärendet till konsumenttvistenämnden för behandling. www.kuluttajariita.fi. Du kan också väcka talan i tingsrätten på ditt hemvist i Finland eller i Helsingfors. Om du saknar hemvist i Finland, är forumet Helsingfors tingsrätt.

Villkor för Pivo-betalningar

Gäller från 17.5.2022

1. Tjänsteleverantör

OP Detaljkunder Abp (0751699-0)
Gebhardsplatsen 1, 00510 HELSINGFORS
PB 909, 00013 OP
www.op.fi
www.pivo.fi
Tjänsteleverantören är antecknad i handelsregistret som förs av Patent- och registerstyrelsen. Tjänsteleverantören ingår i OP Gruppen.

Tjänsteleverantörens verksamhet övervakas av Finansinspektionen och i konsumentfrågor dessutom av Konsumentombudsmannen: Finansinspektionen, Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors (www.fiva.fi) och Konsumentombudsmannen, Konkurrens- och konsumentverket, Aspnäsgatan 4 A, 7 vån., PB 5, 00531 Helsingfors (www.kuluttajavirasto.fi)

2. Pivo-betalningar

Pivo-betalning är en form av betalning där du med Pivo-appen kan betala inköp och tjänster i en nätbutik med gireringar från kontot eller som kortbetalningar från ditt kort. Med en Pivo-betalning kan du överföra pengar med hjälp av mottagarens telefonnummer.

Du kan granska transaktionerna på dina betalkort och betalkonton hos de Kredit- eller betalningsinstitut som deltar i tjänsten och ta emot uppgifter om inköpstransaktionerna med meddelanden till din mobilapparat samt granska hur mycket outnyttjad kreditgräns som återstår på de kort som beviljats av OP Gruppen och följa upp betalningstransaktioner på konton som erbjuds av Kredit- eller betalningsinstitut i OP Gruppen.

Pivo-betalningar är avsedda endast för privat bruk. Det är förbjudet att använda Pivo-betalningar för yrkesmässig eller kommersiell verksamhet.

3. Definitioner

Kund är den som innehar en smarttelefon eller någon annan mobilapparat och som har ingått det här avtalet med Tjänsteleverantören och ett avtal om användningen av Pivo-tjänsten med Pivo Wallet. Pivo-betalningar får användas av den som fyllt 15 år och som har medel på ett bankkonto som hen har rätt att förfoga över.

Kredit- eller betalningsinstitut är den beviljare av betalkort och tillhandahållare av betalkonto som deltar i Pivo-tjänsten.

Betalningar som överförs med telefonnummer är en tjänst som betalaren kan använda för att med ett mobiltelefonnummer överföra penningbetalningar i euro till betalningsmottagarens bankkonto.

Bankkonto är ett betalkonto som tillhandahålls av en finländsk bank, från vilket betalningar debiteras och/eller till vilket Kunden tar emot Betalningar som överförs med telefonnummer.

Pivo-appen är en applikation som laddats ner i en mobilapparat.

Siirto-betalning är en betalning i realtid som utgående från ett telefonnummer förmedlas från betalarens bankkonto till mottagarens bankkonto i Automatia Pankkiautomaatit Oy:s Siirto-system. Beskrivningen av betalningssystemet är tillgänglig och de tjänsteleverantörer som vid respektive tidpunkt deltar i systemet anges på adressen www.siirto.fi.

4. Hur Pivo-betalningar tas i bruk samt tekniska krav

Då du laddar ner Pivo-appen från appbutiken och godkänner villkoren för Pivo-tjänsten och Pivo-betalningar i appen, uppkommer ett avtal om Pivo-tjänsten och Pivo-betalningar.

Du kan avgiftsfritt be Tjänsteleverantören att sända samtliga avtalsvillkor som tillämpats under avtalsförhållandet till dig.

För att använda Pivo-betalningar behöver du

 • en finländsk personbeteckning,
 • en smarttelefon eller annan mobilapparat som har ett telefonabonnemang (för närvarande Android och iOS),
 • ett finländskt mobiltelefonnummer,
 • ett finländskt Bankkonto,
 • ett identifieringsverktyg för stark autentisering,
 • ett betalkort med vilket du kan göra inköp på nätet

Detaljerade anvisningar för Pivo-betalningar finns på adressen www.pivo.fi.

