Användarvillkor för Pivo mobilstudentkort

Gäller från 1.2.2019

1. Mobilstudentkortet erbjuds av

Pivo Wallet Oy, (FO-nummer 2241007-8), nedan ”Pivo”
Gebhardsplatsen 1, 00510 Helsingfors
asiakaspalvelu@pivolompakko.fi
www.pivo.fi

Pivo Wallet Oy är antecknad i handelsregistret som förs av Patent- och registerstyrelsen. Tjänsteleverantören ingår i OP Gruppen.

2. Definitioner

Studerandeorganisation
En studerandekår, studentkår eller annan organisation som representerar studerande och som har ingått ett avtal med Pivo om att tillhandahålla ett digitalt studentkort för sina studerande.

Tjänsteleverantör
En tredje part som godkänner Mobilstudentkortet som bevis på studerandestatus och som erbjuder tjänster/och eller förmåner i anslutning till det.

Pivo-tjänsten
En app som laddas ned i en mobilapparat. Med appen kan du använda tjänster som Pivo, dess samarbetspartner eller Tjänsteleverantörer erbjuder samt tjänster för betalning och ekonomiförvaltning.

3. Mobilstudentkortet

Mobilstudentkortet är en tjänst som erbjuder ett digitalt studentkort som kan laddas ned i Pivo-appen.

Med Mobilstudentkortet kan du bevisa din studerandestatus för en Tjänsteleverantör och använda tjänster och/eller förmåner som Tjänsteleverantören erbjuder på basis av det. Tjänsten kan också innehålla reklam från Pivo, Pivos samarbetspartner och Tjänsteleverantörer eller information om tillgängliga förmåner.

4. Mobilstudentkortets tillgänglighet och tekniska krav

Ibruktagningen och användningen av Mobilstudentkortet kräver att din Studerandeorganisation har ingått ett avtal om tjänsten med Pivo och att Pivo från din Studerandeorganisation eller läroanstalt får information om ditt gällande medlemskap och din närvaro.

En förutsättning för att du ska kunna använda Mobilstudentkortet är att du har en mobilapparat och ett abonnemang som kan användas för att överföra data till mobilapparaten. Du ansvarar för att mobilapparaten fungerar samt för dess dataskydd och kompatibilitet med Mobilstudentkortet.

Ibruktagningen av Mobilstudentkortet kräver att du har tagit i bruk Pivo-appen.

Då vi publicerar uppdateringar, informeras du om dem i din mobilapparat. Om du låter bli att uppdatera, kan det förhindra användningen av Mobilstudentkortet.

Pivo garanterar inte att Mobilstudentkortet fortlöpande är tillgängligt. Pivo kan avbryta användningen bl.a. för service.

5. Kundens ansvar och omsorgsfull användning

Som kund ansvarar du för att de uppgifter som du gett är korrekta och alltid tidsenliga.

Ditt Mobilstudentkort är personligt. Förvara koderna till Pivo-tjänsten, som ger dig rätt att använda kortet, omsorgsfullt och så att andra personer inte kan missbruka ditt Mobilstudentkort.

6. Serviceavgifter och provisioner

Användningen av Mobilstudentkortet är avgiftsfri, men den kräver kommunikation i datanät.

Din operatör debiterar eventuellt avgifter i anslutning till mobildata för dataöverföringen, och du ansvarar för kostnaderna för användningen av Mobilstudentkortet. Pivo ansvarar inte för dataöverföringen eller andra avgifter som debiteras för teletjänster. Du ska avtala separat med en Tjänsteleverantör om eventuella avgifter eller provisioner som anknyter till användningen av Tjänsteleverantörernas tjänster och/eller förmåner.

7. Pivos rätt att spärra Mobilstudentkortet

Pivo har rätt att spärra Mobilstudentkortet och förhindra att det används helt eller delvis, om:

  • du har uppgett oriktiga uppgifter vid registreringen eller senare,
  • du blir föremål för internationella sanktioner,
  • säkerheten vid användningen av Mobilstudentkortet har äventyrats,
  • det finns skäl att misstänka att Mobilstudentkortet använts obehörigt eller bedrägligt,
  • Pivo inte av en Studerandeorganisation eller läroinrättning får information om ditt medlemskap eller din närvaro,
  • avtalet mellan Pivo och Läroinrättningen om att tillhandahålla ett digitalt studentkort har upphört eller
  • Pivo behöver ändra Mobilstudentkortet eller villkoren för det på ett sätt som kräver att du måste godkänna de nya villkoren eller funktionerna för att kunna fortsätta använda det.

Pivo meddelar dig att Mobilstudentkortet spärras i Pivo-appen eller med ett meddelande till din mobilapparat.

Internationella sanktioner är sanktioner, finansiella sanktioner, export- eller importförbud, handelsblockader eller någon annan restriktiv åtgärd som fastställts, administreras, godkänts eller verkställts av finska staten, Förenta nationerna, Europeiska unionen, Förenta staterna, Förenade kungadömet eller behöriga myndigheter eller organ i de här staterna.

8. Skadeståndsansvar

Mobilstudentkortet tillhandahålls ”i befintligt skick” och vi garanterar inte att det är felfritt eller tillgängligt utan avbrott. Om vi förorsakar en skada genom att handla i strid med avtalet, ersätter vi endast direkta skador, om vi inte har förorsakat skadan genom uppsåt, grovt vållande eller om inte något annat följer av tvingande lagstiftning.

