Användarvillkor för Pivo mobilstudentkort

Gäller från 17.5.2022

1. Mobilstudentkortet tillhandahålls av

Pivo Wallet Oy, (FO-nummer 2241007-8), nedan ”Pivo”
Gebhardsplatsen 1, 00510 Helsingfors
asiakaspalvelu@pivolompakko.fi
www.pivo.fi

Pivo Wallet Oy är antecknad i handelsregistret som förs av Patent- och registerstyrelsen. Tjänsteleverantören ingår i OP Gruppen.

2. Definitioner

Studerandeorganisation
En studerandekår, studentkår eller annan organisation som representerar studerande och som har ingått ett avtal med Tjänsteleverantören om att tillhandahålla ett digitalt studentkort för sina studerande.

Samarbetspartner
En tredje part som godkänner Mobilstudentkortet som bevis på studerandestatus och som erbjuder tjänster/och eller förmåner i anslutning till det.

Pivo-tjänsten
En app som laddas ned i en mobilapparat. Med appen kan du använda tjänster som Tjänsteleverantören eller Samarbetspartner erbjuder samt tjänster för betalning och ekonomiförvaltning.

3. Mobilstudentkortet

Mobilstudentkortet är ett digitalt studentkort som kan laddas ned i Pivo-appen.

Med Mobilstudentkortet kan du bevisa din studerandestatus för en Tjänsteleverantör och använda tjänster och/eller förmåner som Tjänsteleverantören erbjuder utgående från det. Mobilstudentkortet kan också innehålla reklam från Tjänsteleverantören och samarbetspartner eller information om tillgängliga förmåner.

4. Mobilstudentkortets tillgänglighet och tekniska krav

Ibruktagningen och användningen av Mobilstudentkortet kräver att din Studerandeorganisation har ingått ett avtal om tjänsten med Tjänsteleverantören och att Tjänsteleverantören från din Studerandeorganisation eller läroanstalt får information om ditt gällande medlemskap och din närvaro.

En förutsättning för att du ska kunna använda Mobilstudentkortet är att du har en mobilapparat och ett abonnemang som kan användas för att överföra data till mobilapparaten. Du ansvarar för att mobilapparaten fungerar samt för dess dataskydd och kompatibilitet med Mobilstudentkortet.

Ibruktagningen av Mobilstudentkortet kräver att du har tagit i bruk Pivo-appen.

Vi publicerar uppdateringar av appen. Om du låter bli att uppdatera, kan det förhindra användningen av Mobilstudentkortet.

Tjänsteleverantören garanterar inte att Mobilstudentkortet fortlöpande är tillgängligt. Tjänsteleverantören kan avbryta användningen av Pivo-tjänsten bland annat för service.

5. Kundens ansvar och omsorgsfull användning

Som kund ansvarar du för att de uppgifter som du gett är korrekta och alltid tidsenliga.

Ditt Mobilstudentkort är personligt. Förvara koderna till Pivo-tjänsten, som ger dig rätt att använda kortet, omsorgsfullt och så att andra personer inte kan missbruka ditt Mobilstudentkort.

6. Serviceavgifter och provisioner

Användningen av Mobilstudentkortet är avgiftsfri, men den kräver kommunikation i datanät.

Din operatör debiterar eventuellt avgifter i anslutning till mobildata för dataöverföringen, och du ansvarar för kostnaderna för användningen av Mobilstudentkortet. Tjänsteleverantören ansvarar inte för dataöverföringen eller andra avgifter som debiteras för teletjänster. Du ska avtala separat med en Samarbetspartner om eventuella avgifter eller provisioner som anknyter till användningen av Samarbetspartnerns tjänster och/eller förmåner.

7. Tjänsteleverantörens rätt att spärra Mobilstudentkortet

Tjänsteleverantören har rätt att spärra Mobilstudentkortet och förhindra att det används helt eller delvis, om:

  • du har uppgett oriktiga uppgifter vid registreringen eller senare,
  • du blir föremål för internationella eller nationella sanktioner,
  • säkerheten vid användningen av Mobilstudentkortet har äventyrats,
  • det finns skäl att misstänka att Mobilstudentkortet använts obehörigt eller bedrägligt,
  • Tjänsteleverantören inte av en Studerandeorganisation eller läroinrättning får information om ditt medlemskap eller din närvaro,
  • avtalet mellan Tjänsteleverantören och läroinrättningen om att tillhandahålla ett digitalt studentkort har upphört eller
  • Tjänsteleverantören behöver ändra Mobilstudentkortet eller villkoren för det på ett sätt som kräver att du måste godkänna de nya villkoren eller funktionerna för att kunna fortsätta använda det.

Tjänsteleverantören meddelar dig att Mobilstudentkortet spärras i Pivo-appen.

Internationella sanktioner är sanktioner, finansiella sanktioner, export- eller importförbud, handelsblockader eller någon annan restriktiv åtgärd som fastställts, administreras, godkänts eller verkställts av finska staten, Förenta nationerna, Europeiska unionen, Förenta staterna, Förenade kungadömet eller behöriga myndigheter eller organ i de här staterna.

8. Skadeståndsansvar

Mobilstudentkortet tillhandahålls ”i befintligt skick” och vi garanterar inte att det är felfritt eller tillgängligt utan avbrott. Om vi förorsakar en skada genom att handla i strid med avtalet, ersätter vi endast direkta skador, om vi inte har förorsakat skadan genom uppsåt, grovt vållande eller om inte något annat följer av tvingande lagstiftning.