5. Hur man initierar Pivo-betalningar

Du kan utföra Pivo-betalningar med ett telefonnummer eller i nät- eller andra butiker som tar emot Pivo-betalningar.

Pivo-betalningar initieras på de sätt som beskrivs nedan i punkt 5 antingen som girering, kortbetalning eller Siirto-betalning.

Beloppet debiteras från det Bankkonto eller betalkort som du registrerat i tjänsten, då betalningen har godkänts med det godkännande som du gett i mobilapparaten eller en biometrisk identifikator som Tjänsteleverantören godkänner vid respektive tidpunkt.

5.1 Pivo-betalning som girering

Om du har ett Bankkonto i OP Gruppen, sänds medlen som girering från Bankkontot. Betalningen genomförs i enlighet med de Allmänna villkor för betalningsförmedling som gäller Bankkontot.

5.2 Pivo-betalning som kortbetalning

Om du i tjänsten har registrerat ett betalkort som Tjänsteleverantören godkänt, sänds medlen som kortbetalning från betalkortet enligt kortvillkoren. På betalningen tillämpas kortvillkoren mellan kortbeviljaren och kortinnehavaren.

5.3 Pivo-betalning som Siirto-betalning

Betalningarna förmedlas via Automatia Pankkiautomaatit Oy:s Siirto-betalningssystem endast mellan de tjänsteleverantörer som deltar i systemet.

Vid en Siirto-betalning förmedlas betalarens och betalningsmottagarens namn, personbeteckning, bankkontonummer och telefonnummer till övriga tjänsteleverantörer som deltar i Siirto-betalningssystemet. Uppgifterna förmedlas till andra tjänsteleverantörer endast för att användas för att genomföra en Siirto-betalning mellan tjänsteleverantörerna.

6. Övriga villkor för Pivo-betalningar med telefonnummer

6.1 Bruksgränser för Betalningar som överförs med telefonnummer

De Betalningar som överförs med telefonnummer begränsas av de bruksgränser per dygn och år som Tjänsteleverantören fastställt vid respektive tidpunkt och som uppges i Pivo-tjänstens inställningar.

Beroende på vilket betalsätt du valt tillämpas också de eventuella bruksgränser och säkerhetsgränser som gäller kortet eller Bankkontot på Betalningar som överförs med telefonnummer.

Tjänsteleverantören ska meddela om ändringar i bruksgränser två (2) månader innan ändringen träder i kraft på de sätt som avtalats i punkten Hur avtalet, avtalsvillkoren och tariffen kan ändras.

6.2 Pivo-betalningar som överförs med telefonnummer har följande funktioner:

 • Namnet på betalaren och det mobiltelefonnummer som matats in i tjänsten visas för betalningsmottagaren.
 • Betalaren kan välja en bild och/eller ett meddelande från sin mobilapparat och foga den och/eller det till sin betalning.
 • En täckningsreservering kan göras för betalningen, men medlen debiteras först då Tjänsteleverantören har vetskap om betalningsmottagarens kontonummer och betalningen kan genomföras.

6.3 Siirto-betalningar har följande funktioner:

 • För betalaren visas betalningsmottagarens namn och telefonnummer i samband med en betalning och för betalningsmottagaren visas betalarens namn och telefonnummer.
 • Betalaren kan välja en bild och/eller ett meddelande från sin mobilapparat och foga den och/eller det till sin betalning. Bilden och/eller meddelandet överförs till mottagaren i enlighet med villkoren och egenskaperna för den egna tjänsteleverantörens tjänst.

6.4 Överföring av pengar med telefonnummer

Du ansvarar för att mobiltelefonnumret som pengar ska sändas till är betalningsmottagarens mobiltelefonnummer och att beloppet matats in korrekt. Beloppet debiteras från det Bankkonto eller betalkort som registrerats i tjänsten, då betalningen har godkänts med det godkännande som du gett i mobilapparaten eller en biometrisk identifikator som Tjänsteleverantören godkänner vid respektive tidpunkt.

Du kan inte längre återkalla eller ändra en betalning efter att den godkänts.

Syftet är att betalningen sker i realtid.

Ett betalningsuppdrag återkallas, om den som beviljat betalkortet inte ger tillstånd till att beloppet debiteras. Du får ett meddelande i samband med betalningstransaktionen, om betalningen inte kan genomföras.

