Pivo Junior -palvelun käyttöehdot

Palveluntarjoaja


Pivo Wallet Oy (Y-tunnus 2241007-8)
Vääksyntie 4, Helsinki
asiakaspalvelu@pivolompakko.fi
www.pivo.fi

OP Asiakaspalvelut Oy (Y-tunnus 2344162-6)
Gebhardinaukio 1, 00101 Helsinki
asiakaspalvelu@pivolompakko.fi
www.pivo.fi

Pivo Wallet Oy sekä OP Asiakaspalvelut Oy on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja kuuluuvat OP Ryhmään. OP Asiakaspalvelut Oy:llä on Finanssivalvonnan myöntämä luottoyhteisön toimilupa.

Määritelmät


Luotto- tai maksulaitos on Pivo Junior -palveluun liitetyn maksukortin myöntäjä ja maksutilin tarjoaja.

Palvelun avaaja on Alaikäisen asiakkaan edunvalvoja, jolla on luotto- tai maksulaitoksen kanssa sovittu käyttö- tai tiedonsaantioikeus Alaikäisen asiakkaan maksutiliin.

Alaikäinen asiakas on alaikäinen maksukortin, maksutilin ja henkilökohtaisen mobiililaitteen haltija, joka Pivo Junior -palvelulla seuraa oman maksutilinsä tapahtumia ja tilivarojensa käyttöä.

Pivo Junior -palvelu


Palvelulla Alaikäinen asiakas:

  • voi seurata ja tarkastella palveluun liitetyn maksukorttinsa ja korttiinsa liitetyn maksutilinsä tapahtumia.

Pivo Junior -palvelun käyttö on maksutonta, mutta palvelun käyttö edellyttää tiedonsiirtoa verkossa. Alaikäisen asiakkaan operaattorista riippuen operaattori saattaa veloittaa tiedonsiirrosta mobiilidataan liittyviä maksuja. Palveluntarjoaja ei vastaa tiedonsiirron tai muiden telepalveluiden tarjonneiden palveluntarjoajien veloittamista maksuista.

Pivo Junior -palvelua tarjotaan suomen, ruotsin ja englannin kielellä.

Pivo Junior -palvelun avaaminen


Palvelun avaaminen edellyttää sähköistä tunnistautumista, joka on mahdollista esimerkiksi pankkien verkkopankkitunnuksilla.

Palvelun avaaja ottaa palvelun käyttöön Alaikäisen asiakkaan mobiililaitteessa tunnistautumalla sähköisesti ja valitsemalla tilin ja kortin, joka liitetään palveluun. Palvelun avaaja voi valita vain sellaisen Alaikäisen asiakkaan tilin, johon Palvelun avaajalla itsellään on käyttö- tai tiedonsaantioikeus.

Lopuksi Alaikäinen asiakas määrittelee itse oman nelinumeroisen pääsykoodinsa (myöhemmin “pääsykoodi”), jolla Pivo Junior -palvelussa käsiteltävät asiointi- ja tilitiedot on suojattu. Turvatakseen tietonsa asiakas ei saa käyttää pääsykoodissa yksinkertaisia lukusarjoja kuten 2222, 1234 tai 1010 eikä syntymäaikaa tai vuotta.

Palvelun avaajan tulee opastaa Alaikäistä asiakasta palvelun turvalliseen käyttöön:

  • Pääsykoodia ei saa kertoa muille eikä säilyttää mobiililaitteessa
  • Alaikäisen asiakkaan tulee säilyttää mobiililaitetta siten, etteivät ulkopuoliset pääse luvatta katsomaan alaikäisen tilitapahtumia.
  • Huomatessaan pääsykoodin joutuneet sivullisen tietoon tai epäillessään Pivo Junior -palvelun oikeudetonta käyttöä, Alaikäinen asiakas voi vaihtaa pääsykoodin Pivo Junior -palvelun Asetukset-valikon kautta kohdassa Turvallisuusasetukset.