Tjänsteleverantören ansvarar inte för Samarbetspartnernas tjänster eller förmåner, deras villkor, avgifter, funktion eller dataskydd.

Tjänsteleverantören ansvarar inte för skada som förorsakas av ett oöverstigligt hinder eller av att Tjänsteleverantörens verksamhet oskäligt försvåras på grund av någon motsvarande orsak. Ett oöverstigligt hinder som drabbat Tjänsteleverantören eller en underleverantör som Tjänsteleverantören anlitar ger Tjänsteleverantören rätt att avbryta tillhandahållandet av Mobilstudentkortet.

9. Hur avtalet, avtalsvillkoren och tjänstens funktioner kan ändras

Tjänsteleverantören har rätt att ändra de här villkoren, innehållet i tjänsten Mobilstudentkortet och de krav som ställts på den utrustning som Mobilstudentkortet kan användas med genom ett meddelande till din mobilapparat. Ändringar som inte ökar dina skyldigheter eller försvagar dina rättigheter träder i kraft omedelbart. Om en ändring ökar dina skyldigheter eller försvagar dina rättigheter, träder ändringen tidigast i kraft en månad efter meddelandet.

Avtalet fortsätter att gälla med ändrat innehåll, om du inte säger upp ditt Mobilstudentkort innan ändringen träder i kraft. Du har rätt att fram till den dag då ändringarna uppgetts träda i kraft skriftligt säga upp avtalet med omedelbar verkan på det sätt som beskrivs i punkt 14.

Vid behov kan vi i stället för det förfarande som beskrivs ovan kräva att du godkänner de förnyade villkoren innan du kan fortsätta att använda Mobilstudentkortet.

10. Behandling av personuppgifter

Tjänsteleverantören ska behandla dina personuppgifter i enlighet med den lagstiftning som gäller vid respektive tidpunkt samt på det sätt som närmare beskrivs i Pivo Wallets dataskyddsbeskrivning. Vi rekommenderar att du tar del av den här dataskyddsinformationen.

Dataskyddsbeskrivningen finns på adressen www.pivo.fi

Vi kan spara uppgifter som gäller din kommunikation och transaktioner samt spela in telefonsamtal som kommer in till kundtjänsten. Upptagningar och inspelningar kan användas för syften som beskrivits i dataskyddsbeskrivningen.

11. Immateriella rättigheter

Samtliga rättigheter i anslutning till Mobilstudentkortet och dess innehåll, inklusive äganderätt, upphovsrätt, patent, varumärken och alla andra immateriella rättigheter hör till Tjänsteleverantören och/eller tredje part, om inte annat särskilt har avtalats.

Du har rätt att använda Mobilstudentkortet endast på det sätt som beskrivs i de här villkoren. I samband med användningen av Mobilstudentkortet får du inte handla på ett sätt som kränker Tjänsteleverantörens immateriella rättigheter. Du får inte bearbeta eller kopiera Mobilstudentkortet eller dess innehåll och inte heller ens delvis som sådan eller i bearbetad form dela, sprida, överföra, offentligt framföra eller på något annat sätt offentliggöra Mobilstudentkortet eller dess innehåll.

12. Hur avtalet överförs

Tjänsteleverantören har rätt att överföra det här avtalet med alla rättigheter och skyldigheter helt eller delvis till order. Du har inte rätt att överföra det här avtalet till tredje man.

13. Frånträde av avtalet om Pivo-tjänsten

Du har rätt att frånträda ibruktagningen av Mobilstudentkortet och det ingångna avtalet inom 14 dagar från det att du ingick avtalet genom att underrätta Pivo om det per e-post under adressen asiakaspalvelu@pivolompakko.fi eller genom att ringa till Pivos kundtjänst under de servicetider som anges på webbplatsen pivo.fi.

14. Avtalets giltighet och uppsägning av Avtalet

Avtalet gäller tills vidare.

Du kan säga upp avtalet genom att ta bort Pivo-appen eller genom att ta bort Mobilstudentkortet i Pivo-appen. Tjänsteleverantören har rätt att säga upp det här avtalet att upphöra en (1) månad efter uppsägningen.

Det här avtalet upphör också om Tjänsteleverantören inte på 12 månader får information om ditt medlemskap eller din närvaro av en Studerandeorganisation eller en läroinrättning.

Tjänsteleverantören har rätt att häva avtalet med omedelbar verkan, om du väsentligt har brutit mot de här avtalsvillkoren eller använt Mobilstudentkortet i strid med lag eller god sed.

15. Tillämplig lag, rättelsemedel utanför domstol och forum

På det här avtalet tillämpas finsk lag med undantag för dess lagvalsbestämmelser och oberoende från vilket land tjänsten används.

Kontakta först oss, så försöker vi tillsammans finna en lösning i frågan.

Om du är av annan åsikt om ett beslut som Tjänsteleverantören har fastställt, kan du skriftligen föra ärendet till OP Gruppens kundombudsman (www.op.fi/kundombudsmannen) för behandling. Behandlingen hos kundombudsmannen är en snabb och avgiftsfri kanal för ändringssökning som är oberoende av det tidigare beslutsfattandet.

Du kan föra ärendet till konsumenttvistenämnden för behandling, www.kuluttajariita.fi. Du kan också väcka talan i tingsrätten på ditt hemvist i Finland eller i Helsingfors. Om du saknar hemvist i Finland, är forumet Helsingfors tingsrätt.