Då du utfört betalningar, men betalningarna fortfarande väntar som betalningsuppdrag på att betalningen genomförs, ska betalningarna genomföras trots att det här avtalet upphör.

6.5 Överföring av pengar med Siirto-betalning

Du ansvarar för att mobiltelefonnumret som pengar ska sändas till är betalningsmottagarens mobiltelefonnummer och att beloppet matats in korrekt.

Beloppet debiteras från det Bankkonto som registrerats i tjänsten, då betalningen har godkänts med det godkännande som du gett i mobilapparaten eller en biometrisk identifikator som Tjänsteleverantören godkänner vid respektive tidpunkt.

Du kan inte längre återkalla eller ändra en betalning efter att den godkänts.

Syftet är att Siirto-betalningen sker i realtid.

6.6 Begäran om penningöverföring

Du kan be att en annan person överför pengar till dig med en begäran om penningöverföring. Du kan göra en begäran om penningöverföring högst 100 gånger per dygn.

6.7 Mottagning av pengar i Betalningar som överförs med telefonnummer

Vid Betalningar som överförs med telefonnummer överförs medlen till det bankkonto som är registrerat i tjänsten. Du kan byta bankkonto i Pivo-appens inställningar.

7. Information om betalningstransaktioner

Betalningstransaktioner, dvs. penningbelopp som sänts och tagits emot samt betalningsuppdrag som avgetts visas på Bankkontots kontoutdrag eller kortkreditens faktura liksom även andra betalningstransaktioner. Kunden kan också granska betalningstransaktionerna i Pivo-appens transaktioner.

I tjänsten Pivo-betalningar ser du kontotransaktionerna på de betalkonton som kredit- eller betalningsinstitut i OP Gruppen erbjuder.

Vid behov kan du överlämna uppgifter om de betalningstransaktioner som du gjort i Pivo-tjänsten till Samarbetspartner som erbjuder olika mervärdestjänster.

8. Fotografier

I Pivo-betalningar får inte sparas och genom tjänsten får inte delas fotografier som är olämpliga eller som strider mot god sed. Du ansvarar för att du har tillräckliga rättigheter till de fotografier som sparats i tjänsten. Om det på fotografierna finns andra personer än dig, ansvarar du också för att personerna har gett dig tillstånd att sända fotografierna med betalningen.

De fotografier som du fogat till penningöverföringen visas inte för andra än de betalningsmottagare som du valt.

Tjänsteleverantören ansvarar inte för fotografier eller hur de används.

9. Kundens ansvar

Du ansvarar för de uppgifter som du gett vid registreringen och ibruktagningen av Pivo-betalningar samt för att uppgifterna är uppdaterade och i synnerhet för att du till tjänsten fogat rätt Bankkonto och betalkort. Tjänsteleverantören ansvarar inte för att de uppgifter som du gett är korrekta.

Pivo-betalningar är en personlig tjänst, som inte får användas av någon annan än den Kund som själv registrerat sig i tjänsten.

Pivo-appens personliga åtkomstkod som används för att godkänna betalningar får inte yppas för någon annan, inte skrivas ner i en lätt identifierbar form och inte förvaras i en mobilapparat. Du ska förvara åtkomstkoden omsorgsfullt så att ingen annan, inte ens någon som hör till samma familj, kan få koden i besittning. Då du matar in åtkomstkoden måste du skydda tangenterna till exempel med handen så att andra inte kan få koden i besittning.

För att förhindra missbruk av Pivo-betalningar ska du förvara mobilapparaten så att inte utomstående kan använda Pivo-betalningar i Pivo-appen. Det är bäst att låsa mobilapparaten med en personlig kod eller tangentlåsning, om det är möjligt.

10. Anmälan av oriktig betalningstransaktion

Du måste regelbundet granska de betalningar du gjort i Pivo-tjänsten, Bankkontots transaktioner eller på fakturan för kortkrediten. Du måste anmäla en obehörig betalningstransaktion till Tjänsteleverantören utan dröjsmål per e-post och senast inom 13 månader från det att transaktionen debiterats från Bankkontot eller betalkortet.

Ifråga om felaktigt verkställda betalningsuppdrag ska du kontakta den bank, vars Bankkonto eller betalkort som du har fogat till tjänsten Pivo-betalningar, eller den Samarbetspartner som utgör kreditbeviljare.

Du har inte rätt till ersättning, om du inte gör anmälan inom en skälig tid.