Pivo Junior -palvelun päättyminen tai ehtomuutos


Pivo Junior –palvelu päättyy Alaikäisen asiakkaan täytettyä 18 vuotta. Tämän jälkeen nuori voi ottaa käyttöönsä Pivo lompakon.

Pivo Junior -palvelun käytön voi päättää poistamalla alaikäisen mobiililaitteella Pivo Junior -palvelun Asetukset-valikon kautta valitsemalla “Poista Pivo-tunnus”. Lisäksi Palvelun avaaja voi päättää Pivo Junior -palvelun oman Pivo palvelunsa kautta omalla mobiililaitteellaan poistamalla lapsen mobiililaitteen Pivo palvelusta (valitsemalla Asetukset-valikko, Laitehallinta ja Poista laite).

Pelkkä Pivo Junior -sovelluksen poisto Alaikäisen asiakkaan mobiililaitteesta ei päätä Pivo Junior -palvelun käyttöä.

Palveluntarjoaja voi päättää Pivo Junior-palvelun käytön ilmoittamalla siitä Palvelun avaajalle ja Alaikäiselle asiakkaalle yhtä (1) kuukautta ennen palvelun päättämistä.

Palveluntarjoaja voi myös yhtä (1) kuukautta aikaisemmin lähettämänsä ilmoituksen jälkeen päättää sopimuksen, jos palvelua ei ole käytetty viimeisen kuuden (6) kuukauden aikana.

Palveluntarjoaja voi välittömästi päättää Pivo Junior -palvelun käytön jos Palveluntarjoajalla on syytä epäillä Alaikäisen asiakkaan mobiililaitteen olevan väärissä käsissä tai mobiililaitteen vaarantavan Pivo-palvelun tietoturvallisuuden.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja, Pivo Junior -palvelun sisältöä ja Pivo-palvelun käyttöön tarkoitetuille laitteille asetettuja vaatimuksia. Palveluntarjoaja ilmoittaa olennaisista muutoksista yhtä (1) kuukautta ennen.

Senkin jälkeen kun Alaikäistä asiakasta tai palvelun käyttöä koskevia aineistoa tai tietoa on poistettu palvelusta joko Asiakkaan toimesta tai muusta syystä, palveluun tai muualle voi jäädä jälkiä tai kopioita.

Henkilö-, ja asiointitietojen käyttö ja luovutus


Palveluntarjoaja käsittelee henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja toimien henkilörekisterin rekisterinpitäjänä. Palveluntarjoajan asiakkaiden tietoja käsitellään ja luovutetaan asiakasrekisterin rekisteriselosteessa kuvatuin tavoin.

Asiakasrekisterin rekisteriseloste on saatavilla osoitteessa www.pivo.fi

Palveluntarjoaja voi kerätä Alaikäisen asiakkaan mobiililaitetta ja Pivo Junior -palvelun laadun ja muun liiketoiminnan kehittämiseksi.

Palvelun avaaja hyväksyy, että Palveluntarjoaja voi siirtää Pivo Junior -palvelun käyttöön liittyviä tietoja Pivo-palvelun käytön edellyttämässä laajuudessa yhteistyökumppaneilleen, joiden järjestelmien avulla tiedot välitetään Alaikäisen asiakkaan mobiililaitteeseen.

Palveluntarjoajalla ja Pivo Junior -palvelun käytön edellyttämässä laajuudessa.

Vastuunrajoitukset


Palveluntarjoaja ei takaa, että palvelu on käytettävissä keskeytyksettä tai että se on virheetön.

Vahingonkorvaus


Palveluntarjoaja on velvollinen korvaamaan Palvelun avaajalle ja Alaikäiselle asiakkaalle vain sen välittömän vahingon, joka on aiheutunut Palveluntarjoajan sopimuksen vastaisesta menettelystä. Tällaisia välittömiä vahinkoja ovat esimerkiksi Palveluntarjoajan virheen selvittämisestä aiheutuvat selvittelykustannukset.

Palveluntarjoaja ei vastaa Pivo Junior -palvelun käytöstä johtuvista välillisistä vahingoista.