Pivo ansvarar inte för Tjänsteleverantörernas tjänster eller förmåner, deras villkor, avgifter, funktion eller dataskydd.

Pivo ansvarar inte för skada som förorsakas av ett oöverstigligt hinder eller av att Pivos verksamhet oskäligt försvåras på grund av någon motsvarande orsak. Ett oöverstigligt hinder som drabbat Pivo eller en underleverantör som Pivo anlitar ger Pivo rätt att avbryta tillhandahållandet av Mobilstudentkortet.

9. Hur avtalet, avtalsvillkoren och tjänstens funktioner kan ändras

Pivo har rätt att ändra de här villkoren, innehållet i tjänsten Mobilstudentkortet och de krav som ställts på den utrustning som Mobilstudentkortet kan användas med genom ett meddelande till din mobilapparat. Ändringar som inte ökar dina skyldigheter eller försvagar dina rättigheter träder i kraft omedelbart. Om en ändring ökar dina skyldigheter eller försvagar dina rättigheter, träder ändringen tidigast i kraft en månad efter meddelandet.

Avtalet fortsätter att gälla med ändrat innehåll, om du inte säger upp ditt Mobilstudentkort innan ändringen träder i kraft. Du har rätt att fram till den dag då ändringarna uppgetts träda i kraft skriftligt säga upp avtalet med omedelbar verkan på det sätt som beskrivs i punkt 15.

Vid behov kan vi i stället för det förfarande som beskrivs ovan kräva att du godkänner de förnyade villkoren i enlighet med punkt 8 innan du kan fortsätta att använda Mobilstudentkortet.

10. Behandling av personuppgifter

Pivo ska behandla dina personuppgifter i enlighet med den lagstiftning som gäller vid respektive tidpunkt samt på det sätt som närmare beskrivs i Pivo Wallets dataskyddsbeskrivning. Vi rekommenderar att du tar del av den här dataskyddsinformationen.

Dataskyddsbeskrivningen finns på adressen www.pivo.fi

Vi kan spara uppgifter som gäller din kommunikation och dina transaktioner samt spela in telefonsamtal. Upptagningar och inspelningar kan användas för syften som beskrivits i dataskyddsbeskrivningen.

11. Immateriella rättigheter

Samtliga rättigheter i anslutning till Mobilstudentkortet och dess innehåll, inklusive äganderätt, upphovsrätt, patent, varumärken och alla andra immateriella rättigheter hör till Pivo och/eller tredje part, om inte annat särskilt har avtalats.

Du har rätt att använda Mobilstudentkortet endast på det sätt som beskrivs i de här villkoren. I samband med användningen av Mobilstudentkortet får du inte handla på ett sätt som kränker Pivos immateriella rättigheter. Du får inte bearbeta eller kopiera Mobilstudentkortet eller dess innehåll och inte heller ens delvis som sådan eller i bearbetad form dela, sprida, offentligt framföra eller på något annat sätt offentliggöra Mobilstudentkortet eller dess innehåll.

12. Hur avtalet kan överföras

Pivo har rätt att överföra det här avtalet med alla rättigheter och skyldigheter helt eller delvis till order. Du har inte rätt att överföra det här avtalet till tredjeman.

13. Frånträde av avtalet om Pivo-tjänsten

Du har rätt att frånträda ibruktagningen av Mobilstudentkortet och det ingångna avtalet inom 14 dagar från det att du ingick avtalet genom att underrätta Pivo om det per e-post under adressen asiakaspalvelu@pivolompakko.fi eller till Pivo Kundtjänst på numret 0203-56789 mån-sön under öppettid kl. 6–23.

14. Hur avtalet gäller och sägs upp

Avtalet gäller tills vidare.

Du kan säga upp avtalet genom att ta bort Pivo-appen eller genom att sluta använda studentkortstjänsten i Pivo. Pivo har rätt att säga upp det här avtalet att upphöra en (1) månad efter uppsägningen.

Det här avtalet upphör också om Pivo inte på 12 månader får information om ditt medlemskap eller din närvaro av en Studerandeorganisation eller en läroinrättning.

Pivo har rätt att häva avtalet med omedelbar verkan, om du väsentligt har brutit mot de här avtalsvillkoren eller använt Mobilstudentkortet i strid med lag eller god sed.

Pivo sänder dig ett meddelande om uppsägningen eller hävningen med ett meddelande till din mobilapparat.

15. Tillämplig lag, rättelsemedel utanför domstol och forum

På det här avtalet tillämpas finsk lag med undantag för dess lagvalsbestämmelser och oberoende från vilket land tjänsten används.

Kontakta först oss, så försöker vi tillsammans finna en lösning i frågan.

Om du är av annan åsikt om ett beslut som Pivo har fastställt, kan du skriftligt föra ärendet till OP Gruppens kundombudsman (www.op.fi/kundombudsmannen) för behandling. Behandlingen hos kundombudsmannen är en snabb och avgiftsfri kanal för ändringssökning som är oberoende av det tidigare beslutsfattandet.

Du kan föra ärendet till konsumenttvistenämnden för behandling: www.kuluttajariita.fi/sv. Du kan också väcka talan i tingsrätten på ditt hemvist i Finland eller i Helsingfors. Om du saknar hemvist i Finland, är forumet Helsingfors tingsrätt.