11. Anmälan om att en mobilapparat försvunnit och förhindrande av obehöriga betalningar

Anmälan till spärrnumret – 24 timmar/7 dagar

 1. Då du upptäcker att en mobilapparat som innehåller Pivo-appen och tjänsten Pivo-betalningar har försvunnit eller kommit i någon utomståendes besittning, måste du omedelbart spärra betalningarna genom att i enlighet med villkoren för betalkortet anmäla att alla betalkort som fungerar i Pivo-tjänsten försvunnit. Någon kan ha lurat åt sig åtkomstkoden utan att du märkt det och endast en anmälan om att koden har försvunnit förhindrar obehöriga betalningar med mobilapparaten. Den bank som beviljat kortet spärrar kortet med stöd av anmälan och kortet går inte att använda på något sätt.
 2. Dessutom måste du anmäla att mobilapparaten försvunnit till OP Spärrtjänsten på numret 0100 0555 för att spärra Siirto-betalningar.

Anmälan till Pivos kundtjänst

Du kan anmäla att en mobilapparat försvunnit till Tjänsteleverantören, varvid Tjänsteleverantören förhindrar alla betalningar. Du kan också göra anmälan per telefon genom att ringa till Pivos kundtjänst under kundtjänstens servicetider. Du hittar kundtjänstens öppettider och telefonnummer på webbplatsen pivo.fi. Utanför kundtjänstens öppettid ska anmälan göras på det sätt som beskrivs ovan i avsnittet Anmälan till spärrnumret. Då du gör spärrningsanmälan ska du uppge ditt namn och telefonnummer.

Då en mobilapparat har försvunnit, räcker det inte med att enbart stänga operatörens telefonabonnemang för att förhindra att Pivo-betalningar används och betalningstransaktioner görs med den.

Om någon annan har fått reda på din åtkomstkod eller om du misstänker att appen har använts obehörigt, byt omedelbart kod i Pivo-tjänstens inställningar.

12. Betalarens ansvar då Pivo-appen och Pivo-betalningar använts obehörigt

Du svarar för obehöriga betalningar endast om:

 1. du har överlåtit mobilapparaten, den Pivo-app som laddats ner i apparaten samt åtkomstkoden till någon obehörig, vilket innebär att den obehöriga kan betala med den,
 2. det att mobilapparaten, den Pivo-app som laddats ner i apparaten samt åtkomstkoden har försvunnit, kommit i någon obehörig persons besittning eller använts på ett obehörigt sätt beror på att du har handlat vårdslöst, eller
 3. du inte har gjort de anmälningar som nämns i föregående villkorspunkt om att en mobilapparat försvunnit eller inte till den bank som har beviljat kortet anmält att kortets betalningsuppgifter som laddats i mobilapparaten försvunnit, kommit i någon obehörig persons besittning eller använts på ett obehörigt sätt utan onödigt dröjsmål efter upptäckten eller omedelbart efter det att den obehöriga användningen borde ha upptäckts sedan du underrättats om de betalningstransaktioner som utförts.

Du ansvarar i de fall som avses ovan i punkterna 2 och 3 för obehöriga betalningar till ett belopp om högst 50 euro. Den här begränsningen tillämpas dock inte, om du har förfarit med uppsåt eller grovt vårdslöst.

Du ansvarar däremot inte för obehöriga betalningar till den del som tjänsten har använts efter det att du gjort de anmälningar som nämnts.

Du ansvarar dock alltid till fullt belopp, om du uppsåtligt har gjort en oriktig anmälan eller handlat bedrägligt på något annat sätt.

13. Serviceavgifter

För användningen av Pivo-betalningar tas för närvarande inte ut någon separat avgift. Eventuella ändringar i serviceavgifterna meddelas med en ändring av avtalsvillkoren.

Den som beviljat ett betalkort kan ta ut en avgift för användningen av kortet.

Användningen av Tjänsten förutsätter kommunikation i datanät. Beroende på din operatör kan operatören debitera avgifter för dataöverföring av dig. Tjänsteleverantören ansvarar inte för avgifter som tjänsteleverantörer som tillhandahåller dataöverföring eller andra teletjänster debiterar.

14. Kommunikation mellan Tjänsteleverantören och Kunden

Du kan kontakta Pivos kundtjänst per e-post (asiakaspalvelu@pivolompakko.fi).