Immateriaalioikeudet


Kaikki Pivo Junior -palveluntarjoajan ja/tai sen yhteistyökumppaneiden yksinomaista tekijänoikeuksien, tavaramerkkien tai muiden immateriaalioikeuksien suojaamaa omaisuutta.

Palveluntarjoaja myöntää Palvelun avaajalle ja Alaikäiselle asiakkaalle oikeuden käyttää Pivo Junior -palvelua tai sen sisältöä.

Pivo Junior -palvelun saatavuus ja tekniset edellytykset


Pivo Junior -palvelun käyttäminen edellyttää mobiililaitetta ja liittymää, jolla voidaan siirtää dataa mobiililaitteeseen.

Palveluntarjoaja ei vastaa Alaikäisen asiakkaan mobiililaitteen toiminnasta, tietoturvasta ja yhteensopivuudesta sekä niistä ja palvelun käytöstä aiheutuvista kustannuksista.

Palveluntarjoaja julkaisee aika ajoin päivityksiä, jotka Alaikäisen asiakkaan on suositeltavaa ladata mobiililaitteeseensa niistä tiedon saatuaan. Päivitysten lataamatta jättäminen voi johtaa siihen, että Pivo Junior -palvelua ei enää ole mahdollista käyttää.

Palveluntarjoaja ei takaa, että Pivo Junior -palveluntarjoaja ei vastaa näistä katkoksista aiheutuneista vahingoista tai menetyksistä.

Huomautukset


Pivo Junior -palveluun liittyviin kysymyksiin vastaa Pivo Wallet Oy. Kortti- ja tilitapahtumia koskeviin kysymyksiin vastaa Luotto- tai maksulaitos.

Ehtojen soveltaminen


Ehdoilla ei rajoiteta mitään pakottavasta lainsäädännöstä osapuolille tulevia oikeuksia tai velvollisuuksia. Jos nämä ehdot ja asiakasrekisterin rekisteriseloste ovat ristiriidassa keskenään, sovelletaan ensisijaisesti näitä käyttöehtoja.

Näillä ehdoilla ei muuteta Luotto- tai maksulaitoksen myöntämän kortin tai maksutilin käyttöä koskevia ehtoja.

Pivo Junior -palvelun käyttösopimuksen siirrettävyys


Palveluntarjoaja voi siirtää näiden käyttöehtojen alaiset oikeutensa ja velvollisuutensa mille tahansa sen emo-, tytär-, konserni-, ryhmä-, tai mille tahansa muulle yritykselle, jolla on sama määräysvalta kuin Palveluntarjoajalla. Lisäksi, Palveluntarjoaja voi siirtää näiden käyttöehtojen alaiset oikeutensa kolmannelle osapuolelle fuusion, yritysoston tai liiketoiminnan myynnin yhteydessä.

Sovellettava lainsäädäntö ja oikeuspaikka


Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä, riippumatta siitä mistä maasta Pivo Junior -palvelua käytetään.

Tähän sopimukseen ja näihin ehtoihin liittyvät riitaisuudet pyritään aina ensisijaisesti ratkaisemaan sopijapuolten välisillä neuvotteluilla.

Palvelun avaaja ja Alaikäinen asiakas voi saattaa näitä ehtoja koskevan erimielisyyden Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan (www.fine.fi) tai sen yhteydessä toimivan Pankkilautakunnan tai Kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) käsiteltäväksi.

Palvelun avaaja voi nostaa tästä sopimuksesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen Palveluntarjoajaa vastaan sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka tai siinä käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä Palveluntarjoajalla on kotipaikka tai sen hallintoa pääasiallisesti hoidetaan. Jollei Palvelun avaajalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa. Tällä ehdolla ei ole tarkoitus rajoittaa Alaikäisen asiakkaan oikeutta nostaa kanne Palveluntarjoajaa vastaan oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 1 §:n mukaisesti.

Palveluntarjoajalla on oikeus nostaa tästä sopimuksesta aiheutuvia riitaisuuksia koskeva kanne sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä Palvelun avaajalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Jollei Palvelun avaajalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.