Tjänsteleverantören ska sända dig alla meddelanden om ändringar i det här avtalet eller villkoren för det med ett meddelande till din mobilapparat.

Betjäningsspråken för Pivo-betalningar är svenska, finska och engelska.

15. Tjänsteleverantörens rätt att avbryta eller begränsa tillhandahållandet av tjänsten

Tjänsteleverantören har rätt att avbryta eller begränsa användningen av Pivo-betalningar för service och reparationer. Tjänsteleverantören garanterar inte att tjänsterna kan användas utan avbrott och ansvarar inte för skador som avbrotten eventuellt förorsakar.

Tjänsteleverantören är inte skyldig att underrätta dig, om användningen av Pivo-betalningar förhindras och ett enskilt uppdrag som du gett avbryts eller lämnas outfört av en anledning som nämnts ovan.

16. Tjänsteleverantörens rätt att spärra Pivo-betalningar

Tjänsteleverantören har rätt att spärra tjänsten, ändra säkerhetsgränserna i Pivo-betalningar eller förhindra användningen av Pivo-betalningar helt eller delvis, om:

 • du har lämnat oriktiga uppgifter i samband med att tjänsten togs i bruk eller senare,
 • du blir föremål för internationella eller nationella sanktioner,
 • säkerheten vid användningen av Pivo-appen har äventyrats,
 • det finns skäl att misstänka att Pivo-appen och Pivo-betalningar använts obehörigt eller bedrägligt.

Internationella sanktioner är sanktioner, finansiella sanktioner, export- eller importförbud, handelsblockader eller någon annan restriktiv åtgärd som fastställts, administreras, godkänts eller verkställts av finska staten, Förenta nationerna, Europeiska unionen, Förenta staterna, Förenade kungadömet eller behöriga myndigheter eller organ i de här staterna.

17. Tjänsteleverantörens skadeståndsansvar och begränsning av det

Om vi förorsakar en skada genom ett fel eller en försummelse, ersätter vi endast direkta skador, om vi inte har förorsakat skadan genom uppsåt, grovt vållande eller om inte något annat följer av tvingande lagstiftning.

Du måste vidta skäliga åtgärder för att begränsa din skada. Om du försummar det, får du själv bära en motsvarande del av skadan.

Vi ansvarar inte för skada, om vi kan visa att vi inte kunde uppfylla våra skyldigheter på grund av sådana osedvanliga eller oförutsägbara omständigheter som vi inte hade något inflytande över och vars konsekvenser hade varit omöjliga att avvärja för oss ens med största möjliga omsorgsfullhet.

18. Hur avtalet, avtalsvillkoren och tariffen kan ändras

Tjänsteleverantören har rätt att ändra de här villkoren och de avgifter som tas ut för tjänsten genom att sända ett meddelande om det till din mobilapparat minst två (2) månader innan den föreslagna ikraftträdelsedagen för ändringarna.

Avtalet fortsätter att gälla med ändrat innehåll, om du inte före den dag då ändringarna uppgetts träda i kraft skriftligen underrättar Tjänsteleverantören om att du motsätter dig ändringen. Du har rätt att fram till den dag då ändringarna uppgetts träda i kraft skriftligen säga upp avtalet med omedelbar verkan. Du måste sända ett uppsägningsmeddelande till Tjänsteleverantören per e-post på adressen asiakaspalvelu@pivolompakko.fi. Tjänsteleverantören har rätt att säga upp avtalet att upphöra två (2) månader efter uppsägningen.

19. Hur personuppgifter och uppgifter om besök används

Tjänsteleverantören ska behandla personuppgifter i enlighet med den lagstiftning som gäller vid respektive tidpunkt samt på det sätt som närmare beskrivs i dataskyddsbeskrivningen. Vi rekommenderar att du tar del av den här dataskyddsinformationen

Dataskyddsbeskrivningen finns på adressen www.op.fi

Tjänsteleverantören kan spara uppgifter som gäller din kommunikation och dina transaktioner samt spela in telefonsamtal som kommer in till kundtjänsten. Upptagningar och inspelningar kan användas för syften som beskrivits i dataskyddsbeskrivningen.

Genom att använda Pivo-betalningar ger du Tjänsteleverantören ditt samtycke till att Tjänsteleverantören behandlar de personuppgifter som behövs för att tillhandahålla betaltjänsten.

20. Hur avtalet överförs

Tjänsteleverantören har rätt att överföra det här avtalet med alla rättigheter och skyldigheter helt eller delvis till order. Du har inte rätt att överföra det här avtalet till tredje man.

21. Ångerrätt enligt konsumentskyddslagen

Om du är konsument, har du rätt att frånträda avtalet i enlighet med 6 a kap. 12 § i konsumentskyddslagen inom 14 dagar efter det att du godkänt villkoren.

Om du frånträder avtalet, måste du meddela det skriftligen till Tjänsteleverantörens e-postadress. Uppge i meddelandet ditt namn och din personbeteckning samt en begäran om att frånträda avtalet om Pivo-betalning.

Avtalet upphör utan separata åtgärder, om du frånträder avtalet om Pivo-tjänsten.

Då du utfört Betalningar som överförs med telefonnummer, men betalningarna eventuellt fortfarande väntar som betalningsuppdrag på att betalningen genomförs, ska betalningarna genomföras trots att avtalet frånträtts.

22. Hur avtalet upphör

Avtalet gäller tills vidare.

Du kan säga upp det här avtalet att upphöra med omedelbar verkan genom att sända ett uppsägningsmeddelande till Tjänsteleverantören per e-post under adressen asiakaspalvelu@pivolompakko.fi.

Du kan säga upp Pivo-tjänsten genom att i menyn Inställningar välja ”Ta bort Pivo-koden” eller genom att sända ett uppsägningsmeddelande med e-post till Tjänsteleverantören under adressen asiakaspalvelu@pivolompakko.fi. Då Pivo-tjänsten sagts upp, upphör samtidigt avtalet om Pivo-betalningar.

Du ansvarar emellertid för Betalningar som överförs med telefonnummer, som har gjorts innan Tjänsteleverantören tagit emot anmälan om uppsägning.

Om du endast tar bort Pivo-appen från din mobilapparat, upphör inte avtalet eller användningen av Pivo-tjänsten.

Du måste i synnerhet komma ihåg att ta bort Pivo-koden då du överför ditt mobiltelefonnummer i en annan persons namn eller avslutar telefonabonnemanget.

Tjänsteleverantören har rätt att säga upp det här avtalet att upphöra två (2) månader efter uppsägningen.

Tjänsteleverantören har rätt att häva avtalet med omedelbar verkan, om du väsentligt har brutit mot de här avtalsvillkoren eller använt Pivo-betalningar i strid med lag eller god sed.
Tjänsteleverantören sänder dig ett meddelande om uppsägningen eller hävningen med ett meddelande till din mobilapparat.

Du kan inte använda Pivo-betalningar, om du inte längre har ett sådant Bankkonto eller betalkort som tjänsten förutsätter.

23. Kundrådgivning och rättelsemedel utanför domstol

Kontakta först oss, så försöker vi tillsammans finna en lösning i frågan.

Om du är av annan åsikt om ett beslut som Tjänsteleverantören har fastställt, kan du skriftligt föra ärendet till OP Gruppens kundombudsman (www.op.fi/kundombudsmannen) för behandling.

Behandlingen hos kundombudsmannen är en snabb och avgiftsfri kanal för ändringssökning som är oberoende av det tidigare beslutsfattandet.

Kunden kan föra en meningsskiljaktighet som gäller de här villkoren för behandling till Försäkrings- och finansrådgivningen (www.fine.fi) eller Banknämnden som verkar i samband med den eller till Konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi).

24. Tillämplig lag och forum

På det här avtalet tillämpas finsk lag.

Du kan väcka talan mot Tjänsteleverantören på grund av tvister som beror på det här avtalet i den tingsrätt i Finland inom vars domkrets du har ditt hemvist eller din vanliga vistelseort eller i den tingsrätt inom vars domkrets Tjänsteleverantören har sitt hemvist eller sin huvudsakliga förvaltning. Om du saknar vistelseort i Finland, ska tvisterna behandlas i Helsingfors tingsrätt.

Tjänsteleverantören har rätt att väcka talan på grund av tvister som beror på det här avtalet i den tingsrätt i Finland inom vars domkrets du har ditt hemvist eller din vanliga vistelseort. Om du saknar vistelseort i Finland, ska tvisterna behandlas i den tingsrätt inom vars domkrets Tjänsteleverantören har sitt hemvist eller sin huvudsakliga förvaltning eller i Helsingfors tingsrätt.